Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Zakamycze – ponowne wyłożenie części planu

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zakamycze" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

granice miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
Fot. Obywatelski Kraków

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia z dnia 10 marca 2023 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zakamycze" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), a także w związku z uchwałą Nr XVI/338/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2019 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zakamycze" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją, w związku z wprowadzonymi zmianami wynikającymi z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu, uzyskanego uzgodnienia oraz dodatkowych korekt.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny pdf_bip_skrot_obrazek.png

Projekt planu (w zakresie objętym wyłożeniem) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 24 marca do 24 kwietnia 2023 r. poprzez:
- bezpośredni kontakt i obsługę obywateli w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, w godz. 8.00-15.00 (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt). Wizytę można umówić na konkretną godzinę - mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616-8526, 12 616-8542;
- zamieszczenie projektu planu "Zakamycze" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne .

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:
- poniedziałki, środy i piątki: 10:00 - 12:00,
- wtorki i czwartki: 13:00 - 15:00.

Dyskusja publiczna (w zakresie objętym wyłożeniem) nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Zakamycze" zostanie przeprowadzona w dniu 30 marca 2023 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 15:30.

W dyskusji publicznej można uczestniczyć również za pomocą środków komunikacji elektronicznej (online), tj. za pomocą środków porozumiewania na odległość. Link do połączenia z platformą zostanie wygenerowany i umieszczony na stronie planu. Szczegółowe informacje są publikowane w zakładce ZAPROSZENIA pod adresem: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne .

Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 maja 2023 r. - z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Uwagi można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

 - odnośnik do karty usługi ePUAP

W przypadku poczty elektronicznej – maile należy kierować na adres: uwagi-bp@um.krakow.pl .

Forma papierowa obejmuje:
- złożenie pisma z uwagą w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa (dzienniki podawcze, stanowiska informacyjno-podawcze) lub - w przypadku ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta - wrzucenie do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku Urzędu Miasta Krakowa,
- wysłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,
- przekazanie wypełnionego formularza w czasie prowadzonej dyskusji publicznej.

- przykładowy formularz uwagi do pobrania: grafika - formularz do pobrania w doc  grafika - formularz do pobrania w pdf 

UWAGA: Liczy się data wpływu do tut. urzędu, a pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

W projekcie planu wprowadzono następujące zmiany:
1. wyznaczono nowe tereny KDW.12 i KDX.2;
2. zmieniono linie rozgraniczające pomiędzy terenami KDG.1 i KDGP.2 a terenem U.4 oraz wynikające z tej zmiany warunki zagospodarowania terenu U.4;
3. zmieniono linie rozgraniczające pomiędzy terenem KDZ.1 a terenem U.6 oraz wynikające z tej zmiany warunki zagospodarowania terenu U.6;
4. zmieniono przebieg projektowanych głównych tras rowerowych;
5. zmieniono niektóre warunki zagospodarowania w terenie R.2.
Ponadto zmieniono nazwy i oznaczenia terenów (bez zmiany ich przeznaczenia):
1. z Tereny zieleni w parku krajobrazowym ZNr.1-ZNr.5 na Tereny rolnicze R.1-R.4;
2. z Tereny zieleni w parku krajobrazowym ZN.1-ZN.12 na Tereny rolnicze Rł.1-Rł.12;
3. z Tereny zieleni w parku krajobrazowym ZNzl.1-ZNzl.8 na Tereny rolnicze Rzl.1-Rzl.8.
Dodatkowo wprowadzono niezbędne korekty redakcyjne wynikające z ww. zmian oraz konieczności dostosowania do obowiązujących aktów prawnych.

Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Z administratorem możesz się skontaktować listownie (adres jw.) lub drogą elektroniczną – adres e-mail: bp.umk@um.krakow.pl .
3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.
5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
7. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
8. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych - adres pocztowy jw. - e-mail: iod@um.krakow.pl .

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne .

Link do strony internetowej poświęconej miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zakamycze".

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2023-03-13
Data aktualizacji: 2023-03-13
Powrót

Zobacz także

Znajdź