górne tło

Konsultacje społeczne dotyczące rozbudowy ul. Witkowickiej

W okresie od 20 maja do 14 czerwca 2024 r. Zarząd Dróg Miasta Krakowa prowadził z mieszkankami i mieszkańcami Krakowa konsultacje społeczne dotyczące rozbudowy ul. Witkowickiej (Dzielnicy IV – Prądnik Biały).

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Obejmuje ono odcinek od ul. Dożynkowej do al. 29 Listopada. Inwestycja zakłada, że na wspomnianym odcinku ul. Witkowickiej, poza nową nawierzchnią – powstaną chodniki, wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, dwie przepompownie wód deszczowych i zbiorniki retencyjne. Przebudowane zostaną połączenia z drogami wewnętrznymi: Okulistów, Górką Narodową, Kwiatową, Krakowską i Urodzajną.

Celem konsultacji było wypracowanie optymalnego wariantu spełniającego zarówno wymogi prawne, jak i oczekiwania społeczne.

Formy konsultacji obejmowały:

  1. Formularz konsultacyjny (format docx, format pdf edytowalny)

Wypełniony i podpisany osobiście formularz można było przesłać do dnia 14 czerwca 2024 r.:

  1. Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców w formule online, w poniedziałek 27 maja 2024 r., w godz. 17.00 – 19.00. Spotkanie na platformie Google meet – link: bit.ly/spotkanie-Witkowicka .
  2. Dwa telefoniczne dyżury eksperckie, podczas których było można uzyskać szczegółowe informacje w zakresie planowanych rozwiązań projektowych. Pod numerem 12 616 72 55: w dniach 28 maja (wtorek) w godz. 10.00 – 12.00 oraz 6 czerwca (czwartek) w godz. 14.00 – 16.00.

Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym, aktualny plan sytuacyjny podzielony na etapy oraz informacje o postępach w projektowaniu będą pojawiać się w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowie oraz na stronach zdmk.krakow.pl i razemwdialogu.pl .

Pliki do pobrania:


Konsultacje społeczne prowadzone były na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).