Inicjatywa lokalna – Archiwum – 2019

WAŻNY KOMUNIKAT DOT. SKŁADANIA WNIOSKÓW W TRYBIE INICJATYWY LOKALNEJ

Realizacja wniosków w trybie inicjatywy lokalnej wobec sytuacji związanej z chorobą COVID-19

Mając na uwadze aktualną sytuacją związaną z zagrożeniem płynącym z rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje, że wnioski składne w trybie inicjatywy lokalnej weryfikowane są w oparciu o zalecenia rządowe, zwłaszcza w kontekście ewentualnego fizycznego udziału mieszkańców w realizacji inicjatyw:
*Wnioski, które w swej specyfikacji nie będą stały w sprzeczności z zaleceniami rządowymi będą przyjmowane i realizowane zgodnie Kodeksem Postępowania Administracyjnego,
*Wnioski, które w swej specyfikacji będą angażowały fizyczny udział mieszkańców jako wkład pracy społecznej nie będą realizowane do momentu ustania przestanek związanych z zagrożeniem płynącym ze strony COVID-19.

Wnioski można składać:
1. Tradycyjnie za pomocą operatora pocztowego,
2. Poprzez Platformę e-PUAP za pomocą profilu zaufanego,
3. W siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24 wrzucając wniosek w kopercie do odpowiednio przygotowanej do tego celu urny znajdującej się na portierni.

UWAGA: Załącznikiem obowiązkowym do wniosku składanego w trybie inicjatywy lokalnej jest lista poparcia. Z uwagi na obecne zalecenia dotyczące ograniczania kontaktów prosimy każdego wnioskodawcę o indywidualne rozważenie złożenia wniosku w terminie późniejszym, po ustaniu zagrożenia epidemicznego.

Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.
Jeśli razem z innymi mieszkańcami macie pomysł lub chcecie rozwiązać lokalny problem – możecie zrealizować go korzystając ze wsparcia Rady Dzielnicy i zgłaszając wniosek o inicjatywę lokalną do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. Partycypacji i Dialogu, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków.

Podczas realizacji inicjatywy, mieszkańcy mogą zaoferować swoją pracę społeczną, wkład rzeczowy (np. przedmioty, projekty konieczne do wykonania inicjatywy) lub wkład finansowy. Gmina zaoferować może pomoc finansową lub rzeczową. Ważne jest jednak, by rozumieć, że w przypadku inicjatywy Gmina nie przekazuje mieszkańcom środków finansowych (dotacji), a jedynie realizuje niezbędne zakupy czy prace swoimi narzędziami, natomiast pomoc rzeczową przekazuje w ramach użyczenia na czas realizacji inicjatywy.

Kto może złożyć wniosek o inicjatywę?

 • mieszkańcy bezpośrednio lub
 • mieszkańcy za pośrednictwem organizacji pozarządowej (podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – z wyjątkiem spółdzielni socjalnych)

Czego może dotyczyć inicjatywa?

Obszary, w których można realizować inicjatywy lokalne:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – za wyjątkiem z wyjątkiem zadań dotyczących budowy lub rozbudowy kanalizacji i sieci wodociągowej (regulują je odrębne uchwały Rady Miasta Krakowa);
 • działalność charytatywna;
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • edukacja, oświata i wychowanie;
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 • turystyka i krajoznawstwo;
 • ekologia i ochrona przyrody;
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne.

Ogłoszenie o naborze wniosków w trybie inicjatywy lokalnej

Na podstawie § 7 pkt 2 Zarządzenia nr 207/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.01.2018 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej ogłasza się nabór wniosków na realizację zadań w trybie inicjatywy lokalnej, które wyceniają wkład ze strony Gminy Miejskiej Kraków (rzeczowy oraz finansowy) w kwocie powyżej 2 tysięcy złotych.

Termin przyjmowania wniosków: do wyczerpania puli dostępnych środków

Termin przyjmowania wniosków:  do wyczerpania puli dostępnych środków

Pula dostępnych środków na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej w 2020 r. – 100 000,00 zł

Wnioski można składać:

1. Tradycyjnie za pomocą operatora pocztowego,
2. Poprzez Platformę e-PUAP za pomocą profilu zaufanego,
3. W siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24 wrzucając wniosek w kopercie do odpowiednio przygotowanej do tego celu urny znajdującej się na portierni.

Więcej na temat …

 

                                                            

 

Pliki do pobrania – inicjatywa lokalna