górne tło

Koncepcja przebudowy ul. Chałubińskiego - konsultacje społeczne

Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących zadania pn. Przebudowa ul. Chałubińskiego od ul. Niewodniczańskiego do granic miasta.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców oraz innych interesariuszy w zakresie zaproponowanych rozwiązań.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje opracowanie wielowariantowej koncepcji dla przebudowy ulicy Chałubińskiego od ul. Niewodniczańskiego do granic miasta wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładami kolidującego uzbrojenia i budową chodników.

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:
19 września 2022 – ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji,
14 października 2022 – zakończenie konsultacji.

Formy konsultacji:
1. Formularz konsultacyjny
W dniach 19 września-14 października – udostępniony jest formularz konsultacyjny, służący zebraniu opinii. Dostępy jest jako pliki w formacie docx i pdf (w wersji do wypełnienia).

Prosimy o przekazywanie formularzy do dnia 14 października 2022 roku na jeden z poniższych sposobów:

- na adres poczty elektronicznej konsultacje@um.krakow.pl (w formie skanu/zdjęcia),

- na adres siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków,

- przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje ZDMK – ul. Chałubińskiego-koncepcja”.

2. Spotkanie konsultacyjne
W dniu 20 września (wtorek) odbędzie się moderowane spotkanie online dla mieszkańców z udziałem ekspertów. Celem spotkania będzie zaprezentowanie i omówienie wariantów koncepcji. Spotkanie odbędzie się w godzinach 17:00-19:00 na platformie elektronicznej. Spotkanie będzie dodatkowo transmitowane na profilu Facebook ZDMK (https://facebook.com/zdmk.krakow)

Uwaga! W celu wzięcia udziału w spotkaniu konieczne jest przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: konsultacje@zdmk.krakow.pl w terminie do 20 września 2022, do godz. 14:00 - w tytule należy wpisać: Chałubińskiego - spotkanie. Link do spotkania zostanie przesłany zainteresowanym osobom najpóźniej w dniu 20 września 2022.

3. Dyżur telefoniczny
Przewidziane są dwa telefoniczne dyżury eksperckie. W dniu 21 września w godz. 10:00-12:00 i w dniu 22 września w godz. 15:00-17:00, pod nr tel. 12 616 72 55.

 

Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym oraz postępach projektowych – miejski serwis o inwestycjach, zdmk.krakow.pl i razemwdialogu.pl.

Pliki do pobrania:


Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).