Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

W rejonie ulic Stańczyka i Złoty Róg – przystąpienie do sporządzania planu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "W rejonie ulic Stańczyka i Złoty Róg".

Granice miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
Fot. Obywatelski Kraków

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "W rejonie ulic Stańczyka i Złoty Róg".

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały Nr II/27/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "W rejonie ulic Stańczyka i Złoty Róg".

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny  pdf_bip_skrot_obrazek.png

Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego.

Wnioski należy składać na obowiązującym FORMULARZU w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 sierpnia 2024 r.

FORMULARZ składa się w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP. Formularz jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne (w zakładce WZORY) oraz udostępniony w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa na dzienniku podawczym (adres: ul. Mogilska 41).

W przypadku poczty elektronicznej – maile należy kierować na adres: wnioski-bp@um.krakow.pl.

Forma papierowa obejmuje:

  • złożenie formularza w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa (dzienniki podawcze, stanowiska informacyjno-podawcze),
  • wysłanie formularza drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,
  • formularz do pobrania: doc bip.png  pdf bip.png lub Formularz PDF aktywny piktogram przedstawiający zapisaną kartkę i długopis

UWAGA: Pisma nie spełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.
W przypadku składania wniosku za pomocą poczty elektronicznej oraz z wykorzystaniem platformy ePUAP konieczne jest podpięcie wypełnionego FORMULARZA jako załącznik stanowiący wniosek do projektu planu.

Informuję, że:
1.    Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2.    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Z administratorem możesz się skontaktować listownie (adres jw.) lub drogą elektroniczną – adres e-mail: bp.umk@um.krakow.pl.
3.    Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
4.    Podane dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.
5.    Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
7.    Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
8.    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@um.krakow.pl.

Wykaz wniosków wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem zostanie sporządzony przed rozpoczęciem konsultacji społecznych.

Link do strony internetowej dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "W rejonie ulic Stańczyka i Złoty Róg".
 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2024-06-21
Data aktualizacji: 2024-06-21
Powrót

Zobacz także

Znajdź