Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Piasek – ponowne wyłożenie części planu

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piasek” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Granice miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „PIASEK”
Fot. Obywatelski Kraków

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 września 2022 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Piasek" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), a także w związku z uchwałą Nr XI/183/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2019 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Piasek" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją w związku z rozpatrzeniem uwag złożonych do projektu planu w czasie jego pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu oraz w związku z koniecznością dostosowania do obowiązujących aktów prawnych.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny  pdf_bip_skrot_obrazek.png

Projekt planu (w zakresie wykładanym) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 10 października do 8 listopada 2022 r. poprzez:
- bezpośredni kontakt i obsługę obywateli w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, w godz. 8.00-15.00 (z wyjątkiem sobót oraz niedziel). Wizytę można umówić na konkretną godzinę - mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616-8526, 12 616-8542;
- zamieszczenie projektu planu "Piasek" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne .
Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:
- poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki: 9:00 - 11:00,
- środy: 12:00 - 14:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Piasek", (w zakresie wykładanym) zostanie przeprowadzona w dniu 20 października 2022 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 15:30.

Będzie możliwość uczestnictwa w dyskusji publicznej online, tj. za pomocą środków porozumiewania na odległość. Link do połączenia z platformą zostanie wygenerowany i umieszczony na stronie planu. Szczegółowe informacje są publikowane w zakładce ZAPROSZENIA pod adresem: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne .

Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2022 r. - z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Uwagi można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

W przypadku poczty elektronicznej – maile należy kierować na adres: uwagi-bp@um.krakow.pl .

Forma papierowa obejmuje:
- złożenie pisma z uwagą w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa (dzienniki podawcze, stanowiska informacyjno-podawcze) lub - w przypadku ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta - wrzucenie do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku Urzędu Miasta Krakowa,
- wysłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,
- przekazanie wypełnionego formularza w czasie prowadzonej dyskusji publicznej.

- przykładowy formularz uwagi do pobrania:  doc bip.png  pdf bip.png 

 - odnośnik do karty usługi ePUAP

UWAGA: Liczy się data wpływu do tut. urzędu, a pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Wykładana do publicznego wglądu część projektu planu obejmuje:

I. Rysunek planu (załącznik nr 1 do uchwały) w części wyróżnionej na rysunku kolorem, w zakresie:
1. terenu MWu.9.15, tj. zmiany przeznaczenia poprzez włączenie do terenu MW/U.9.11;
2. części terenu U.9.2, tj. zmiany przeznaczenia poprzez włączenie do terenu MW/U.9.3;
3. "stref uzupełnienia zabudowy", tj. dodania ich w terenach: MW/U.9.10, MWu.10.3;
4. "stref zieleni", tj. dodania jej w terenie MW/U.3.2, zmniejszenia ich w terenach: MWu.9.15 (dotychczas oznaczonym), MW/U.9.11, U.9.3;
5. izofon hałasu, tj. aktualizacji w oparciu o opracowanie z 2022 r.

II. Tekst planu w zakresie:
1. spisu elementów planu oznaczonych na rysunku planu, stanowiących ustalenie planu, tj. wykreślenia usuniętego terenu MWu.9.15 (włączonego do terenu MW/U.9.11) oraz korekta opisu elementu informacyjnego (§ 5 ust. 1, 2);
2. zasad zagospodarowania terenów, tj. aktualizacji terenów objętych strefą zabudowy śródmiejskiej (§ 6 ust. 1);
3. ustaleń dotyczących dopuszczeń dla kształtowania dachów jednospadowych (§ 7 ust. 11);
4. zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, tj. aktualizacji terenów uwzględnianych w ochronie przed hałasem (§ 8 ust. 9);
5. zapisów o budowie dodatkowych wejść w elewacjach dla budynków w terenach MW i MWu, tj. aktualizacja terenów, których one dotyczą (§ 15 ust. 2);
6. ustaleń dla terenu MWu.9.15 (dotychczas oznaczonego), tj. wykreślenie zapisów z § 54 ust. 1, 2, 3, 35, 36;
7. przeznaczenia terenów: MW/U.9.3 i MW/U.9.11, w związku z ich powiększeniem (§ 55 ust. 1);
8. ustaleń dla terenu MW/U.9.10, tj. zmiany zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu – wskaźnika intensywności zabudowy oraz formy ochrony konserwatorskiej w dostosowaniu do stanu istniejącego (§ 55 ust. 22);
9. ustaleń dla terenu MW/U.9.11, tj. zmiany zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu – minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego, wskaźnika intensywności zabudowy, maksymalnej wysokości zabudowy oraz opisu formy ochrony konserwatorskiej (§ 55 ust. 23, 24);
10. ustaleń dla terenu U.9.3, tj, zmiany maksymalnej wysokości zabudowy dla budynku przy obiekcie zabytkowym E5 (§ 56 ust. 7);
11. ustaleń dla terenu MWu.10.3, tj. zmiany zasad lokalizacji funkcji usługowej oraz zmiany zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu – maksymalnej wysokości zabudowy (§ 62 ust. 2, 9),
wraz z niezbędną korektą redakcyjną projektu planu wynikającą z ww. zmian, z uzyskanego uzgodnienia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz z konieczności dostosowania do obowiązujących aktów prawnych.

Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego Urzędu Miasta Krakowa, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz § 11 pkt 14 w związku z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2404), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@um.krakow.pl .

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne .

Link do strony internetowej poświęconej miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego obszaru "Piasek".
 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2022-09-30
Data aktualizacji: 2022-11-18
Powrót

Zobacz także

Znajdź