górne tło

Raport z konsultacji dotyczących koncepcji rozwoju oraz kierunków przekształceń części terenów Dzielnic XII i XIII

Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa opublikował raport z konsultacji społecznych dotyczących koncepcji rozwoju oraz kierunków przekształceń części terenów Dzielnic XII i XIII.

Przedmiotowe konsultacje były prowadzone w okresie od 17 lipca do 1 grudnia 2023 r., a ich celem było opracowanie akceptowalnego przez stronę społeczną długoterminowego planu rewitalizacji i rozwoju obszaru części Dzielnic XII i XIII zlokalizowanego pomiędzy ul. Mierzei Wiślanej od zachodu - Jana Surzyckiego - Christo Botewa - Tadeusza Śliwiaka - ul. Trakt Papieski od północy - granicą Gminy Kraków w kierunku południowym do torów kolejowych relacji Kraków - Tarnów - północną granicą terenów kolejowych w kierunku zachodnim do ul. Mierzeja Wiślana z uwzględnieniem proponowanych zmian przestrzennych zapisanych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Miasta Krakowa 2014 roku oraz możliwych nowych rozwiązań w tym obszarze. 

Plik do pobrania: 

Link do strony internetowej poświęconej konsultacjom społecznym dot. koncepcji rozwoju oraz kierunków przekształceń części terenów Dzielnic XII i XIII.