Konsultacje społeczne rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa

W okresie od 29 kwietnia do 7 czerwca 2024 r. Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK prowadził konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa.

Napis: Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa, 29 kwietnia - 7 czerwca 2024 r. na tle rysunku 5 siedzących i dyskutujących osób
Fot. Obywatelski Kraków

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o rozpoczęciu konsultacji społecznych z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa:

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 oraz art. 6a ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485)
Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa.

Celem konsultacji społecznych jest pozyskanie uwag i opinii od interesariuszy procesu rewitalizacji w zakresie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa.

Konsultacje rozpoczną się z dniem 29 kwietnia 2024 r. i potrwają do 7 czerwca 2024 r. włącznie. Zapoznanie się interesariuszy z przedmiotem konsultacji oraz materiałami informacyjnymi będzie możliwe przez cały okres trwania procesu konsultacji społecznych. Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa poddawany konsultacjom społecznym zostanie udostępniony na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na żądanie interesariuszy w siedzibie Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, Kraków ul. Zabłocie 22, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–15.00, pokój nr 103.

Interesariuszami rewitalizacji zgodnie z art. 2 ustawy o rewitalizacji są w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego, inni mieszkańcy gminy niż wymienieni powyżej, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organy władzy publicznej, podmioty, inne niż wymienione powyżej, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Obszar rewitalizacji określa uchwała nr XCVII/2644/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie i są to:
1) podobszar rewitalizacji Kazimierz-Stradom, o powierzchni 138,17 ha;
2) podobszar rewitalizacji Grzegórzki-Wesoła, o powierzchni 135,25 ha;
3) podobszar rewitalizacji „stara” Nowa Huta, o powierzchni 320,47 ha.

Konsultacje będą prowadzone w następujących formach:

 1. Zbierania uwag w postaci papierowej. Uwagi w postaci papierowej, w tym na formularzach uwag, mogą być składane:
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, ul. Zabłocie 22, 30–701 Kraków. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miasta Krakowa;
 • bezpośrednio w Urzędzie Miasta Krakowa, w Wydziale ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, Kraków ul. Zabłocie 22, I piętro, sekretariat – pokój nr 103, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–15.00;
 • podczas otwartych spotkań konsultacyjnych w terminach oraz w miejscach przedstawionych w punkcie 4.
 1. Zbierania uwag w postaci elektronicznej. Uwagi w postaci elektronicznej, w tym na formularzach uwag w formie skanu/zdjęcia wypełnionego formularza, mogą być przesyłane na adres email: konsultacje.gpr@um.krakow.pl,
   
 2. Zbierania uwag ustnych:
 • na otwartych spotkaniach konsultacyjnych w terminach oraz w miejscach przedstawionych w punkcie 4; 
 • w siedzibie Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, Kraków ul. Zabłocie 22, pokój nr 103, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–15.00 oraz,
 1. Otwartych spotkań konsultacyjnych, które odbędą się w następujących terminach: 
 • 7 maja (wtorek) w godz. 17:00-19:00 – w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie,  Plac Wolnica 1;
 • 8 maja (środa) w godz. 17:00-19:00 – w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie, os. Górali 5;
 • 9 maja (czwartek) w godz. 17:00-19:00 – w siedzibie Fundacji Małopolska Izba Samorządowa, aleja Ignacego Daszyńskiego 16. 

Spotkania konsultacyjne odbędą się w miejscach dostępnych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 1. Telefonicznego dyżuru ekspertów w następujących dniach: 10 maja (piątek) w godz. 10:30-12:30 oraz 17 maja (piątek)  w godz. 14:00-16:00 - pod nr. tel. 12 616 17 39.
   
 2. Spacerów studyjnych, które odbędą się w następujących terminach: 
 • 15 maja (środa) w godz. 17:00 -19:00 – na podobszarze Kazimierz – Stradom – spacer rozpocznie się pod adresem Plac Wolnica 1;
 • 15 maja (środa) w godz. 17:00 -19:00 – na podobszarze „stara” Nowa Huta – spacer rozpocznie się pod adresem os. Górali 5;
 • 16 maja (czwartek) w godz. 17:00 -19:00 – na podobszarze Grzegórzki – Wesoła – spacer rozpocznie się pod adresem aleja Ignacego Daszyńskiego 16.

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są: zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z przygotowanych formularzy. Korespondencja doręczona do Urzędu Miasta Krakowa przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

Niezwłocznie po zakończeniu każdej z form konsultacji zostanie opracowana informacja podsumowująca jej przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie jej przeprowadzenia i omówienie jej przebiegu, zawierająca wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich, która zostanie zamieszczona na stronie Miasta Krakowa w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępniona na żądanie interesariuszy w siedzibie Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, Kraków ul. Zabłocie 22, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–15.00, pokój nr 103.

Materiał podlegający konsultacjom: Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa.

Dodatkowe materiały: Formularze zgłaszania uwag do dokumentu.


INFORMACJA 
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Z administratorem można się skontaktować listownie (adres jw.) lub drogą elektroniczną – adres e-mail: konsultacje.gpr@um.krakow.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zebrania opinii w zakresie przedmiotu prowadzonych konsultacji społecznych dot. rewitalizacji.

Dane są objęte rejestrem czynności przetwarzania pn. REWITALIZACJA – KONSULTACJE.

Informujemy, że:

 1. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od zakończenia procesu konsultacyjnego.
 3. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W zakresie oznaczonym gwiazdką ma charakter obowiązkowy - w pozostałym  dobrowolny.
 5. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Ponadto informujemy, że osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – jw., adres e-mail: iod@um.krakow.pl.


Pliki do pobrania:

Link do wszystkich plików związanych z rozpoczęciem konsultacji społecznych dot. projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Krakowa - plakat

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2024-04-24
Data aktualizacji: 2024-06-13
Powrót

Zobacz także

Znajdź