Konsultacje społeczne rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje społeczne projektu koncepcyjnego pn.: „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94”

W okresie od 10 czerwca do 2 lipca 2021 r. Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia prowadził z mieszkańcami Krakowa konsultacje społeczne projektu koncepcyjnego pn.: „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94”.

Fot. Obywatelski Kraków
Obywatelski Kraków

Opracowanie projektu koncepcyjnego dla ww. zadania ma umożliwiać podjęcie w przyszłości działań, których efektem będzie realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. Przedstawione rozwiązania sytuacyjne zapewniają geometrię dostosowaną do ruchu pojazdów komunikacji miejskiej oraz utrzymania połączenia pieszego i rowerowego.

Koncepcja sporządzana jest w związku z planowanym zwiększeniem częstotliwości kursowania pociągów oraz rozwojem terenów w rejonie ul. Fredry, w szczególności zabudowy mieszkaniowej, która niesie za sobą większą liczbę uczestników ruchu. Obszar ten, w związku z realizowanymi inwestycjami kolejowymi powinien mieć zapewnioną odpowiednią obsługę komunikacyjną między innymi poprzez poprawę przepustowości w zakresie przekroczenia linii kolejowej oraz powiązania z układem drogowym.

W ramach konsultacji można było:

1. Uwagi do opracowania zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2021 r. poprzez:

  • przesłanie w formie skanu / zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: gk.umk@um.krakow.pl 
  • pocztą tradycyjną na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków
  • przesłanie przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem: „Konsultacje - Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94”
  • dostarczenie osobiście do siedziby Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa – ul. Wielopole 17a, pok. 216

2. Skorzystać z dyżuru telefonicznego eksperta pod numerem telefonu 12 616 87 65 (kontakt ze strony Zamawiającego – Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa):

  • w piątek, 25 czerwca 2021 r., w godzinach 10:00-12:00
  • w środę, 30 czerwca 2021 r., w godzinach 17:00-19:00

3. Wziąć udział w spotkaniach konsultacyjnych:

  • w środę, 23 czerwca 2021 r. o godzinie 17:00, spotkanie w formie online. W celu wzięcia udziału w spotkaniu konieczne było przesłanie zgłoszenia na adres mailowy piotr.potoczek@um.krakow.pl w terminie do 21 czerwca 2021 r. (w tytule należało podać: FREDRY – spotkanie). Link do spotkania został przesłany zainteresowanym osobom w dniu 23 czerwca 2021 r.
  • w poniedziałek, 28 czerwca 2021 r. o godzinie 17:00, w formie stacjonarnej z zachowaniem reżimu sanitarnego (dystans społeczny – 1,5 m, dezynfekcja, maseczki) w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 56 przy ulicy Fredry 65-71 w Krakowie (limit 150 osób).

4. Ponadto, w ramach prowadzonych konsultacji, w dniach od 24.06.2021 r. do 30.06.2021 r. możliwe było zadawanie pytań w formie elektronicznej na adres: piotr.potoczek@um.krakow.pl .

Pliki do pobrania:

Opracowanie poddane konsultacjom wraz z formularzem konsultacyjnym udostępniono także na:


Konsultacje prowadzone są na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-06-10
Data aktualizacji: 2021-08-09
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat