Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wita Stwosza - ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 lipca 2021 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wita Stwosza" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) a także w związku z uchwałą Nr CI/2639/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2018 r.

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wita Stwosza" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu oraz uzyskanych uzgodnień.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny pdf_bip_skrot_obrazek.png

Projekt planu (w zakresie objętym wyłożeniem) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 12 lipca do 9 sierpnia 2021 r. poprzez:
- bezpośredni kontakt i obsługę obywateli w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, w godz. 8:00-15:00 (z wyjątkiem sobót i niedziel). Wizytę można umówić na konkretną godzinę - mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616-8526, 12 616-8542;
- zamieszczenie projektu planu "Wita Stwosza" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne
Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Wita Stwosza" (w zakresie objętym wyłożeniem) zostanie przeprowadzona w dniu 22 lipca 2021 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 15:30.

Będzie możliwość uczestnictwa w dyskusji publicznej on-line, tj. za pomocą środków porozumiewania na odległość. Link do połączenia z platformą zostanie wygenerowany i umieszczony na stronie planu. Szczegółowe informacje są publikowane w zakładce ZAPROSZENIA pod adresem: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne

Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2021 r. - z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Uwagi można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

W przypadku poczty elektronicznej – maile należy kierować na adres: uwagi-bp@um.krakow.pl

Forma papierowa obejmuje:
- złożenie pisma z uwagą w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa (dzienniki podawcze, stanowiska informacyjno-podawcze) lub - w przypadku ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta - wrzucenie do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku UMK,
- wysłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,
- przekazanie wypełnionego formularza w czasie prowadzonej dyskusji publicznej.

- przykładowy formularz uwagi do pobrania:  doc bip.png  pdf bip.png

- odnośnik do karty usługi ePUAP

UWAGA: Liczy się data wpływu do tut. urzędu, a pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Wykładana do publicznego wglądu część projektu planu obejmuje:

I. Rysunek planu (załącznik nr 1 do uchwały) w części wyróżnionej na rysunku kolorem, w zakresie:
1) zmiany linii rozgraniczającej pomiędzy:
a) Terenem drogi publicznej klasy dojazdowej KDD.4 oraz: Terenem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej o symbolu MW/U.3, Terenami zabudowy usługowej o symbolach U.3 i U.4, Terenem placu o symbolu KP.1 i Terenem drogi publicznej klasy dojazdowej KDD.5,
b) Terenem drogi wewnętrznej KDW.1 i Terenem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej o symbolu MW/U.6,
c) Terenem zabudowy usługowej U.1 i Terenem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej MW/U.1 w obrębie działki 186 obr. 7 Śródmieście;
2) obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy w Terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej o symbolu MW/U.3 oraz w Terenach zabudowy usługowej U.3, U.9, U.10, U.11;
3) wyznaczonych stref zieleni w Terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej MW/U.2 oraz w Terenach zabudowy usługowej U.1, U.2, U.3, U.4, U.7, U.9 i U.10;
4) zmiany przeznaczenia Terenu zabudowy usługowej istniejącej o symbolu Ui.1 na Teren zabudowy usługowej o symbolu U.11;
5) strefy 20 m od granicy obszaru kolejowego;
6) zlikwidowanych projektowanych pomników w Terenach zabudowy usługowej U.5, U.11 oraz Terenie placu KP.1;
7) zlikwidowanej głównej osi widokowej w Terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej MW/U.4 oraz w Terenie zabudowy usługowej U.5;
8) likwidacji pasażu w Terenie zabudowy usługowej o symbolu U.9;
9) Legendy:
a) likwidacji oznaczenia Terenu zabudowy usługowej istniejącej Ui.1,
b) zmiany numeracji Terenów zabudowy usługowej (U),
c) strefy 20 m od granicy obszaru kolejowego,
d) likwidacji oznaczenia projektowanych pomników.

II. Tekst projektu planu w zakresie:
1) § 4 ust. 1 – usunięcia definicji adaptacji oraz dodania definicji dachu zielonego i dachu zielonego intensywnego;
2) § 5 ust. 1 – zmiany numeracji Terenów zabudowy usługowej (U) oraz usunięcia Terenu zabudowy usługowej istniejącej (Ui.1);
3) § 5 ust. 2 – usunięcia w pkt 8 zapisu o „projektowanych” pomnikach oraz dodania w pkt 23 „strefy 20 m od granicy obszaru kolejowego”;
4) § 6 ust. 2 – ograniczenia terenów objętych strefą zabudowy śródmiejskiej;
5) § 7:
a) usunięcia zapisu dotyczącego sytuowania obiektów na działce budowlanej oraz dodanie zapisu dotyczącego możliwych robót budowlanych,
b) zmiany brzmienia zapisu dotyczącego realizacji zieleni w ramach minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego,
c) dodania pkt 3 dotyczącego kształtowania elewacji budynków w formie zieleni na ścianach lub wertykalnych ogrodów,
d) dodania zapisu o zakazie lokalizacji budynków gospodarczych, altan i wiat na narzędzia;
6) § 8 ust. 6 pkt 2 lit a) oraz § 9 ust. 12 pkt 4 lit a) - uzupełnienia zapisu odnośnie zieleni fortecznej;
7) § 8 ust. 12 pkt 3 i ust. 13 – dodania zapisów odnośnie strefy 20 m od granicy obszaru kolejowego;
8) § 9 ust. 12 pkt 5 – usunięcia zapisu o lokalizacji pomników oznaczonych na rysunku planu w ramach strefy pieszej;
9) § 14 ust. 9 pkt 4 lit c) – korekty zapisu dotyczącego realizacji miejsc parkingowych (postojowych) w częściach podziemnych;
10) § 18 ust. 4 pkt 3, § 21 ust. 5 pkt. 3, § 26 ust. 4 pkt 3 oraz § 30 ust. 5 pkt 4, ust. 6 pkt 3 oraz ust. 7 pkt 3–zapisów dotyczących robót budowlanych dopuszczonych w obiektach ujętych w gminnej ewidencji zabytków oraz wpisanych do rejestru zabytków;
11) § 26 ust. 4 pkt 1 – zapisów dotyczących stosowanych pokryć dachowych;
12) § 31 ust. 2 pkt 6 – uzupełnienia zapisu dla terenu ZP.2 dotyczącego realizacji parkingu podziemnego;
13) zmiany wskaźnika intensywności zabudowy:
a) w Terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej: MW/U.1, MW/U.2, MW/U.3, MW/U.6,
b) w Terenach zabudowy usługowej: U.1, U.2, U.3, U.6, U.8, U.11;
14) zmiany minimalnego wskaźnika terenu biologicznie czynnego w Terenach zabudowy usługowej U.5 i U.9 oraz w Terenie zieleni urządzonej ZP.2;
15) wprowadzenia niezbędnych korekt redakcyjnych tekstu projektu planu wynikających z:
a) ww. zmian wprowadzonych na rysunku planu – w tym zmiana numeracji Terenów zabudowy usługowej (U), likwidacja oznaczenia Terenu Ui.1, likwidacja projektowanych pomników,
b) zmian wynikających z dodania lub usunięcia zapisów w projekcie uchwały.Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego Urzędu Miasta Krakowa, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@um.krakow.pl


Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Bzura
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-07-02
Data aktualizacji: 2021-07-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat