górne tło

Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji rozwoju oraz kierunków przekształceń części terenów Dzielnic XII i XIII

W okresie od 17 lipca do 1 grudnia 2023 r. Urząd Miasta Krakowa prowadził z mieszkankami i mieszkańcami Krakowa konsultacje społeczne dotyczące koncepcji rozwoju oraz kierunków przekształceń części terenów Dzielnic XII i XIII.

Celem konsultacji było opracowanie akceptowalnego przez stronę społeczną długoterminowego planu rewitalizacji i rozwoju obszaru części Dzielnic XII i XIII zlokalizowanego pomiędzy ul. Mierzei Wiślanej od zachodu - Jana Surzyckiego - Christo Botewa - Tadeusza Śliwiaka - ul. Trakt Papieski od północy - granicą Gminy Kraków w kierunku południowym do torów kolejowych relacji Kraków - Tarnów - północną granicą terenów kolejowych w kierunku zachodnim do ul. Mierzeja Wiślana z uwzględnieniem proponowanych zmian przestrzennych zapisanych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Miasta Krakowa 2014 roku oraz możliwych nowych rozwiązań w tym obszarze. 

Ortofotomapa obszaru podlegającego konsultacjom społecznym dotyczących koncepcji rozwoju oraz kierunków przekształceń części terenów Dzielnic XII i XIII. 
Konsultacje prowadzone były na podstawie uchwał Rady Miasta Krakowa: CVII/2908/23 z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji rozwoju oraz kierunków przekształceń części terenów Dzielnic XII i XIII oraz CXI/2904/18 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Formy konsultacji obejmowały:

  1. Możliwość wypełnienia ankiety w formie papierowej lub elektronicznej w okresie od 17 lipca do 15 września 2023 r.

Link do ankiety elektronicznej: https://forms.office.com/e/HSh8k46mG8

Ankieta w tym okresie była dostępna także w wersji papierowej w:

a także w wersji pdf, którą można było wypełnić i dostarczyć pod wyżej wskazane adresy lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków.

  1. Spotkania ogólnomiejskie w formule warsztatów przyszłościowych w dniach:
  1. Partycypacyjne warsztaty dzielnicowe:
  1. Dyżury telefoniczne eksperta w dniach: 30 października 2023 r., 6 listopada 2023 r., 13 listopada 2023 r., 20 listopada 2023 r. i 27 listopada 2023 r. w godzinach 15.00.-17.00. pod numerem telefonu 12 616 85 56.

Do udziału w warsztatach została przeprowadzona we wrześniu rejestracja uczestników (link do szerszej informacji na temat rejestracji uczestników). 

Dodatkowe informacje i pliki do pobrania: