Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Azory - Zachód - ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 25 czerwca 2021 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Zachód" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) a także w związku z uchwałą Nr XLIV/793/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2016 r.

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Zachód" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu oraz uzyskanych uzgodnień.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny pdf bip.png

Projekt planu (w zakresie objętym wyłożeniem) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 5 lipca do 2 sierpnia 2021 r. poprzez:
- bezpośredni kontakt i obsługę obywateli w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, w godz. 8:00-15:00 (z wyjątkiem sobót i niedziel). Wizytę można umówić na konkretną godzinę - mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616-8526, 12 616-8542;
- zamieszczenie projektu planu "Azory - Zachód" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne
Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego.

Dyskusja publiczna
nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Azory - Zachód" (w zakresie objętym wyłożeniem) zostanie przeprowadzona w dniu 20 lipca 2021 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 15:30.

Będzie możliwość uczestnictwa w dyskusji publicznej on-line, tj. za pomocą środków porozumiewania na odległość. Link do połączenia z platformą zostanie wygenerowany i umieszczony na stronie planu. Szczegółowe informacje są publikowane w zakładce ZAPROSZENIA pod adresem: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne

Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2021 r. - z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Uwagi można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

W przypadku poczty elektronicznej – maile należy kierować na adres: uwagi-bp@um.krakow.pl

Forma papierowa obejmuje:
- złożenie pisma z uwagą w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa (dzienniki podawcze, stanowiska informacyjno-podawcze) lub - w przypadku ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta - wrzucenie do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku UMK,
- wysłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,
- przekazanie wypełnionego formularza w czasie prowadzonej dyskusji publicznej.

- przykładowy formularz uwagi do pobrania: pdf bip.png doc bip.png

- odnośnik do karty usługi ePUAP

UWAGA: Liczy się data wpływu do tut. urzędu, a pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Wykładana do publicznego wglądu część projektu planu obejmuje:

I. Rysunek planu (załącznik nr 1 do uchwały) w części wyróżnionej na rysunku kolorem, w zakresie:
1) Terenu zieleni urządzonej o symbolu ZP.2, powstałego z: Terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności o symbolu MWn.5, południowego fragmentu Terenu drogi publicznej klasy dojazdowej o symbolu KDD.1 (ul. Podkowińskiego) oraz południowego fragmentu Terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o symbolu MW.4. W wyniku tej zmiany powstał nowy Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o symbolu MW.9;
2) strefy 20 m od granicy obszaru kolejowego;
3) Legendy:
a) zmiany numeracji: Terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW), Terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności (MWn) oraz Terenów zieleni urządzonej (ZP),
b) strefy 20 m od granicy obszaru kolejowego,
c) zapisu dotyczącego powierzchni ograniczających przeszkody dla istniejącej drogi startowej lotniska Kraków-Balice;

II. Tekst planu w zakresie:
1) § 5 ust. 1 pkt 9 – zmiany numeracji: Terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW), Terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności (MWn) oraz Terenów zieleni urządzonej (ZP);
2) § 5 ust. 2 – zmiany w pkt 11 zapisu dotyczącego powierzchni ograniczających przeszkody dla istniejącej drogi startowej lotniska Kraków – Balice oraz dodania w pkt 14 „strefy 20 m od granicy obszaru kolejowego”;
3) § 6 – dodania w ust. 6 pkt 3 dotyczącego „strefy 20 m od granicy obszaru kolejowego” oraz w ust. 7 wprowadzenia zapisu dotyczącego warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w ww. strefie;
4) § 7 ust. 6 - zmiany zapisu dotyczącego powierzchni ograniczających przeszkody dla istniejącej drogi startowej lotniska Kraków – Balice;
5) § 17 ust. 5 – dodatnia pkt 9 dotyczącego parametrów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu MW.9 (powstałego w wyniku przeznaczenia południowego fragmentu Terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o symbolu MW.4 pod Teren zieleni urządzonej o symbolu ZP.2);
6) § 19 ust. 3 pkt 3 lit. c)– zmiany parametru maksymalnej wysokości zabudowy dla Terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności o symbolu MWn.3;
7) § 23 – dodania nowego paragrafu dla Terenu zieleni urządzonej o symbolu ZP.2;
8) wprowadzenia niezbędnych korekt redakcyjnych tekstu projektu planu wynikających z:
a) ww. zmian wprowadzonych na rysunku planu – w tym zmiana numeracji: Terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW), Terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności (MWn) oraz Terenów zieleni urządzonej (ZP);
b) zmian wynikających z dodania lub usunięcia zapisów w projekcie uchwały.

Informuję, że:

1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego Urzędu Miasta Krakowa, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@um.krakow.pl


Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne

 

Więcej szczegółów na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Zachód" można znaleźć TUTAJ.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Bzura
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-06-25
Data aktualizacji: 2021-06-25
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat