Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Wita Stwosza – ponowne wyłożenie części planu

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wita Stwosza" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia  26 listopada 2021 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wita Stwosza" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), a także w związku z uchwałą Nr CI/2639/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2018 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wita Stwosza" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją, w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu w czasie jego drugiego wyłożenia do publicznego wglądu oraz uzyskanych uzgodnień.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny  pdf_bip_skrot_obrazek.png

Projekt planu (w zakresie objętym wyłożeniem) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 6 grudnia 2021 r. do 5 stycznia 2022 r. poprzez:
- bezpośredni kontakt i obsługę obywateli w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, w godz. 8:00-15:00 (z wyjątkiem sobót i niedziel, 24 grudnia, 31 grudnia oraz świąt). Wizytę można również umówić na konkretną godzinę - mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616-8526, 12 616-8542;
- zamieszczenie projektu planu "Wita Stwosza" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne .
Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:
- poniedziałki: 12:00 - 14:00,
- wtorki, środy, czwartki i piątki: 8:00 - 10:00.

Dyskusja publiczna (w zakresie objętym wyłożeniem) nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Wita Stwosza" (w zakresie objętym wyłożeniem) zostanie przeprowadzona w dniu 7 grudnia 2021 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 15:30.

W dyskusji publicznej można uczestniczyć również za pomocą środków komunikacji elektronicznej (on-line), tj. za pomocą środków porozumiewania na odległość. Link do połączenia z platformą zostanie wygenerowany i umieszczony na stronie planu. Szczegółowe informacje są publikowane w zakładce ZAPROSZENIA pod adresem: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne .

Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2022 r. - z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Uwagi można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

W przypadku poczty elektronicznej – maile należy kierować na adres: uwagi-bp@um.krakow.pl .

Forma papierowa obejmuje:
- złożenie pisma z uwagą w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa (dzienniki podawcze, stanowiska informacyjno-podawcze) lub - w przypadku ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta - wrzucenie do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku UMK,
- wysłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,
- przekazanie wypełnionego formularza w czasie prowadzonej dyskusji publicznej.

- przykładowy formularz uwagi do pobrania:  doc bip.png  pdf bip.png

 - odnośnik do karty usługi ePUAP

UWAGA: Liczy się data wpływu do tut. urzędu, a pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.
 
Wykładana do publicznego wglądu część projektu planu obejmuje:

I. Rysunek planu (załącznik nr 1 do uchwały) w części wyróżnionej na rysunku kolorem, w zakresie:
1.    zmiany linii rozgraniczającej pomiędzy Terenem drogi publicznej klasy dojazdowej KDD.4 oraz: Terenem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej o symbolu MW/U.3, Terenem zabudowy usługowej o symbolu U.3 i Terenem drogi publicznej klasy dojazdowej o symbolu KDD.5;
2.    obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy w Terenach zabudowy usługowej o symbolach U.3 i U.10 oraz Terenie zabudowy mieszkaniowej lub usługowej o symbolu MW/U.3;
3.    wyznaczonej strefy zieleni w Terenie zabudowy usługowej o symbolu U.3;
4.    wyznaczonej granicy i obszarze strefy lokalizacji pasażu w Terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej o symbolu MW/U.3;
5.    częściowej likwidacji oznaczenia miejsc ważnych przestrzennie w Terenie zabudowy usługowej o symbolu U.10.
II. Tekst projektu planu w zakresie:
1.    § 7 ust.7 pkt 2 - zapisów dotyczących kształtowania dachów;
2.    § 18 ust. 4 pkt 3, § 21 ust. 5 pkt. 3 – zapisów dotyczących robót budowlanych dopuszczonych w obiektach ujętych w gminnej ewidencji zabytków;
3.    § 29 ust. 2 pkt 5 – zapisów dotyczących maksymalnej wysokości głównej kalenicy dachu nowoprojektowanej zabudowy od strony frontowej przy głównym wejściu do Klasztoru w Terenie zabudowy usługowej o symbolu U.10;
4.    § 29 ust. 5 – dodania słowa „obszaru” i ust 3 - z uwagi na zakres wpisu do rejestru zabytków;
5.    wprowadzenia niezbędnych korekt redakcyjnych tekstu projektu planu wynikających z:
a) zmian wynikających z dodania lub usunięcia zapisów w projekcie uchwały,
b) zmian wynikających z nowelizacji przepisów prawa.

Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego Urzędu Miasta Krakowa, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@um.krakow.pl .

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne .

Link do strony internetowej poświęconej miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wita Stwosza".
 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Bzura
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-11-26
Data aktualizacji: 2021-11-26
Powrót

Zobacz także

Znajdź