Filantrop Krakowa

STRONA ARCHIWALNA – ZAPRASZAMY NA WWW.OBYWATELSKI.KRAKOW.PL

W styczniu 2000 roku Rada Miasta Krakowa, kierując się intencją wspierania działalności oraz inicjatyw o znaczeniu charytatywnym, ustanowiła tytuł FILANTROPA KRAKOWA, przyznawany osobom lub podmiotom gospodarczym za wyróżniającą się pomoc udzielaną osobom i organizacjom tego potrzebującym.

Zgodnie z uchwałą – Nr LXXXI/1966/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia tytułu Filantrop Krakowa – tytuł FILANTROPA KRAKOWA przyznawany może być osobom lub innym podmiotom.

Corocznie za dany rok kalendarzowy dopuszcza się przyznanie maksymalnie, łącznie w obu kategoriach pięciu tytułów Filantrop Krakowa:

  • za wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom,
  • za najciekawszą formę i efektywność filantropii.

Tytuł FILANTROPA KRAKOWA przyznaje Prezydent Miasta Krakowa na wniosek komisji Bractwa Filantropii, corocznie za poprzedni rok kalendarzowy.

Bractwo Filantropii powoływane jest corocznie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie uchwały Nr LXXXI/1966/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r.

 

Zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentami.

Termin składania zgłoszeń kandydatur jest do 31 marca 2021 r. w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków.

Zgłoszenia kandydatury do tytułu FILANTROP KRAKOWA należy składać:

  • poprzez dostarczenie podpisanego wniosku do urny na korespondencję w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK – ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków – urna na korespondencję znajduje się na parterze budynku, przy portierni;
  • również tradycyjnie, przesyłając zgłoszenie pocztą na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, Referat ds. Wielokulturowości i Projektów Społecznych – ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków z dopiskiem konkurs „Filantrop Krakowa A.D. 2020”.
  • poprzez przesłanie skanu podpisanego wniosku na adres e-mailowy Wydziału: sz.umk@um.krakow.pl;
  • w formie elektronicznej – poprzez ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/przyznawanie-tytulu-filantrop-krakowa/UMKr

Dodatkowe informacje o konkursie, a także formularze zgłoszeniowe są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej, szczegółowe informacje można uzyskać także pod numerem telefonu: 12 616 78 04.

Laureaci tytułu otrzymują nagrody w postaci symbolicznego berła, aktu nadania oraz znaczka „Filantrop Krakowa”. Dodatkowo mogą być uhonorowani wymienianiem ich jako FILANTROPÓW KRAKOWA w wydawnictwach Miasta dotyczących działalności filantropijnej. Laureaci mają prawo używania znaku graficznego tytułu FILANTROP KRAKOWA.

Prezydent przyznaje tytuł(y) FILANTROPA KRAKOWA w II kwartale każdego roku za rok ubiegły.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są pod nr telefonu: 12 616 78 04.

Uwagi:

1. Każdy podmiot, który uzna za zasadne ma prawo do zgłaszania kandydatur do tytułu Filantrop Krakowa A.D. (rok nadania tytułu).
2. Zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatem.
3. Do zgłoszenia kandydatury może być dołączona inna, dodatkowa dokumentacja, którą zgłaszający uzna za pomocną dla prac Bractwa Filantropii.