Konsultacje społeczne rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Strefa Czystego Transportu (SCT) - konsultacje społeczne projektu uchwały

W dniach od 17 marca do 13 maja 2022 r. odbyły się konsultacje społeczne wstępnej propozycji zasad funkcjonowania Strefy Czystego Transportu (SCT). Wnioski, płynące z konsultacji posłużyły do opracowania projektu uchwały dotyczącej stworzenia i wdrożenia SCT.

Ustanowienie Strefy Czystego Transportu w Krakowie - konsultacje społeczne
Fot. Obywatelski Kraków

Zasady i sposób wprowadzenia SCT zostały tak przygotowane, aby możliwe było osiągnięcie priorytetowego celu powstania SCT tj. zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu, co w konsekwencji ma doprowadzić do ochrony zdrowia mieszkańców i poprawy jakości ich życia. Jednocześnie formułując zasady funkcjonowania SCT starano się w możliwie jak największym stopniu ochronić mieszkańców przed ewentualnymi gwałtownymi skutkami ekonomicznymi wprowadzenia SCT. Ponadto, w trakcie opracowywania projektu uchwały o SCT, zmieniły się uwarunkowania prawne – w życie weszło Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do SCT oraz nowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach, wprowadzające zasady ustalania norm emisji spalin Euro. Wymogi prawne wprowadzone na mocy tych rozporządzeń uwzględniono w obecnej propozycji zasad funkcjonowania SCT.

Termin wprowadzenia SCT określono na dzień 1 lipca 2024 r., tj. opóźniono go o ponad rok w stosunku do pierwotnego projektu przedstawionego podczas konsultacji. Nowo zaproponowana data jest między innymi wynikiem postulatów zgłaszanych przez uczestników konsultacji. Odnosząc się do postulatów mieszkańców dotyczących łagodniejszego trybu wprowadzenia SCT, w miejsce początkowo konsultowanych sześciu etapów SCT, zaproponowano dwa etapy – pierwszy rozpoczynający się 1 lipca 2024 r. oraz drugi rozpoczynający się 1 lipca 2026 r. Dodatkowo przedstawiono łagodniejsze wymagania dotyczące wieku pojazdów i spełnianych przez te samochody norm emisji spalin EURO.

  1. Pojazdy zarejestrowane po raz ostatni przed 1 stycznia 2023 r. będą podlegały bardzo łagodnym ograniczeniom. Wymagania te są nawiązaniem do postulatów zgłaszanych w tracie konsultacji społecznych, odnoszących się do zapewnienia dłuższego okresu adaptacji do zmian wynikających z wdrożenia SCT. Takie rozwiązania pozwolą również na ochronę mieszkańców (szczególnie rodzin z dziećmi), którzy nierzadko w niedawnym czasie zakupili samochód i ze względów ekonomicznych nie planowali jego szybkiej wymiany. Ponadto funkcjonująca w takim kształcie SCT będzie pełniła funkcję edukacyjną, służącą przygotowaniu do nadchodzących zmian.
  2. Pojazdy zarejestrowane po raz ostatni po 1 stycznia 2023 r. będą podlegały nieco surowszym ograniczeniom. Oznacza to, że mieszkańcy decydujący się od tego momentu (1 stycznia 2023 r.) na zakup pojazdu muszą pamiętać, że zakupiony przez nich samochód będzie musiał spełniać określone minimalne wymogi.
  3. Od 1 lipca 2026 r., wszystkie pojazdy, niezależnie od daty ostatniej rejestracji, podlegać będą tym samym wymogom (w  przypadku pojazdów zasilanych benzyną (LGP) – min. norma Euro 3/ Euro III lub odpowiadające im daty produkcji, oraz w przypadku pojazdów z silnikami Diesla – min. norma Euro 5/ Euro V lub odpowiadające im daty produkcji).

Minimalne wymogi dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do SCT przedstawiają poniższe grafiki. 

Minimalne wymagania dla samochodu osobowego, ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t zasilanego benzyną (również z instalacją LPG) oraz silnikiem Diesla

Minimalne wymagania dla samochodu osobowego, ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t zasilanego benzyną (również z instalacją LPG) oraz silnikiem Diesla

Okresy obowiązywania norm Euro

Od zasad funkcjonowania SCT przewidziano wyłączenia. Biorąc pod uwagę szczególne uwarunkowania, jak i postulaty zgłaszane podczas konsultacji społecznych, bezterminowy wjazd do SCT przewidziano m.in. dla pojazdów historycznych i pojazdów specjalnych. Dodatkowo, dbając o szczególne potrzeby osób starszych, bezterminowym wyłączeniem objęto pojazdy, których właścicielami są osoby w wieku co najmniej 70 lat. Należy także dodać, że zgodnie z zapisami Ustawy o elektomobilności i paliwach alternatywnych, wyłączeniem objęte są również pojazdy do przewozu osób niepełnosprawnych.

Wyznaczając obszar SCT zaproponowano, że jej granice będą pokrywały się z granicami administracyjnymi miasta Krakowa. Dążenie do objęcia SCT tak dużego obszaru wynika z chęci zapewnienia wysokiej efektywności rozwiązania – im większy będzie obszar SCT, tym lepszy będzie efekt poprawy jakości powietrza.  

Proponowany obszar SCT

Opracowany w ten sposób projekt uchwały SCT poddajemy konsultacjom społecznym. Liczymy, że zgromadzone w ich trakcie dodatkowe uwagi i postulaty mieszkańców oraz różnych środowisk, w tym przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, pomogą nam sfinalizować zapisy uchwały. Niezwłocznie po rozpatrzeniu wszystkich uwag zgłoszonych w ramach konsultacji projekt uchwały zostanie przekazany pod obrady Rady Miasta Krakowa, która ostatecznie zadecyduje o zasadach funkcjonowania SCT.

Termin konsultacji: od 20 września do 10 października 2022 r.

Jednostka merytoryczna: Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Projekt uchwały do konsultacji 
Konsultacje społeczne projektu uchwały odbywają się w okresie od 20 września do 10 października 2022 r. Uwagi do projektu należy składać poprzez formularz konsultacyjny do zgłaszania uwag i wniosków. Link do formularza konsultacyjnego dostępny jest TUTAJ.

Plik do pobrania:

1. Projekt uchwały

Raport z konsultacji społecznych


Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1083, 1260)

pokaż metkę
Osoba publikująca: Piotr Marzec
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2022-09-20
Data aktualizacji: 2023-11-24
Powrót

Zobacz także

Znajdź