górne tło

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania „Wielowariantowa koncepcja programowo-przestrzenna budowy węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy w Krakowie”

W okresie od 9 do 30 czerwca 2023 r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa prowadził konsultacje społeczne dotyczące opracowania pn. „Wielowariantowa koncepcja programowo-przestrzenna budowy węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy w Krakowie”.

Celem konsultacji było zaprezentowanie rozwiązań koncepcji budowy węzła przesiadkowego zlokalizowanego w Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie. W skład węzła wchodzić ma przystanek kolejowy „Kraków Lubocza”, zmodernizowana pętla tramwajowa, a także parking Park+Ride oraz Bike+Ride. W ramach opracowanej koncepcji zaproponowane zostało także bezkolizyjne przekroczenie torów kolejowych w rejonie ulicy Blokowej w formie tunelu pod linią kolejową. Konsultacjom poddane zostały trzy warianty rozwiązań.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną merytorycznie za konsultacje był Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa:

Konsultacje prowadzone były przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z firmą Sweco Polska Sp. z o.o. oraz z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Formy prowadzenia konsultacji obejmowały:

 1. Otwarte spotkanie z mieszkańcami: 27 czerwca 2023 r. godz.18.00 – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 98 - os. Na Stoku 52 (przedstawienie prezentacji wykonanej na podstawie rozwiązań koncepcyjnych przedmiotowej inwestycji, dyskusja na której zbierano stanowiska osób obecnych na spotkaniu).
 2. Zbieranie uwag, wniosków i propozycji za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie „Obywatelski Kraków” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2023 r. poprzez:
  - przesłanie w formie skanu / zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: gk.umk@um.krakow.pl
  - pocztą tradycyjną na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków
  - przesłanie przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem "Konsultacje dotyczące budowy węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy w Krakowie".
 3. Telefoniczne dyżury eksperckie:
  - termin I: 14 czerwca 2023 r. od 10:00 do 11:00,
  - termin II: 28 czerwca 2023 r. od 16:00 do 17:00,
  pod numerami telefonów:
  - Sweco Polska sp. zo.o.: +48 607 962 431,
  - Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa 12 616 6574.

Pliki do pobrania:

Uwaga! Z uwagi na wielkość plików zawierających rozwiązania sytuacyjne i wizualizacje zostały one spakowane do archiwum .zip. Aby możliwe było prawidłowe odczytanie wszystkich plików konieczne jest wypakowanie obydwu archiwów.

Materiały poddane konsultacjom wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne były:
- w serwisie internetowym „Obywatelski Kraków”
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa
- w miejskim serwisie MPI