górne tło

Konsultacje społeczne dotyczące Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2022-2024”

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa, instytucje oraz organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących kolejnej edycji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2022-2024”, w ramach których można zgłaszać wnioski i propozycje działań w obszarze zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, do realizacji w perspektywie trzyletniej, tj. od 2022 do 2024 roku.

 

Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje  są prowadzone przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa według poniższego harmonogramu konsultacji.

 

Harmonogram konsultacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2022-2024 – etapy I, II i III

 

I ETAP

Termin I etapu konsultacji: od 17 maja 2021 r. do 2 czerwca 2021 r.

Celem I etapu konsultacji było rozpoznanie opinii i perspektyw mieszkańców Miasta Krakowa, organizacji, grup, środowisk i instytucji społeczeństwa obywatelskiego w zakresie działań prowadzonych przez Miasto w obszarze ochrony zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, tak aby realizowane zadania w latach 2022-2024 uwzględniały zróżnicowane potrzeby  interesariuszy.

W ramach I etapu konsultacji zbierane były uwagi ogólne oraz propozycje realizowanych zadań w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2022-2024”.

Formularze konsultacyjne:

Materiały do konsultacji:

Materiały merytoryczne oraz formularze konsultacyjne dla pierwszego etapu konsultacji, w okresie trwania konsultacji społecznych dostępne były:

Wypełniony i podpisany formularz konsultacyjny można było w dniach 17 maja – 2 czerwca 2021 r.:

 

II ETAP

Termin II etapu konsultacji: od 19 lipca 2021 r. do 1 sierpnia 2021 r.

Celem II etapu konsultacji jest rozpoznanie opinii i perspektyw instytucji, organizacji i podmiotów związanych z ochroną zdrowia w zakresie działań prowadzonych przez Miasto w obszarze ochrony zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, tak aby realizowane zadania w latach 2022-2024 uwzględniały zróżnicowane potrzeby interesariuszy.

W ramach II etapu konsultacji zbierane są uwagi ogólne oraz propozycje realizowanych zadań w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2022-2024”, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego dla instytucji, organizacji pozarządowych lub innych zainteresowanych podmiotów.

Materiały do konsultacji:

Materiały merytoryczne oraz formularze konsultacyjne dla drugiego etapu konsultacji,
w okresie trwania konsultacji społecznych dostępne są:

Wypełniony i podpisany formularz konsultacyjny można w dniach 19 lipca – 1 sierpnia 2021 r.:

III ETAP

Termin III etapu konsultacji: od 1 września 2021 r. do 1 października 2021 r.

Informacja o rozpoczęciu konsultacji zostanie podana wkrótce.

W ramach etapu będą prowadzone konsultacje projektu Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2022-2024” z mieszkańcami, instytucjami, organizacjami i innymi zainteresowanymi podmiotami (zgłaszanie uwag i wniosków z wykorzystaniem formularzy konsultacyjnych, dyżury telefoniczne pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, otwarte spotkania z mieszkańcami oraz z NGO).

 

W przypadku pytań lub wątpliwości można kontaktować się z Panią Marią Piętak-Frączek – kierownikiem Referatu ds. Zdrowia Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa (adres e-mail: maria.pietak-fraczek@um.krakow.pl; tel.: 12 616 94 92) lub Panią Joanną Jabłońską – pracownikiem Referatu ds. Zdrowia (adres e-mail: joanna.jablonska1@um.krakow.pl; tel.: 12 616 94 97).