Inicjatywa lokalna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nadal możesz złożyć wniosek w ramach inicjatywy lokalnej

Chociaż tegoroczny nabór projektów do budżetu obywatelskiego już się zakończył, to nadal każdy kto chce zmienić swoją okolicę lub zaktywizować mieszkańców swojego osiedla może złożyć wniosek w ramach inicjatywy lokalnej.

Inicjatywa lokalna to kolejna obok budżetu obywatelskiego możliwość uczestniczenia mieszkańców w procesie kształtowania miasta.

W tym roku – podobnie jak w latach ubiegłych – mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły na realizację zadań przez cały rok, aż do wyczerpania środków.

W 2022 r. do dyspozycji wnioskodawców jest pula 150 tys. złotych. Do tej pory zostało już złożonych 17 aplikacji. Wśród nich są projekty związane z zagospodarowaniem terenów zielonych wokół szkoły, ogrodu społecznego czy sąsiedzkich miejsc do rekreacji i wypoczynku. Będą także turnieje sportowe, pikniki rodzinne oraz integracyjne i międzypokoleniowe. Projekty są oceniane i realizowane przez wnioskodawców na bieżąco zgodnie z zapisanym w projekcie harmonogramem.

Część z pomysłów została już oceniona i jest w trakcie realizacji, a jeden z tegorocznych projektów został już wykonany. Natomiast kilka niedawno zgłoszonych jest w trakcie merytorycznej oceny.

Lista tegorocznych wniosków jest dostępna tutaj.

Każdy wniosek jest punktowany, maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać wnioskodawca wynosi 100 punktów, natomiast minimalna, warunkująca jego przyjęcie – wynosi 60 punktów.

45 punktów możemy otrzymać jeśli wykażemy celowość realizacji naszego projektu dla społeczności lokalnej. Kolejne 45 punktów można otrzymać za wykazanie wkładu własnego czyli pracy społecznej w projekcie lub wkładu rzeczowego. Dodatkowe 10 punktów  można uzyskać jeśli posiadamy pozytywną opinię rady dzielnicy dla naszego wydarzenia lub akcji. Takich opinii może być więcej niż jedna, zwłaszcza jeśli projekt odbywa się np. w dwóch dzielnicach.

Szczegółowe informacje związane z obliczaniem wkładu własnego oraz punktacją znajdują się w załączniku [pdf]

Warto pamiętać, że miasto nie przekazuje mieszkańcom środków finansowych (dotacji), a jedynie realizuje niezbędne zakupy w założonej kwocie czy prace swoimi narzędziami, natomiast pomoc rzeczową przekazuje w ramach użyczenia na czas realizacji inicjatywy.

Czego może dotyczyć inicjatywa?

W ubiegłym roku zostało wykonanych aż 11 przedsięwzięć w ramach inicjatywy lokalnej, a zaangażowanych w te projekty było blisko 150 osób.

Jeśli chcielibyśmy złożyć projekt, ale jeszcze brakuje nam pomysłu, to inspiracji można poszukać analizując projekty z poprzednich lat:

Obszary, w których można realizować inicjatywy lokalne:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – za wyjątkiem z wyjątkiem zadań dotyczących budowy lub rozbudowy kanalizacji i sieci wodociągowej (regulują je odrębne uchwały Rady Miasta Krakowa);
 • działalność charytatywna;
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • edukacja, oświata i wychowanie;
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 • turystyka i krajoznawstwo;
 • ekologia i ochrona przyrody;
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne.

Gdzie złożyć wniosek?

 • tradycyjnie pocztą na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. Partycypacji i Dialogu, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków,
 • poprzez platformę e-PUAP za pomocą profilu zaufanego opatrując go kwalifikowanymi podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP,
 • w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. J. Dekerta 24,
 • w innych siedzibach Urzędu Miasta Krakowa.

Zachęcamy do składania wniosków i działania w ramach inicjatywy lokalnej.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Bzura
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2022-06-10
Data aktualizacji: 2022-06-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź