Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

"Piastowska II" - ponowne wyłożeniu projektu planu

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 22 lipca 2022 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Piastowska II" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Granice obszaru objętego planem - ul. Piastowska
Fot. Obywatelski Kraków

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), a także w związku z uchwałą Nr CVII/2736/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2018 r.

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Piastowska II" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny  pdf_bip_skrót_obrazek

Projekt planu (w zakresie wykładanym) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2022 r. poprzez:
- bezpośredni kontakt i obsługę obywateli w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, w godz. 8.00-15.00 (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt). Wizytę można umówić na konkretną godzinę - mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616-8526, 12 616-8542;
- zamieszczenie projektu planu "Piastowska II" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne
Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:
- poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki: 10:00 - 12:00,
- środy: 13:30 - 15:30.


Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Piastowska II" (w zakresie wykładanym) zostanie przeprowadzona w dniu 23 sierpnia 2022 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 15:30.

W dyskusji publicznej można również uczestniczyć online, tj. za pomocą środków porozumiewania na odległość. Link do połączenia z platformą zostanie wygenerowany i umieszczony na stronie planu. Szczegółowe informacje są publikowane w zakładce ZAPROSZENIA pod adresem: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne

Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2022 r. - z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Uwagi można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

W przypadku poczty elektronicznej – maile należy kierować na adres: uwagi-bp@um.krakow.pl

Forma papierowa obejmuje:
- złożenie pisma z uwagą w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa (dzienniki podawcze, stanowiska informacyjno-podawcze) lub - w przypadku ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta - wrzucenie do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku UMK,
- wysłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,
- przekazanie wypełnionego formularza w czasie prowadzonej dyskusji publicznej.

- przykładowy formularz uwagi do pobrania: doc bip skrót   pdf bip skrót

- odnośnik do karty usługi ePUAP

UWAGA: Liczy się data wpływu do tut. urzędu, a pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Wykładana do publicznego wglądu część projektu planu obejmuje:
I. Wyróżnione na rysunku projektu planu w zakresie:

1. Zmiany przeznaczenia części Terenu ZN.1 na MN.11;
2. Zmiany przeznaczenia części Terenu KDZ.2 na ZP.2;
3. Zmiany przeznaczenia części Terenu KDZ.1 na ZP.3;
4. Zmiany przeznaczenia części Terenu KDD.8 na MN.8;
5. Zmiany przeznaczenia Terenu KDX.2 na KDD.3;
6. Zmiany przebiegu granic strefy usług w Terenach MN.3, MN.4, MN.8 oraz dodanie strefy usług w Terenie MN.14;
7. Zmiany przebiegu fragmentu nieprzekraczalnej linii zabudowy w Terenie MN.5;
8. Zmiany zakresu oznaczenia obiektu zabytkowego przy ul. Hofmana 13 (symbol E.14).
II. Oznaczone kolorem w tekście projektu planu w zakresie:
1. Wynikającym z dodania nowych Terenów ZP.2 i ZP.3 (m.in. w §5 ust. 1 pkt 8 lit. h, §24 ust. 1, ust. 2 pkt 4);
2. Rozszerzenia przeznaczenia terenów ZN: §5 ust. 1 pkt 8 lit. f , §22 ust. 1;
3. Zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy §7 ust. 1, oraz w ust. 7 pkt 3, 4 i 5 lit. b, d - w zakresie uszczegółowienia ustaleń dot. budynków zabytkowych;
4. Zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego §8 ust. 9 pkt 6;
5. Zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków §9 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 6 i pkt 9, ust. 3 pkt 2 i pkt 3;
6. Zasad dotyczących infrastruktury technicznej §13 ust. 1 pkt 3 lit. b;
7. Zasad dotyczących układu komunikacyjnego §14 ust. 1 pkt 2 lit. h, pkt 3 lit. a, b, h, j, l, m, n, o, ust. 2;
8. Ustaleń szczegółowych dla obiektów zabytkowych w Rozdziale III: w §17, §18, §21, §22.
Ponadto, w tekście planu dokonano korekt redakcyjnych i porządkujących wynikających m.in. z wyżej wymienionych zmian oraz ze zmian przepisów odrębnych.

Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego Urzędu Miasta Krakowa, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz § 11 pkt 14 w związku z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2404), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@um.krakow.pl


Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne

 

Link do strony internetowej dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Piastowska II".

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Bzura
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2022-07-25
Data aktualizacji: 2022-07-25
Powrót

Zobacz także

Znajdź