górne tło

Park przy ulicy Karmelickej – konsultacje społeczne

W okresie od 9 kwietnia do 14 grudnia 2020 r. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie prowadził konsultacje społeczne dotyczące realizacji zwycięskiego projektu z budżetu obywatelskiego “Tak dla Parku przy Karmelickiej”.

Przedmiotem konsultacji było wypracowanie wspólnie z mieszkańcami wytycznych do konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie projektu zagospodarowania działki znajdującej się pomiędzy ul. Karmelicką, a ul. Rajską, na której obecnie znajduje się parking.

Konsultacje społeczne składały się z 2 etapów:

I etap – ze względu na stan zagrożenia epidemicznego I etap konsultacji został przeprowadzony przy użyciu:

W I etapie konsultacji wszyscy zainteresowani mogli wypełnić elektroniczną ankietę oraz do przekazywać swoje uwagi telefonicznie. Analiza złożonych ankiet elektronicznych oraz wniosków złożonych telefonicznie posłuży do opracowania wytycznych dla konkursu architektoniczno-urbanistycznego, który zostanie zorganizowany w II kwartale 2020 r.

Przy wypełnianiu ankiety bądź przekazaniu swoich pomysłów telefonicznie należało również pamiętać o powierzchni przyszłego parku kieszonkowego, która wynosi 0.82 hektara. Przyjmuje się, że powierzchnia pełnowymiarowego parku powinna wynosić ok. 2 hektary. Dlatego z uwagi na niewielką powierzchnię do zagospodarowania Park przy Karmelickiej to przyszły park kieszonkowy.

KOLEJNE PLANOWANE ETAPY KONSULTACJI:

II etap – spośród wybranych przez sąd konkursowy koncepcji, mieszkańcy wybiorą zwycięską koncepcję w głosowaniu, które odbędzie się w IV kwartale 2020 r.

W maju 2020 r. planowano ogłoszenie konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji przyszłego Parku przy Karmelickiej, który miał zostać zorganizowany w II kwartale 2020 r., niemniej jednak została podjęta decyzja o rezygnacji z organizacji konkursu i finalnie w 30.06.2020 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

III etap – w poniedziałek 30 listopada 2020 r. o godz. 17:00 przeprowadzono zorganizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie warsztaty, które z uwagi na pandemię COVID-19 odbyły się w formie webinarium.


Podczas warsztatów projektowych zaprezentowano wstępną koncepcja parku. Celem warsztatów było jej szczegółowe omówienie, jak również zebranie ewentualnych uwag do opracowania finalnego projektu “Parku przy Karmelickiej”.


Zgłoszenia do udziału w warsztatach można było wysyłać na adres: konsultacje@gajda-ak.pl do 25 listopada 2020 r.

W ramach kolejnego etapu konsultacji społecznych dotyczących realizacji zwycięskiego projektu z budżetu obywatelskiego “Tak dla Parku przy Karmelickiej”, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zaprosił Mieszkańców Krakowa do składania uwag do wstępnej  koncepcji zagospodarowania parku przy ul. Karmelickiej, która została zaprezentowana podczas warsztatów on-line, przeprowadzonych 30 listopada 2020 r.

Uwagi można było przekazywać za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego TUTAJ w terminie do 14 grudnia 2020 r.

Formularze można było przekazywać w następujący sposób:

Pliki do pobrania:

  1. ​Prezentacja – warsztaty 30 listopada 2020 r.
  2. Prezentacja – GAJDA architektura krajobrazu
  3. Formularz konsultacyjny

WAŻNE INFORMACJE DOT. PROJEKTU PARKU:

W celu wypracowania koncepcji oraz późniejszego projektu należy uwzględnić wiele czynników składowych dotyczących przedmiotowego terenu. Poniżej prezentujemy wstępne wytyczne, jakie przyszły projektant parku kieszonkowego przy ul. Karmelickiej uwzględnić będzie musiał w swoim projekcie, żeby mógł on zostać zrealizowany. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami, aby móc zobrazować sobie w spójny sposób możliwość przyszłego zagospodarowania terenu.

20200408

● Zwycięski projekt Budżetu Obywatelskiego “Tak dla Parku przy Karmelickiej”
W 2019 r. w wyniku głosowania w Budżecie Obywatelskim, przedmiotowy projekt uzyskał poparcie wśród Mieszkańców Krakowa, w związku z czym został wskazany do realizacji przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie jako zadanie dwuletnie, z kwotą finansowania 2 000 000 zł. W bieżącym roku zaplanowano fazę rozpoczęcia opracowania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.

Link do projektu znajduje się TUTAJ.

● Przedmiotowy teren objęty jest opieką Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w związku z czym wszystkie prace wykonywane na terenie przyszłego parku, muszą uzyskać akceptację Małopolskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Z uwagi na powyższy fakt, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wystąpił o wytyczne do opracowania projektu.

● Na co pozwala nam miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?
Na przedmiotowym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego “Rejon ulicy Rajskiej “, co oznacza, że przyszły park musi zostać zaprojektowany zgodnie z jego zapisami. Z czym się to wiąże w praktyce?
Poniżej przedstawiamy prezentację, która przybliża zapisy MPZP.

● Zielona Czytelnia – Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. Rajskiej w Krakowie, to projekt zagospodarowania terenu, który obejmuje swym zasięgiem teren zaplecza budynku Biblioteki. Bezpośrednie sąsiedztwo zielonej czytelni oraz przyszłego parku wymaga spójnej kompozycyjnie koncepcji, aby po przeprowadzeniu inwestycji teren stanowił harmonijnie zaprojektowaną i wykonaną przestrzeń publiczną o najwyższych cechach estetycznych i użytkowych.

Raport z konsultacji zostanie opublikowany w terminie wynikającym z § 10 ust. 4 Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji -  nie później niż do 12 lutego 2021 r.

Pliki do pobrania:

  1. Raport z pierwszego etapu konsultacji społecznych
  2. Załącznik do Raportu z konsultacji
  3. Raport podsumowujący z konsultacji społecznych. Park przy ul. Karmelickiej.