Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „LINDEGO”

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 9 lipca 2021 r.
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lindego" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) a także w związku z uchwałą Nr XV/305/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2019 r.

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lindego" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją, w związku z rozpatrzeniem uwag złożonych do projektu planu w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu oraz uzyskanych pinii i uzgodnień.

 

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny

 

Projekt planu (w zakresie objętym wyłożeniem) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 20 lipca do 17 sierpnia 2021 r. poprzez:
- bezpośredni kontakt i obsługę obywateli w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, w godz. 8:00-15:00 (z wyjątkiem sobót i niedziel). Wizytę można umówić na konkretną godzinę - mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616-8526, 12 616-8542;
- zamieszczenie projektu planu "Lindego" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne
Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:
- poniedziałki, środy, czwartki i piątki: 12:00 - 14:00,
- wtorki: 8:00 - 10:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Lindego" (w zakresie objętym wyłożeniem) zostanie przeprowadzona w dniu 5 sierpnia 2021 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 15:30.

Będzie możliwość uczestnictwa w dyskusji publicznej on-line, tj. za pomocą środków porozumiewania na odległość. Link do połączenia z platformą zostanie wygenerowany i umieszczony na stronie planu. Szczegółowe informacje są publikowane w zakładce ZAPROSZENIA pod adresem: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne

Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r. - z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Uwagi można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

W przypadku poczty elektronicznej – maile należy kierować na adres: uwagi-bp@um.krakow.pl

Forma papierowa obejmuje:
- złożenie pisma z uwagą w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa (dzienniki podawcze, stanowiska informacyjno-podawcze) lub - w przypadku ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta - wrzucenie do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku UMK,
- wysłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,
- przekazanie wypełnionego formularza w czasie prowadzonej dyskusji publicznej.

- przykładowy formularz uwagi do pobrania: doc

- przykładowy formularz uwagi do pobrania: pdf

- odnośnik do karty usługi ePUAP

UWAGA: Liczy się data wpływu do tut. urzędu, a pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Wykładana do publicznego wglądu część projektu planu obejmuje:

I. Rysunek planu (załącznik nr 1 do uchwały) w części wyróżnionej na rysunku kolorem, w zakresie:
1. wyznaczenia Terenu ciągu pieszego - KDX.1 (z uwagi na likwidację Terenu drogi publicznej klasy lokalnej o symbolu KDL.3 oraz Terenu zieleni urządzonej ZPi.1). W związku z tym:
a) skorygowana została nieprzekraczalna linia zabudowy w Terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej oznaczonych symbolami MW/U.2 i MW/U.3 oraz Terenie zabudowy usługowej U.5,
b) usunięto przebieg proponowanego powiązania pieszego,
c) skorygowana została linia regulacyjna oraz strefa zieleni w Terenie zabudowy usługowej o symbolu U.5;
2. zmniejszenia powierzchni Terenu obsługi i urządzeń komunikacyjnych o symbolu KU.2;
3. usunięcia Terenu ciągu pieszo-jezdnego poprzednio oznaczonego symbolem KDX.1, nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz stref zieleni w Terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: MW.1, MW.2;
4. wprowadzenia strefy 20 m od granicy obszaru kolejowego;
5. korekty odległości 10 m od granicy obszaru kolejowego;
6. zmiany przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz zmiany powierzchni strefy zieleni w Terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej o symbolu MW/U.1;
7. zmiany przeznaczenia części Terenu zabudowy usługowej U.2 poprzez utworzenie nowego Terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej MW/U.5 oraz korektę zasięgu strefy zieleni i nieprzekraczalnej linii zabudowy w nowo wyznaczonym terenie;
8. zmniejszenia Terenu zieleni urządzonej ZPz.2 na rzecz Terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej o symbolu MW/U.4 i wprowadzenia w tym zakresie strefy zieleni;
9. poszerzenia strefy zieleni w Terenach zabudowy usługowej: U.3 i U.5;
10. zmiany oznaczenia Terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej: MW/Ui.1 na Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej: MW/U.6;
11. Legendy: zmiany nazwy lub numeracji terenów, usunięcia Terenu zieleni urządzonej ZPi.1, dodania strefy 20 m od granicy obszaru kolejowego.

II. Tekst planu w części wyróżnionej kolorem, w zakresie:
1. spisu elementów planu oznaczonych na rysunku planu, stanowiących ustalenia planu (§ 5 ust. 1):
a) wykreślenia Terenu zieleni urządzonej Zpi.1,;
b) zmiany nazwy Terenu zabudowy mieszkaniowej lub usługowej istniejącej MW/Ui.1 na Teren zabudowy mieszkaniowej lub usługowej MW/U.6,
c) zmiany numeracji Terenów dróg publicznych klasy lokalnej KDL,
d) wprowadzenia nowych Terenów: MW/U.5 i KDX.1;
2. spisu elementów informacyjnych planu oznaczonych na rysunku planu, niestanowiących ustaleń planu:
a) wykreślenia słowa „wojewódzkiej” (§ 5 ust. 2 pkt 1),
b) dodania „strefy 20 m od granicy obszaru kolejowego” (§ 5 ust. 2 pkt 14);
3. zasad dotyczących zagospodarowania terenu tj. dodania w § 6 ust. 6 pkt 3 dotyczącego „strefy 20 m od granicy obszaru kolejowego” oraz w § 6 ust. 7 wprowadzenia ustaleń dla ww. strefy;
4. dopuszczenia lokalizacji stacji paliw w Terenach zabudowy usługowej U.2 i U.5 (§ 8 ust. 5);
5. usunięcia słowa „wojewódzkiej” w § 9;
wraz z niezbędną korektą redakcyjną projektu planu wynikającą z ww. zmian oraz z konieczności dostosowania do obowiązujących aktów prawnych.

Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego Urzędu Miasta Krakowa, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@um.krakow.pl

 

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne

Więcej informacji w sprawie planu znajduje się tutaj

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Bzura
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-07-12
Data aktualizacji: 2021-07-12
Powrót

Zobacz także

Znajdź