górne tło

Konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia zmian w Statucie Rady Krakowskich Seniorów

W okresie od 20 czerwca 2022 r. do 15 lipca 2022 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK prowadził z mieszkańcami i mieszkankami Krakowa oraz zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia zmian w Statucie Rady Krakowskich Seniorów.

Celem konsultacji było pozyskanie uwag, wniosków i propozycji mieszkańców i mieszkanek Krakowa oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zainteresowani udziałem w konsultacjach mieli możliwość skorzystać z:

 1. dwóch otwartych spotkań z mieszkańcami Krakowa:
  - 24 czerwca 2022 roku od 11.00 do 13.00 -  Biuro Rady Krakowskich Seniorów al. Daszyńskiego 19 w Krakowie
  - 30 czerwca 2022 roku od 16.00 do 18.00 – Biuro Rady Krakowskich Seniorów al. Daszyńskiego 19 w Krakowie
 2. dyżurów telefonicznych eksperta pod numerem telefonu 12 445 96 66 w dniach:
  22 czerwca 2022 r. w godzinach 10.00-14.00
  - 1 lipca 2022 r. w godzinach 12.00-18.00
  12 lipca 2022 r. w godzinach 11.00 – 15.00
  15 lipca 2022 r. w godzinach 10.00-14.00

Wnioski, uwagi propozycje można było przekazywać za pomocą formularza konsultacyjnego
nie później niż do 15 lipca 2022 r., w następujący sposób:

Pliki do pobrania:

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian do Statutu RKS
 2. Uzasadnienie do uchwały
 3. Statut Rady Krakowskich Seniorów
 4. Formularz konsultacyjny dla Mieszkańców i Mieszkanek Miasta Krakowa
 5. Formularz konstytucyjny dla organizacji pozarządowych lub innych zainteresowanych podmiotów
 6. Raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie aktualizacji Statutu Rady Krakowskich Seniorów

Ponadto pliki dostępne były:


Konsultacje społeczne prowadzone były na podstawie uchwały nr XLI/1106/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic oraz Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz uchwały.