Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rejon ulic Łokietka - Glogera - ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 18 czerwca 2021 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulic Łokietka - Glogera" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) a także w związku z uchwałą Nr LXVI/1644/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r.

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulic Łokietka - Glogera" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny pdf bip.png

Projekt planu (w zakresie objętym wyłożeniem) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 28 czerwca do 26 lipca 2021 r. poprzez:
- bezpośredni kontakt i obsługę obywateli w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, w godz. 8:00-15:00 (z wyjątkiem sobót i niedziel). Wizytę można umówić na konkretną godzinę - mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616-8526, 12 616-8542;
- zamieszczenie projektu planu "Rejon ulic Łokietka - Glogera" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne
Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:
- poniedziałki: 13:00 - 15:00,
- wtorki, środy, czwartki piątki: 9:00 - 11:00.


Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Rejon ulic Łokietka - Glogera" (w zakresie objętym wyłożeniem) zostanie przeprowadzona w dniu 13 lipca 2021 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 15:30.

Będzie możliwość uczestnictwa w dyskusji publicznej on-line, tj. za pomocą środków porozumiewania na odległość. Link do połączenia z platformą zostanie wygenerowany i umieszczony na stronie planu. Szczegółowe informacje są publikowane w zakładce ZAPROSZENIA pod adresem: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne

Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 sierpnia 2021 r. - z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Uwagi można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

W przypadku poczty elektronicznej – maile należy kierować na adres: uwagi-bp@um.krakow.pl

Forma papierowa obejmuje:
- złożenie pisma z uwagą w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa (dzienniki podawcze, stanowiska informacyjno-podawcze) lub - w przypadku ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta - wrzucenie do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku UMK,
- wysłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,
- przekazanie wypełnionego formularza w czasie prowadzonej dyskusji publicznej.

- przykładowy formularz uwagi do pobrania: doc bip.png   pdf bip.png

- odnośnik do karty usługi ePUAP

UWAGA: Liczy się data wpływu do tut. urzędu, a pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Wykładana do publicznego wglądu część projektu planu obejmuje:

I. Rysunek planu (załącznik nr 1 do uchwały) w części wyróżnionej na rysunku kolorem, w zakresie:
1) wydzielonych z Terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności o symbolu MWn.13: Terenu ciągu pieszego o symbolu KDX.3 oraz Terenu zieleni urządzonej o symbolu ZP.24 wraz z nowo wyznaczoną w Terenie MWn.13 nieprzekraczalną linią zabudowy. W wyniku tej zmiany usunięto strefę zieleni oraz ważniejsze powiązania piesze;
2) działki nr 276 i wschodniej części działki 277 obr. 31 Krowodrza wydzielonych z Terenu zieleni urządzonej o symbolu ZP.5 i włączonych odpowiednio do Terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności o symbolu MWn.12 i Terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności lub usługowej o symbolu MWn/U.2. W wyniku tej zmiany zmieniono przebieg:
a) nieprzekraczalnych linii zabudowy w terenach MWn/U.2 i MWn.12,
b) ważniejszych powiązań pieszych w Terenach zieleni urządzonej o symbolach ZP.4 i ZP.5;
3) działki nr 165 obr. 31 Krowodrza włączonej do Terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu MN.5;
4) Terenu drogi publicznej klasy dojazdowej o symbolu KDD.12 (ul. Rybałtowskiej) i wyznaczonych wzdłuż niej nieprzekraczalnych linii zabudowy w Terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolach MN.5 i MN.6 oraz Terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej o symbolu MW/U.2;
5) Terenu drogi publicznej klasy dojazdowej o symbolu KDD.10 (ul. Malinowej) i wyznaczonych wzdłuż niej nieprzekraczalnych linii zabudowy w Terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu MN.7;
6) nieprzekraczalnej linii zabudowy w Terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu MN.12;
7) zmiany granic Terenu obsługi i urządzeń komunikacyjnych o symbolu KU.4 oraz Terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej o symbolu MW/U.2. W wyniku tej zmiany zmieniono w ww. terenach przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz zasięg strefy zieleni;
8) Terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej o symbolu MW/U.3 powstałego w miejscu wcześniejszego Terenu zabudowy usługowej o symbolu U.4;
9) części Terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej o symbolu MW/U.1 powstałego w miejscu wcześniejszego Terenu zabudowy usługowej o symbolu U.16;
10) zachodniej części działki nr 103 obr. 31 Krowodrza zmienionej z Terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej o symbolu MN/U.5 na Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności o symbolu MWn.24 wraz z wyznaczoną strefą zieleni;
11) zmiany przebiegu linii rozgraniczającej pomiędzy:
a) Terenem drogi publicznej klasy głównej o symbolu KDG.1 (Trasa Wolbromska) i Terenami zieleni urządzonej o symbolach ZP.7, ZP.12 i ZP.23,
b) Terenem drogi publicznej klasy głównej o symbolu KDG.1 (Trasa Wolbromska) i Terenami zabudowy usługowej o symbolach U.4 (dawny teren U.17) i U.8,
c) Terenem drogi publicznej klasy lokalnej o symbolu KDL.3 i Terenem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności o symbolu MWn.25,
12) oznaczenia w Terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności o symbolu MWn.22 „drzewa do zachowania”;
13) Legendy: zmiany numeracji: Terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej (MW/U), Terenów zabudowy usługowej (U), Terenów zieleni urządzonej (ZP), Terenów ciągów pieszych (KDX);


II. Tekst planu w zakresie:
1) § 5 – zmiany numeracji: Terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej (MW/U), Terenów zabudowy usługowej (U), Terenów zieleni urządzonej (ZP), Terenów ciągów pieszych (KDX);
2) § 6 ust. 7 – wprowadzenia zapisu dotyczącego warunków zagospodarowania oraz ograniczeń na terenach przyległych bezpośrednio do linii kolejowych;
3) § 13 ust. 1 pkt 3 lit. y), aa) – korekty szerokości dróg klasy dojazdowej oznaczonych symbolami KDD.10 i KDD.12;
4) § 17 ust. 3, § 19 ust. 4 – dodania zapisu o ochronie drzewa w Terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej o symbolu MN/U.4 oraz Terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności o symbolu MWn.22;
5) § 21 ust. 2 pkt 1 lit. c) – maksymalnej wysokości zabudowy w Terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej o symbolu MW/U.1 (dawny teren U.16);
6) § 21 ust. 2 pkt 3 – parametrów kształtowania zabudowy i zagospodarowania Terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej o symbolu MW/U.3 (dawny teren U.4);
7) § 22 ust. 3 pkt 4 – parametrów kształtowania zabudowy i zagospodarowania Terenu zabudowy usługowej o symbolu U.4 (dawny teren U.17);
8) wprowadzenia niezbędnych korekt redakcyjnych tekstu projektu planu wynikających z:
a) ww. zmian wprowadzonych na rysunku planu – w tym zmiana numeracji: Terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej (MW/U), Terenów zabudowy usługowej (U), Terenów zieleni urządzonej (ZP), Terenów ciągów pieszych (KDX);
b) zmian wynikających z dodania lub usunięcia zapisów w projekcie uchwały.


Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego Urzędu Miasta Krakowa, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
5. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest sporządzany przez wykonawcę wyłonionego w drodze przeprowadzonego przetargu, podane dane osobowe będą udostępnione Wykonawcy w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (odbiorcą danych osobowych jest Instytut Rozwoju Miast i Regionów, 30-015 Kraków, ul. Cieszyńska 2).
6. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
8. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
9. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
10. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
11. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@um.krakow.pl

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne

 

Więcej informacji na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulic Łokietka - Glogera" można znaleźć TUTAJ.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Bzura
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-06-25
Data aktualizacji: 2021-06-25
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat