Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2020-2030 - konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa do udziału w konsultacjach społecznych nt.

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA KRAKOWA NA LATA 2020-2030.

Termin konsultacji: od 8 do 30 kwietnia 2021 r.

Jednostka prowadząca konsultacje: Wydział Kształtowania Środowiska Urząd Miasta Krakowa

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2020-2030 (zwany dalej „Programem”), będzie jednym z ważniejszych dokumentów gminnych określających politykę miasta w zakresie ochrony środowiska. Operacyjnie jest powiązany z innymi programami i projektami ujętymi w Strategii Rozwoju Krakowa 2030. Tu chcę żyć. Kraków 2030.

Celem Programu jest określenie niezbędnych działań na rzecz poprawy środowiska i doprowadzenie go do stanu określonego przepisami i akceptowanego przez społeczeństwo. Dokument określa cele nadrzędne i priorytety działań z zakresu ochrony środowiska właściwe dla poszczególnych elementów środowiska. Celem nadrzędnym programu jest: rozwój społeczno-gospodarczy Krakowa z uwzględnieniem racjonalnej gospodarki zasobami oraz konieczności ochrony i poprawy stanu środowiska. Cel ten jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju. Do celów strategicznych (długoterminowych) zaliczono m.in.:

 • dla zasobów przyrodniczych i krajobrazu → ochrona wartości przyrodniczych i krajobrazowych,
 • dla zieleni i zasobów leśnych → racjonalne użytkowanie i odnawianie zasobów zieleni i lasów,
 • dla zagospodarowania przestrzennego w aspekcie ochrony środowiska, w tym rozwoju terenów zieleni → wzrost udziału terenów zielonych na obszarach zagospodarowanych oraz opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska,
 • dla ochrony wód i gospodarowania wodami → osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych, utrzymanie dobrego stanu wód podziemnych,
 • dla gospodarki wodno-ściekowej → prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej,
 • dla ochrony kopalin → racjonalne gospodarowanie i ochrona złóż kopalin,
 • dla ochrony powierzchni ziemi → zachowanie jak najlepszego stanu gleby, zapobieganie zanieczyszczeniu substancjami powodującymi ryzyko oraz remediacji, a także zapobieganie ruchom masowym ziemi i ich skutkom,
 • dla zachowania statusu uzdrowiska przez Osiedle Uzdrowisko Swoszowice → poprawa i utrzymanie wymaganej jakości powietrza oraz osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód na terenie Osiedla Uzdrowisko Swoszowice,
 • dla edukacji ekologicznej i kształtowania wizerunku w zakresie ochrony środowiska → poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców Krakowa,
 • dla ochrony powietrza atmosferycznego → poprawa i utrzymanie wymaganej jakości powietrza, a także ograniczanie zużycia energii i wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych,
 • dla ochrony przed hałasem → dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego, na terenach, na których nastąpiły przekroczenia obowiązujących norm oraz utrzymanie lub poprawa klimatu akustycznego na pozostałych terenach Miasta Krakowa,
 • dla ochrony przed polami elektromagnetycznymi → utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym,
 • dla ochrony przeciwpowodziowej → zmniejszenie ryzyka wystąpienia powodzi,
 • dla gospodarki odpadami → ograniczenie ilości powstających odpadów, usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 roku.

Na całość opracowywanego Programu składają się następujące części:

TOM I Program Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2020-2030

TOM II Diagnoza stanu środowiska

TOM III Prognoza oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pn.:

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2020-2030

1. Z treścią opracowanego projektu programu ochrony środowiska (wraz ze sporządzoną dla niego prognozą oddziaływania na środowisko) zapoznać można się w dniach od 8 do 30 kwietnia 2021 r.:

1. Na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa

2. Bezpośrednio Miasta Krakowa, os. Zgody 2, w godzinach 8-15.00 (z wyjątkiem sobót i niedziel) - wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty drogą mailową pod adresem ws.pos@krakow.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 797-018-729

 

2. Dodatkowych informacji na temat proponowanych zapisów programu ochrony środowiska udziela osobiście lub telefonicznie (numer telefonu 797-018-729) przedstawiciel zespołu projektowego dyżurujący, przez okres wyłożenia projektu, w każdy czwartek w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa na os. Zgody 2:

 • 8 i 29 kwietnia w godzinach od 14-17.00,
 • 15 i 22 kwietnia w godzinach od 11-14.00.

Bezpośredni kontakt jest możliwy wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty w sposób wskazany wyżej.

 

3. Jednocześnie informuję, że w dniu 15 kwietnia 2021 r. zostanie zorganizowane i przeprowadzone on line spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców, które rozpocznie się o godzinie 16.00.

Link do spotkania jest umieszczony na stronie internetowej TUTAJ lub

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=139453

 • W związku z aktualną sytuacja epidemiczną oraz wynikającymi z tego powodu ograniczeniami dotyczącymi organizacji spotkań z mieszkańcami w formule stacjonarnej, Urząd Miasta Krakowa udostępnia możliwość uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2020-2030 on line w czasie rzeczywistym za pomocą platformy Microsoft Teams.
 • Do połączenia z platformą za pomocą umieszczonego poniżej linku wystarczy przeglądarka internetowa zainstalowana na komputerze lub aplikacja dedykowana na urządzeniu mobilnym.
 • Aby dołączyć do spotkania, należy podać imię i nazwisko oraz adres email.
 • Uczestnicy proszeni są o wyciszenie mikrofonów w trakcie spotkania w celu zminimalizowania zakłóceń dźwięku.
 • Zgłoszenie do zabrania głosu podczas dyskusji można sygnalizować za pośrednictwem informacji na czacie lub poprzez podniesienie wirtualnej ręki w górę.
 • Preferowane jest zadawanie pytań w formie pisemnej na czacie. Pytania zadane poprzez czat zostaną przeczytane przez moderatora w trakcie dyskusji wg kolejności zgłoszeń.
 • Jednocześnie zaznaczamy, że dołączenie do spotkania wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku i głosu oraz rozpowszechnianie ich za pośrednictwem sieci Internet w trakcie trwania spotkania.

4. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości składania uwag i wniosków do upublicznionego projektu dokumentu.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można w terminie do 30 kwietnia 2021 r.:

1. przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: ws.pos@um.krakow.pl  lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Krakowa - Wydział Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, 31-949 Kraków

2. wrzucić do urn umieszczonych w pobliżu wejścia do jednej z 15 lokalizacji Urzędu Miasta Krakowa wskazanych na stronie www.bip.krakow.pl –w kopercie zaadresowanej: „Wydział Kształtowania Środowiska – Programu Ochrony Środowiska”

3. przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa”.

 

Przy składaniu uwag i wniosków można posłużyć się formularzem konsultacyjnym w formacie DOC lub PDF

Wnioski lub uwagi złożone po upływie ww. terminu (tj. 30.04.2021 r.), pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Krakowa.

Pliki do pobrania:

I. DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA

II. PROJEKT PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

III.PROGNOZA DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

IV. Program Ochrony Środowiska Miasta Krakowa na lata 2020-2030 - prezentacja

 

Ponadto informuję, że:

Złożenie uwagi/wniosku stanowi odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.

Administratorem podanych w uwadze/wniosku danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków i są one zbierane są w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych związanych z opracowywaniem dokumentu pn.

Składający uwagę/wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania.

Podane dane osobowe będą przetwarzane (tj. zbieranie i przechowywanie) do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane. Po uchwaleniu dokumentu przez Radę Miasta Krakowa dane osobowe przekazane zostaną do archiwum zakładowego na co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

Składający uwagę/wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie może uniemożliwić rozpatrzenie uwagi/wniosku.

Odbiorcą danych osobowych będzie firma LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o .o. sp.k. na podstawie zawartej w dniu 21 maja 2020 roku z Gminą Miejską Kraków umowy W/I/1257/WS/16/2020.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania przetwarzanych danych osobowych.

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych - e-mail: iod@um.krakow.pl

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Bzura
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-04-08
Data aktualizacji: 2021-04-14
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat