Akty prawne i definicje

Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r.
Pobierz plik
Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG
Pobierz plik
Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/
Pobierz plik
Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 85/337/EWG

– zmieniona Dyrektywą2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003r.

Pobierz plik
Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli

– zmieniona Dyrektywą 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r.

Pobierz plik
Polskie ustawodawstwo nie definiuje bezpośrednio i w osobnym akcie prawnym zagadnień konsultacji społecznych. Odniesienia do szeroko rozumianego dialogu społecznego zawarte zostały w podstawowym polskim akcie prawnym, tj. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

“Obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne”.
Konstytucja RP, art. 61

“Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”.
Konstytucja RP, art. 20

“Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska”.
Konstytucja RP, art. 74
Zapisy dotyczące udziału społecznego w polskim systemie prawnym możemy znaleźć również w:

Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm)
Pobierz plik
Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)
Pobierz plik
Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008r. Nr 199 poz. 1227)
Pobierz plik
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 Pobierz plik

UCHWAŁA NR CXI/2904/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 września 2018 r.  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Pobierz plik

Zarządzenie Nr 2049/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 09.08.2019 r. w sprawie określenia podziału kompetencji organizatorów konsultacji społecznych oraz wprowadzenia wzoru wniosków o przeprowadzenie konsultacji i wzoru formularzy konsultacyjnych

Pobierz plik

Zarządzenie Nr 987/2020 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 23.04.2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 2049/2019 w sprawie określenia podziału kompetencji organizatorów konsultacji społecznych oraz wprowadzenia wzoru wniosków o przeprowadzenie konsultacji i wzoru formularzy konsultacyjnych i uchylające Zarządzenie Nr 2138/2011 w sprawie przyjęcia wzoru formularza konsultacji do projektów aktów prawa miejscowego konsultowanych na podstawie uchwały nr XII/135/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Krakowską Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz opracowania raportu o wynikach konsultacji (ze zm.)

Pobierz plik

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Pobierz plik

Formularz konsultacyjny w przypadku konsultacji z mieszkańcami

Pobierz plik

Formularz konsultacyjny w przypadku konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Pobierz plik
UCHWAŁY ZMIENIONE-ARCHIWALNE
Uchwała Nr XIX/249/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przygotowania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków przy realizacji inwestycji miejskich
Pobierz plik
Uchwała Nr XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków przy realizacji inwestycji i projektów miejskich
Pobierz plik
Uchwała Nr XLVII/584/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków przy realizacji inwestycji i projektów miejskich
Pobierz plik
Uchwała Nr XII/135/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Pobierz plik

 

Dialog Społeczny

jest budowaniem porozumienia wśród członków wspólnoty miejskiej na rzecz współodpowiedzialności za zrównoważony rozwój społeczeństwa obywatelskiego w mieście i dobrobyt jego mieszkańców. Dialog społeczny jest najbardziej kompleksową formą porozumienia między wszystkimi interesariuszami obywatelskiej wspólnoty miejskiej, gdyż nie jest działaniem doraźnym, lecz procesem ciągłym, który nie kończy się nigdy. To świadomość, że tak jak w rodzinie, jutro też trzeba będzie rozmawiać. Dlatego też dialog społeczny jest jedynym procesem, który jest w stanie zmniejszyć prawdopodobieństwo ostrych starć i niepokojów społecznych. Konflikty zawsze będą, ale sposób ich rozwiązywania może być twórczy.


Komunikacja Społeczna

jest procesem porozumiewania się, który stanowi podstawę obywatelskiego dialogu społecznego. Celem komunikacji jest ciągła wymiana informacji, wiedzy i poglądów, co prowadzi do gruntownego poznania, a także zrozumienia potrzeb oraz stanowisk stron. Komunikacja społeczna to partnerstwo, czyli mechanizm budowania drogi do socjalnego, ekonomicznego oraz kulturalnego rozwoju, które w coraz większym stopniu staje się właściwe, bo ukazuje prawdziwe potrzeby i priorytety. Zintegrowane, bo kładzie nacisk na współpracę zamiast rywalizacji. Ciągłe, bo spełnia współczesne potrzeby bez narażania przyszłości.


Konsultacje Społeczne

są elementem procesu komunikacji społecznej budują płaszczyznę współuczestnictwa i zaangażowania mieszkańców w rozwój Miasta, wpływają na kształtowanie wśród nich postawy współodpowiedzialności za jego rozwój. Konsultacje społeczne przynoszą szereg wymiernych korzyści, gdyż planowane inwestycje i projekty miejskie konsultowane ze społeczeństwem mają szansę być lepiej dostosowane do sytuacji społeczno – ekonomicznej oraz potrzeb i oczekiwań mieszkańców.


Partycypacja -> Zob. Udział Społeczeństwa


Porozumienie

między członkami wspólnoty miejskiej, zwłaszcza w obliczu sprzeczności interesów jest nadrzędnym celem dialogu społecznego. Bez względu na fakt, czy porozumienie jest osiągnięte na pierwszych etapach dialogu – w fazie informacji, edukacji, dyskusji – czy w wyniku negocjacji, zawsze należy pamiętać, że służy wszystkim zainteresowanym stronom oraz zachęca je do współdziałania i współodpowiedzialności.


Udział Społeczeństwa

to interaktywny proces włączania społeczeństwa do podejmowania wspólnych decyzji i rozwiązywania problemów. To zaproszenie do czynnego zaangażowania w sprawy ważne dla Miasta. Polega on nie tylko na jednokierunkowym przepływie informacji, ale przede wszystkim stwarza możliwość wyrażania swojej opinii, poglądów, uwag, przemyśleń i odczuć każdemu zainteresowanemu.