górne tło

Zagospodarowanie Fortu nr 48 „Batowice” wraz z uwzględnieniem kompleksu przyrodniczo-parkowego – konsultacje społeczne

Od 6 września do 1 października 2021 r. Zarząd Budynków Komunalnych we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia prowadził z mieszkańcami konsultacje społeczne dotyczące proponowanego zagospodarowania terenu Fortu nr 48„Batowice” wraz z uwzględnieniem kompleksu przyrodniczo-parkowego, znajdującego się przy osiedlu Złotego Wieku w Krakowie.

Konsultacje były prowadzone na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje miały na celu uzyskanie informacji na temat pomysłów oraz oczekiwań mieszkańców dotyczących zagospodarowania przestrzeni Fortu 48 „Batowice”, parku oraz form aktywności w jego bezpośrednim otoczeniu.

Fort nr 48 „Batowice” znajduje się w centrum parku przy osiedlu Złotego Wieku, w dzielnicy XV – Mistrzejowice. Obecnie jest nieużytkowany, a dostęp do większości obiektów kubaturowych został zamknięty. Sama budowla nie jest w złym stanie, ale wymaga remontu, zachowały się niektóre historyczne elementy, takie jak drzwi, forteczna stolarka czy części strzelnic. Dużym deformacjom zostały poddane natomiast fortyfikacje ziemne, jednakże wciąż są one czytelne w terenie.

Pochodzące z XIX wieku fortyfikacje z czasem stały się enklawą przyrody i bioróżnorodności. Na terenie Fortu wraz z jego otoczeniem rosną liczne drzewa, krzewy, pnącza oraz trawy, które stanowią miejsce bytowania mniejszych ssaków np. nietoperzy, wiewiórek, jeży, licznych ptaków oraz płazów czy owadów. Jednakże drzewa rosnące na Forcie stanowią głównie sukcesję zieleni fortecznej na wałach ziemnych, zdarzają się przypadki wnikania przez nie w zabytkową substancję i uszkadzania murów. Drzewa te nie są głęboko ukorzenione, mogą ulegać wykrotom lub zamierać.

Należy mieć świadomość, że zagospodarowanie zabudowań fortecznych wiązać się będzie z ich remontem i konieczne może się okazać usunięcie niektórych porastających je drzew.

Od 2007 r. Fort wraz z drzewami wpisany jest do rejestru zabytków. Obowiązkowi ochrony i opieki podlega zarówno część oznaczona na mapie kolorem niebieskim („Fort”), jak również część oznaczona kolorem zielonym („park”).

batowice cz-b.jpg

W związku z wpisaniem Fortu „Batowice” wraz z otoczeniem do rejestru zabytków, realizacja zaproponowanych w wyniku konsultacji rozwiązań, będzie uzależniona od uzyskania akceptacji ze strony Miejskiego Konserwatora Zabytków. Przyjęte rozwiązania, będą bowiem musiały spełniać wymagania ustawy o ochronie zabytków.

W ramach konsultacji zaplanowano:

  1. Spacer badawczy po terenie Fortu w dniu 11 września o godzinie 11.00 (rozpoczęcie pod Klubem „Kuźnia” - osiedle Złotego Wieku 14)
  2. Warsztaty planowania partycypacyjnego w dniu 25 września o godzinie 11.00 w Klubie „Kuźnia” – osiedle Złotego Wieku 14

UWAGA! Ze względu na obostrzenia epidemiczne na udział w warsztacie partycypacyjnym wymagana była REJESTRACJA – zgłoszenie zawierające imię i nazwisko należało przesłać do 23 września 2021 r. na adres email: konsultacje@um.krakow.pl

3. Możliwość wypełnienia ankiety elektronicznej w dniach 6-20 września 2021 r.

W formie papierowej ankietę wypełnić można było także:

 

Pliki do pobrania:

1. Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki drzewostanem na terenie Fortu nr 48 "Batowice" przy ul. Wawelskiej w Krakowie, na działkach nr 215/16 i 236 Obręb 1 Nowa Huta

2. Mapa - rys. nr 1. Inwentaryzacja dendrologiczna

3. Mapa - rys. nr 2. Waloryzacja drzewostanu

4. Mapa - rys. nr 3. Projekt gospodarki drzewostanem

5. Tabela A. Inwentaryzacja dendrologiczna

6. Tabela B. Projekt gospodarki drzewostanem

7. Tabela C. Wykaz egzemplarzy do usunięcia

8. Pozwolenia nr 245/21 Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie i zezwolenie nr 246/21 wraz z protokołem

9. Projekt nasadzeń zastępczych

10. Rys. projekt nasadzeń drzew

11. Atlas Twierdzy Kraków - Fort nr 48 "Batowice"

12. Decyzja o wpisie do rejestru zabytków

13. Zagospodarowanie Fortu nr 48 "Batowice" wraz z uwzględnieniem kompleksu parkowo- przyrodniczego - prezentacja dot. analizy ankiet.

14. Raport z konsultacji społecznych

15. Załącznik Nr 1 – Protokół ze spaceru badawczego

16. Załącznik Nr 2 - Protokół z warsztatów planowania partycypacyjnego

17. Załącznik Nr 3 – Wyniki ankiet

18. Wnioski i propozycje z warsztatów opracowane przez eksperta