Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

Rada ds. Równego Traktowania

Rada ds. Równego Traktowania została powołana przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego 17 maja 2019 roku. Obecny skład RRT II kadencji reguluje zarządzenie nr 2908/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 października 2021 roku.

Celem działania Rady jest wypracowanie koncepcji, pomysłów i rozwiązań na rzecz opracowania strategii równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie lokalnym, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kulturalno-oświatowymi, wyższymi uczelniami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i służbami działającymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 

Skład Rady ds. Równego Traktowania:

1. Przewodnicząca: Nina Gabryś – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Równościowej
2. Wiceprzewodnicząca: Elżbieta Kois-Żurek – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
3. Sekretarz: Magdalena Furdzik – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Członkinie i Członkowie:

4. Dominika Kozłowska – Miesięcznik Znak;
5. Krzysztof Skwara – Zorientowany Kraków;
6. Anna Zaroda-Dąbrowska – Fundacja Diversity HUB, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie;
7. Dorota Gierszewski – Uniwersytet Jagielloński;
8. Janina Czapska – Uniwersytet Jagielloński;
9. Rita Ster – Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć w Krakowie;
10. Małgorzata Figa-Tomińska – Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji;
11. Magdalena Dropek – Fundacja Równość.org.pl;
12. Maria Amin – psycholog, biegła z zakresu psychologii Sądu Okręgowego w Krakowie;
13. Olga Brzezińska – Fundacja Miasto Literatury;
14. Artur Maciejewski – Stowarzyszenie Queerowy Maj;
15. Karol Wilczyński – Salam Lab;
16. Aleksandra Nędzi-Marek – Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie;
17. Anna Makówka-Kwapisiewicz – Żydowskie Stowarzyszenie Czulent;
18. Janusz Olesiński – Fundacja „Małopolska Izba Samorządowa”;
19. Emanuela Lewandowska – Federacja Znaki Równości;
20. Monika Szymańska – Stowarzyszenie Wszechnicy Oświeceniowo-Racjonalistycznej;
21. Katarzyna Jurzak – Uniwersytet Jagielloński;
22. Anna Petiurenko – Fundacja ZUSTRICZ;
23. Tomke Ptasiński – Queer Amnesty (Stowarzyszenie Amnesty International);
24. Elżbieta Mirga-Wójtowicz – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie;
25. Aleksandra Suława – dziennikarka;
26. Bogna Halska-Pionka – Uniwersytet Jagielloński;
27. Anna Żeber – Stowarzyszenie Twórczy Aktywni Kreatywni TAK!;
28. Bogdan Dąsal – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób z Niepełnosprawnościami;
29. Mateusz Płoskonka – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia;
30. Anna Domańska – Wydział Edukacji.

Do zadań Rady należy opiniowanie projektów dokumentów strategicznych Miasta oraz aktów prawa miejscowego wszystkich obszarów bezpośrednio i pośrednio dotyczących równego traktowania, w tym sytuacji kobiet w Krakowie, jak również opracowywanie i proponowanie rozwiązań w zakresie:

 • budowania wśród mieszkańców Krakowa poczucia tolerancji oraz świadomości i wiedzy na temat równości płci;
 • rekomendacji zmian w politykach miejskich w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i wyrównywania szans mieszkańców i mieszkanek Krakowa;
 • działań nastawionych na identyfikację i rozwiązywanie problemów dyskryminacji w przestrzeni miejskiej;
 • promowania zrównoważonej reprezentacji kobiet i mężczyzn we wszystkich sferach procesów decyzyjnych;
 • działań na rzecz walki z przemocą w rodzinie i eliminacji poczucia zagrożenia w przestrzeni publicznej;
 • budowania postaw obywatelskich i wspierania inicjatyw na rzecz zwiększania partycypacji kobiet we władzach lokalnych;
 • promocji działań zdrowotnych i profilaktycznych;
 • budowania postawy przedsiębiorczej wśród kobiet oraz wspierania edukacji i działań na rzecz zapewnienia sprawiedliwych i godnych warunków pracy;
 • budowania sieci współpracy instytucji i osób pracujących na rzecz równości oraz wsparcie dla organizacji prokobiecych i zaangażowanych w tematy związane z prawami człowieka;
 • działań na rzecz przezwyciężania i likwidacji barier w komunikowaniu się mieszkańców i mieszkanek Krakowa;
 • działań na rzecz likwidacji barier technicznych i architektonicznych, w szczególności zaś dostosowanie transportu i budynków użyteczności publicznej do potrzeb obu płci;
 • działań na rzecz wyeliminowania dyskryminacji i mowy nienawiści ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność, płeć, pochodzenie, narodowość, stosunek do religii i orientację seksualną.

Kadencja Rady trwa 2 lata.

Misja i wizja Rady ds. Równego Traktowania
Kraków włącza problematykę równości do głównego nurtu polityki miejskiej.
W tym celu Rada ds. Równego Traktowania podejmuje działania zmierzające do opracowania modelu na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie lokalnym.

I. Równe traktowanie
Wszyscy/tkie jesteśmy wobec prawa równi/ne.
Wszyscy/tkie mamy prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
Zasady równości i równego traktowania obejmują działania na rzecz promocji równości i przeciwdziałania dyskryminacji między innymi ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, narodowość, obywatelstwo, religię (wyznanie) lub światopogląd, niepełnosprawność, stan zdrowia, wiek, tożsamość płciową, orientację seksualną, przynależność do grup społeczno-zawodowych, sytuację materialną i prawną, wykształcenie, zawód oraz pochodzenie społeczne.

II. Najważniejsze wartości

 • równość,
 • wolność,
 • solidarność,
 • szacunek,
 • otwartość.

III. Wizja

 • Chcemy Krakowa otwartego i solidarnego, w którym wszyscy/tkie mieszkańcy i mieszkanki są wolni/e, równi/e i zaangażowani/e.
 • Chcemy zwiększać wiedzę i świadomości na temat praw człowieka.
 • Chcemy dialogu opartego na wzajemnym szacunku i wymianie myśli.
 • Chcemy szerokiej współpracy ze wszystkimi uczestnikami/uczestniczkami życia społecznego.
pokaż metkę
Osoba publikująca: Wiktor Hunek
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-02-26
Data aktualizacji: 2021-10-19
Powrót