Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

Pełnomocniczka ds. polityki równościowej

Nina Gabryś - Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Równościowej

 

KONTAKT: ul. Jana Dekerta 24 / pok. 11 segm. B / 30-703 Kraków /12 616 5267 / Nina.Gabrys@um.krakow.pl

Zadania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Równościowej określa Zarządzenie Nr 2450/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania, uprawnień i obowiązków Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Równościowej.


Do zadań pełnomocnika należy:

  • podejmowanie, w porozumieniu z zastępcą prezydenta miasta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej, działań na rzecz promowania równości, równouprawnienia, sprawiedliwości społecznej i powszechnego uczestnictwa w życiu publicznym, kulturalnym, społecznym i gospodarczym, zwłaszcza w dziedzinach takich jak: religia, światopogląd, narodowość, płeć, wiek czy orientacja seksualna
  • inicjowanie i kreowanie wydarzeń o charakterze lokalnym, jak i międzynarodowym, związanych z problematyką równości i podstawowych praw człowieka
  • opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie zasad równego traktowania i podstawowych praw człowieka
  • ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa właściwymi ds. polityki społecznej, komunikacji społecznej, promocja miejskiej polityki i działań prezydenta miasta Krakowa na rzecz równości i promowania idei praw człowieka i wzajemnego szacunku
  • monitorowanie sytuacji w zakresie przestrzegania podstawowych konstytucyjnych praw człowieka w Krakowie
  • przygotowanie planu działań na rzecz równości i polityki antydyskryminacyjnej
  • organizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania różnym przejawom dyskryminacji
  • przygotowywanie projektów programów i kampanii społecznych podnoszących poziom świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji różnych grup społecznych.

 
Biogram

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Historii, na specjalizacji historii antropologicznej, skupiając się w swojej pracy naukowej na historii wykluczenia, stygmatyzacji i historii kobiet.


Od wielu lat współpracuje ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami zajmującymi się problematyką równościową. Pracowała także jako redaktorka w wydawnictwie Queermedia.pl i była inicjatorką projektu obywatelskiego “In vitro dla krakowian/ek”.

Jako współzałożycielka i wiceprezeska Stowarzyszenia „Sto Lat Głosu Kobiet” organizowała ogólnopolskie obchody stulecia przyznania Polkom praw wyborczych oraz była autorką akcji „Kultura niepodległa kobiet”.
Od listopada 2018 roku pełniła funkcję Radnej Miasta Krakowa. Jest także Przewodniczącą Rady ds. Równego Traktowania. W ramach działań Rady współorganizowała liczne wydarzenia takie jak „Tramwaj praw człowieka” oraz była współautorką poradnika dla osób podwójnie wykluczonych w pandemii.


Była m.in. inicjatorką uchwał o powołaniu kampanii o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, uchwały o utworzeniu programu profilaktyki raka piersi u młodych kobiet, programu warsztatów z edukacji seksualnej dla młodzieży w krakowskich szkołach. Podejmowała liczne działania mające na celu zwiększenie dostępności krakowskich urzędów dla osób niewidzących i niedowidzących oraz na rzecz dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnością fizyczną a także działania na rzecz cudzoziemców mieszkających w Krakowie w zakresie zwiększenia dostępności krakowskich instytucji kultury i miejskiej komunikacji do ich potrzeb. Organizowała wiele wydarzeń i dyskusji promujących równość. Jest członkinią zespołu roboczego działającego przy Radzie Europy SOGI Unit pod hasłem “Polish cities towards Equality and Non-discrimination”.


Jest stypendystką międzynarodowego programu „Humanity in Action” oraz „Advanced Leadership Program for Top Talents” organizowanego przez Center for Leadership

pokaż metkę
Osoba publikująca: Wiktor Hunek
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-02-26
Data aktualizacji: 2021-11-18
Powrót