Konsultacje społeczne rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje społeczne Programu Otwarty Kraków na lata 2024 – 2028

W okresie od 13 czerwca do 5 lipca 2024 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK prowadził z mieszkankami i mieszkańcami Krakowa oraz organizacjami pozarządowymi i zainteresowanymi podmiotami konsultacje społeczne w sprawie Programu Otwarty Kraków na lata 2024 – 2028.

Kolorowy napis: Konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu Otwarty Kraków na lata 2024 – 2028.
13 czerwca – 5 lipca 2024 r. w językach: polskim, angielskim i ukraińskim
Fot. Obywatelski Kraków

Celem konsultacji było pozyskanie uwag, wniosków i propozycji od mieszkanek i mieszkańców Krakowa oraz organizacji pozarządowych, zainteresowanych podmiotów w zakresie nowej polityki integracji cudzoziemców oraz przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych w Krakowie. 

Formy konsultacji społecznych obejmowały:

 1. Spotkanie konsultacyjne, które odbyło się w środę, 19 czerwca 2024 r. w godzinach  17:00 – 19:00 w Centrum Wielokulturowym przy ul. Zabłocie 20, 30-701 Kraków, budynek A, 1 piętro.
 2. Zbieranie formularzy konsultacyjnych. Uwagi, wnioski i propozycje można było zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia zakończenia konsultacji w następujący sposób:
 • przesyłając na adres poczty elektronicznej konsultacje@um.krakow.pl (w formie skanu lub zdjęcia);
 • przesyłając pocztą tradycyjną lub dostarczając osobiście (do sekretariatu – segment B, III piętro, pokój nr 08,) na adres siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia przy ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków z dopiskiem: Konsultacje projektu Programu Otwarty Kraków 2024 – 2028;
 • przesyłając przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem: Konsultacje projektu Programu Otwarty Kraków 2024 – 2028.
 1.  Dyżury telefoniczne w dniach: 
  Terminy dyżurów w godzinach Telefony kontaktowe – Referat ds. Wielokulturowości, ds. Projektów Społecznych 
  i Polityki Równościowej
  13 czerwca (czwartek) 15.00  - 18.00 12 616 5769
  14 czerwca (piątek) 15.00  - 18.00 12 616 7804
  17 czerwca (poniedziałek) 15.00  - 18.00 12 616 5769
  18 czerwca (wtorek) 10.00  - 14.00 12 616 7804
  20 czerwca (czwartek) 15.00 - 18.00 12 616 5769
  21 czerwca (piątek) 15.00 - 18.00 12 616 7809
  24 czerwca (poniedziałek) 15.00 – 18.00 12 616 7808
  25 czerwca (wtorek) 15.00 – 18.00 12 616 78 21
  26 czerwca (środa) 15.00 – 18.00 12 616 78 21
  27 czerwca (czwartek) 15.00 – 18.00 12 616 58 06
  28 czerwca (piątek) 10.00 – 14.00 12 616 7809
  1 lipca (poniedziałek) 15.00 – 18.00 12 616 6062
  2 lipca (wtorek) 15.00 – 18.00 12 616 6062
  3 lipca (środa) 15.00 – 18.00 12 616 7808
  4 lipca (czwartek) 15.00 – 18.00 12 616 7808
  5 lipca (piątek) 15.00 – 18.00 12 616 58 06

   

Pliki do pobrania:


Konsultacje były prowadzone na podstawie uchwały nr CXI/ 2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


EN

The Mayor of the City of Kraków invites residents of Krakow and non-governmental organisations to participate in the public consultation on the “Open Krakow” Programme
for 2024-2028.

The planned consultation aims to obtain comments, requests and proposals of the residents of Krakow concerning the new policy of integration of foreigners and representatives of national and ethnic minorities in Krakow.

The consultation is due to be held from 13 June 2024 and 5 July 2024.

The public consultation will include:

 1. Consultation meeting to be held on 19 June 2024 (Wednesday) from 5 pm to 7 pm at the Multicultural Centre, ul. Zabłocie 20, 30-701 Krakow, building A, 1st floor.
 2. Consultation form. Comments, requests and proposals may be submitted using the consultation form up to the closing date as follows:
 • to the e-mail address konsultacje@um.krakow.pl (in the form of a scan or photo);
 • by mail or in person (3rd floor, front office – room no. 08, segment B) to the address of the Department of Social Policy and Health ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Krakow with an additional note: Consultation on the draft “Open Krakow” Programme for 2024-2028;
 • sent via the Electronic Platform for Public Administration Services (ePUAP) with an additional note: Consultation on the draft “Open Krakow” Programme for 2024-2028;
 • Telephone consultations will be held in Polish, except on the indicated dates:
 1. Phone service hours on: 
  Date Phone service hours on phone number

  Phones – Department for Multiculturalism, Social Projects and Equality Policy

  13 June (Thursday) 15.00  - 18.00 12 616 5769 (Polish, Ukrainian)
  14 June (Friday) 15.00  - 18.00 12 616 7804 (Polish)
  17 June (Monday) 15.00  - 18.00 12 616 5769 (Polish, Ukrainian)
  18 June (Tuesday) 10.00  - 14.00 12 616 7804 (Polish)
  20 June (Thursday) 15.00 - 18.00 12 616 5769 (Polish, Ukrainian)
  21 June (Friday) 15.00 - 18.00 12 616 7809 (Polish, English)
  24 June (Monday) 15.00 – 18.00 12 616 7808 (Polish)
  25 June (Tuesday) 15.00 – 18.00 12 616 78 21 (Polish)
  26 June (Wednesday) 15.00 – 18.00 12 616 78 21 (Polish)
  27 June (Thursday) 15.00 – 18.00 12 616 58 06 (Polish)
  28 June (Friday) 10.00 – 14.00 12 616 7809 (Polish, English)
  1 July (Monday) 15.00 – 18.00 12 616 6062 (Polish)
  2 July (Tuesday) 15.00 – 18.00 12 616 6062 (Polish)
  3 July (Wednesday) 15.00 – 18.00 12 616 7808 (Polish)
  4 July (Thursday) 15.00 – 18.00 12 616 7808 (Polish)
  5 July (Friday) 15.00 – 18.00 12 616 58 06 (Polish)

   

Files for downloading:


The consultation will follow Resolution No. CXI/ 2904/18 of the Krakow City Council of 26 September 2018 on the principles and procedure of consultation – with the residents of the Municipality of Krakow and with the Krakow Public Benefit Activity Council or the non-governmental organisations and entities referred to in Article 3(3) of the Act on Public Benefit Activity and Voluntary Work of 24 April 2003 – of draft acts of local law in areas relating to the statutory activity of these organisations.


UA

Мер міста Кракова запрошує мешканок і мешканців Кракова та неурядові організації взяти участь у публічних консультаціях стосовно Програми «Відкритий Краків» на 2024 - 2028 роки.

Метою запланованих консультацій є отримання зауважень, висновків та пропозицій від мешканців Кракова та неурядових організацій щодо нової політики інтеграції іноземців та представників національних та етнічних меншин у Кракові.

Консультації відбудуться з 13 червня 2024 р. по 5 липня 2024 р.

В рамках публічних консультацій передбачено:

 1. Консультаційну зустріч, яка відбудеться 19 червня 2024 р. (середа) з 17.00 до 19.00 у Мультикультурному центрі за адресою: ul. Zabłocie 20, 30-701 Kraków, корпус А, 2-й поверх.
 2. Форму для консультацій. 

Зауваження, заяви та пропозиції можна надсилати за допомогою форми для консультацій до дати закінчення консультацій наступним чином:

 • на електронну адресу konsultacje@um.krakow.pl (у вигляді скану або фото);
 • звичайною поштою або особисто (4-й поверх, секретаріат - кімната № 08, сегмент B) за адресою головного офісу Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я: ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków з приміткою: Консультації стосовно проєкту Програми «Відкритий Краків 2024 – 2028»;
 • надіслати через Електронну платформу адміністративних послуг (ePUAP) з приміткою: Консультації щодо проєкту Програми «Відкритий Краків 2024 – 2028»;
 • Консультації по телефону будуть проводитися польською мовою, крім зазначених дат:
 1. Телефонне чергування по днях: 
Телефонне чергування по днях Контактні телефони – Департамент мультикультуралізму, соціальних проектів та політики рівності
13 червня (четвер) 15.00  - 18.00 12 616 5769          (польська, українська)
14 червня (п’ятниця) 15.00  - 18.00 12 616 7804          (польська)
17 червня (понеділок) 15.00  - 18.00 12 616 5769          (польська, українська)
18 червня (вівторок) 10.00  - 14.00 12 616 7804          (польська)
20 червня (четвер) 15.00 - 18.00 12 616 5769          (польська, українська)
21 червня (п’ятниця) 15.00 - 18.00 12 616 7809          (польська, англійська)
24 червня (понеділок) 15.00 – 18.00 12 616 7808          (польська)
25 червня (вівторок) 15.00 – 18.00 12 616 78 21         (польська)
26 червня (середа) 15.00 – 18.00 12 616 78 21         (польська)
27 червня (четвер) 15.00 – 18.00 12 616 58 06         (польська)
28 червня (п’ятниця) 10.00 – 14.00 12 616 7809          (польська, англійська)
1 липня (понеділок) 15.00 – 18.00 12 616 6062          (польська)
2 липня (вівторок) 15.00 – 18.00 12 616 6062          (польська)
3 липня (середа) 15.00 – 18.00 12 616 7808          (польська)
4 липня (четвер) 15.00 – 18.00 12 616 7808          (польська)
5 липня (п’ятниця) 15.00 – 18.00 12 616 58 06         (польська)


Файли для завантаження:


Консультації проводитимуться на підставі рішення Краківської міської ради № CXI/ 2904/18 від 26 вересня 2018 р. про принципи та порядок проведення консультацій з мешканцями Муніципалітету Кракова та Краківською радою з питань суспільно корисної діяльності або неурядовими організаціями та суб'єктами, зазначеними в ст. 3 абз. 3 Закону від 24 квітня 2003 р. «Про суспільно корисну діяльність та волонтерство щодо проєктів місцевих законодавчих актів у сферах, що стосуються статутної діяльності цих організацій
 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2024-06-13
Data aktualizacji: 2024-07-08
Powrót

Zobacz także

Znajdź