Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Niebawem konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Otwarty Kraków na lata 2024 – 2028

W okresie od 13 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK planuje przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu Otwarty Kraków na lata 2024 – 2028.

Kolorowy napis: Konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu Otwarty Kraków na lata 2024 – 2028.
13 czerwca – 5 lipca 2024 r.
Fot. Obywatelski Kraków

Celem zaplanowanych konsultacji jest pozyskanie uwag, wniosków i propozycji mieszkanek i mieszkańców Krakowa w zakresie nowej polityki integracji cudzoziemców oraz przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych w Krakowie.

Wszyscy zainteresowani konsultacjami Programu Otwarty Kraków będą mogli:

  • uczestniczyć w spotkaniu konsultacyjnym z ekspertami przygotowującymi założenia nowego Programu Otwarty Kraków, 
  • zgłosić uwagi, wnioski i propozycje za pomocą formularza konsultacyjnego,
  • porozmawiać podczas dyżurów telefonicznych z pracownikami Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK - Referatu ds. wielokulturowości, projektów społecznych i polityki równościowej.

Konsultowany projekt dokumentu dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, w miejskim serwisie internetowym dotyczącym konsultacji „Obywatelski Kraków”, miejskim portalu „Otwarty Kraków” oraz w miejskim portalu internetowym dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl od dnia rozpoczęcia konsultacji, czyli od dnia 13 czerwca 2024 r.

Więcej informacji na temat konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu Otwarty Kraków na lata 2024 – 2028 zostanie opublikowane w serwisie www.obywatelski.krakow.pl niebawem.


EN

Information on planned consultation of the draft resolution of the Krakow City Council on the adoption of the Open Krakow Program for the years 2024–2028

The Department of Social Policy and Health of the Municipality of Krakow announces planned public consultation on the draft Open Krakow Program for the years 2024–2028.

The planned consultation aims to obtain comments, requests and proposals of the residents of Krakow concerning the new policy of integration of foreigners and representatives of national and ethnic minorities in Krakow.

The consultation is due to be held from 13 June 2024 to 5 July 2024.

The consultation will follow Resolution No. CXI/ 2904/18 of the Krakow City Council of 26 September 2018 on the principles and procedure of consultation – with the residents of the Municipality of Krakow and with the Krakow Public Benefit Activity Council or the non-governmental organisations and entities referred to in Article 3(3) of the Act on Public Benefit Activity and Voluntary Work of 24 April 2003 – of draft acts of local law in areas relating to the statutory activity of these organisations.

All parties interested in the consultation on the Open Krakow Program will have an opportunity:

  • to participate in a consultation meeting with experts working on the new Open Krakow Program;
  • to submit comments, requests and proposals using the consultation form;
  • to talk (during phone service hours) with employees of the Department of Social Policy and Health of the Municipality of Krakow – Office for Multiculturalism, Social Projects and Equality Policies.

The draft document subject to consultation will be available in the Public Information Bulletin of the City of Krakow, on the municipal website for consultation www.obywatelski.krakow.pl, municipal portal “Open Krakow” and on the municipal portal for non-governmental organisations www.ngo.krakow.pl from the consultation commencement date, i.e. from 13 June this year.
Details of the formats of the consultation will be available in the consultation announcement.


UA

Інформація про заплановані консультації щодо проєкту рішення Краківської міської ради стосовно прийняття Програми 
«Відкритий Краків» на 2024 – 2028 роки

Департамент соціальної політики та охорони здоров'я адміністрації міста Кракова оголошує про заплановані публічні консультації щодо проєкту Програми "Відкритий Краків" на 2024-2028 роки.

Метою запланованих консультацій є отримання зауважень, висновків та пропозицій від мешканців Кракова щодо нової політики інтеграції іноземців та представників національних та етнічних меншин у Кракові. 

Консультації відбудуться з 13 червня 2024 р. по 5 липня 2024 р.

Консультації проводитимуться на підставі рішення Краківської міської ради № CXI/ 2904/18 від 26 вересня 2018 р. про принципи та порядок проведення консультацій з мешканцями Муніципалітету Кракова та Краківською радою з питань суспільно корисної діяльності або неурядовими організаціями та суб'єктами, зазначеними в ст. 3 абз. 3 Закону від 24 квітня 2003 р. «Про суспільно корисну діяльність та волонтерство щодо проєктів місцевих законодавчих актів у сферах, що стосуються статутної діяльності цих організацій.»

Усі зацікавлені консультаціями щодо Програми «Відкритий Краків» зможуть:

  • взяти участь у консультаційній зустрічі з експертами, що готують нову Програму «Відкритий Краків»,
  • надіслати зауваження, висновки та пропозиції за допомогою консультаційної форми,
  • поспілкуватися під час телефонних розмов з працівниками Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я адміністрації міста Кракова - Відділу з питань мультикультуралізму, соціальних проєктів та політики рівності.

Проєкт документа для консультацій буде доступний у «Бюлетені громадської інформації» міста Кракова, на міському вебсайті, що стосується консультацій, www.obywatelski.krakow.pl, на міському порталі під назвою «Відкритий Краків» та міському інтернет-порталі для неурядових організацій www.ngo.krakow.pl з дня початку консультацій, тобто з 13 червня цього року.

Детальна інформація про форми проведення консультацій буде доступна в оголошенні про консультації.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2024-06-05
Data aktualizacji: 2024-06-06
Powrót

Zobacz także

Znajdź