Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Soboniowice II - ponowne wyłożenie części planu

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Soboniowice II" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Fot. Obywatelski Kraków

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2024 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Soboniowice II" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.), art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), a także w związku z uchwałą Nr CIV/2695/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2018 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Soboniowice II" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją, w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawki wniesionej do projektu planu dotyczącej zmiany szerokości ul. Jerzego Kuryłowicza (KDZ.1) i stanowiska Zarządu Dróg Miasta Krakowa, oraz aktualizacji danych w bazie Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny

Projekt planu (w zakresie wprowadzonych zmian) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 25 czerwca do 23 lipca 2024 r. poprzez:

- bezpośredni kontakt i obsługę obywateli w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, w godz. 8.00-15.00 (z wyjątkiem sobót i niedziel); wizytę można umówić na konkretną godzinę – mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616-8526, 12 616-8542;

- zamieszczenie projektu planu "Soboniowice II" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne (w zakładce PLANY SPORZĄDZANE).

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Soboniowice II" (w zakresie wprowadzonych zmian) zostanie przeprowadzona w dniu 4 lipca 2024 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 15:30.

W dyskusji publicznej można również uczestniczyć online, tj. za pomocą środków porozumiewania na odległość. Link do połączenia z platformą zostanie wygenerowany i umieszczony na stronie planu. Szczegółowe informacje są publikowane w zakładce ZAPROSZENIA pod adresem: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne

Każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 sierpnia 2024 r. – z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Uwagi można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne (w zakładce WZORY) oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

W przypadku poczty elektronicznej – maile należy kierować na adres: uwagi-bp@um.krakow.pl

Forma papierowa obejmuje:

- złożenie pisma z uwagą w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa (dzienniki podawcze, stanowiska informacyjno-podawcze) lub – w przypadku ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta – wrzucenie do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku Urzędu Miasta Krakowa,

- wysłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,

- przekazanie wypełnionego formularza w czasie prowadzonej dyskusji publicznej,

- formularz do pobrania: doc pdf lub formularz pdf aktywny

W projekcie planu wprowadzono następujące zmiany:

I. Rysunek planu (załącznik nr 1 do uchwały) w części wyróżnionej na rysunku kolorem, w zakresie:

linii rozgraniczających Terenu drogi publicznej klasy zbiorczej KDZ.1 (ul. Jerzego Kuryłowicza) wraz ze zmianą części przeznaczeń terenów bezpośrednio z nim sąsiadujących;

nieprzekraczalnych linii zabudowy w terenach bezpośrednio sąsiadujących z terenem KDZ.1 oraz w Terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN.2 przy osuwisku nr 85800;

granicy obszaru osuwiska nr 85800 i jego strefy buforowej;

wyznaczenia nowego terenu zagrożonego ruchami masowymi ziemi nr 24582.

II. Tekst planu w zakresie:

zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz kształtowania zabudowy. tj. zmiana ustaleń dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi (§ 7 ust. 2);

zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym zasady kształtowania krajobrazu, tj. zmiana zapisów dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi (§ 8 ust. 9, 10, 11);

zasad utrzymania, przebudowy, remontu, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego, tj. korekta opisu szerokości dróg KDD.1, KDD.5, KDD.6 (§ 13 ust. 1 pkt 4);

wraz z niezbędną korektą redakcyjną projektu planu wynikającą z ww. zmian.
 

UWAGA: Liczy się data wpływu do tut. urzędu, a pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Informuję, że:

Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Z administratorem możesz się skontaktować listownie (adres jw.) lub drogą elektroniczną – adres e-mail: bp.umk@um.krakow.pl

Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.

Podane dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych - adres pocztowy jw. – e-mail: iod@um.krakow.pl

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne

Link do strony dotyczącej planu

pokaż metkę
Osoba publikująca: Piotr Marzec
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2024-06-18
Data aktualizacji: 2024-06-18
Powrót

Zobacz także

Znajdź