Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Urząd Miasta Krakowa zobowiązuje się zapewnić dostępność strony właściwej dla dialogu społecznego w Gminie Miejskiej Kraków zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
Data publikacji strony internetowej: 30.09.2016
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 11.01.2019

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  •  filmy, zdjęcia i grafiki nie posiadają alternatywnych tekstów,
  • formularz kontaktowy nie posiada powiązanych etykiet tekstowych,
  • treści i grafiki nie spełniają wymagań w zakresie odpowiednich kontrastów,
  • brak mapy strony,
  • niedostosowany do osób niepełnosprawnych panel rejestracji użytkownika,
  • niewłaściwe wykorzystanie funkcji nagłówka,
  • nieprecyzyjnie określony obszar wyszukiwania.

Serwis posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • możliwość powiększania wielkości liter na stronie.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Nowa wersja strony zgodna z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych właściwa dla dialogu społecznego zostanie uruchomiona do 30 listopada 2020 r.

Przystosowanie do urządzeń mobilnych

Stronę serwisu z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak tablety, palmtopy, telefony komórkowe.

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bogdan Dąsal, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Kontaktować można się wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: Bogdan.Dasal@um.krakow.pl, tel. 12 616 50 07. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna
Dostępność architektoniczna budynków w poszczególnych lokalizacjach UMK dostępna jest pod linkiem: (https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=115533).