górne tło

Przebudowa fragmentu al. Solidarności – konsultacje społeczne

W okresie od 23 czerwca do 14 lipca 2023 r. Zarząd Dróg Miasta Krakowa prowadził konsultacje społeczne dotyczące przebudowy al. Solidarności na odcinku od placu Centralnego do ul. Bulwarowej. Planowana inwestycja położona jest w Dzielnicy XVIII Nowa Huta. 

Celem konsultacji było wypracowanie optymalnego wariantu przebudowy spełniającego zarówno wymogi prawne, jak i oczekiwania społeczne.

W ramach zadania opracowane zostały dwa warianty:

Wariant 1 zakłada zachowanie dwóch pasów ruchu na całej długości przebudowywanego odcinka drogi oraz przebudowę skrzyżowań i peronów przystankowych. Wariant ten przewiduje parkowanie równoległe z ograniczoną ilością miejsc postojowych, ok. 130 (bez ingerencji w istniejącą zieleń).

Wariant 2 zakłada przebudowę układu drogowo-torowego z wyznaczeniem jednego pasa ruchu za pomocą metod organizacji ruchu drogowego wraz z przebudową skrzyżowań i poszerzeniem peronów przystankowych. Wariant ten zakłada parkowanie skośne z ok. 240 miejscami postojowymi.
 
Formy konsultacji obejmowały:

1.    Formularz konsultacyjny
Wypełniony i podpisany osobiście formularz można było przesłać do dnia 14 lipca 2023 r. w jeden z poniższych sposobów:

2. Spotkania konsultacyjne
Zorganizowano 3 spotkania dla mieszkańców – dwa w formie stacjonarnej i jedno w formule online:

3. Dyżur telefoniczny
Przeprowadzono dwa telefoniczne dyżury eksperckie, podczas których można było uzyskać szczegółowe informacje w zakresie planowanych rozwiązań projektowych, prowadzone pod numerem: 12 616 72 55: we wtorek 4 lipca 2023 r.  w godz. 10.00-12.00 i w środę 5 lipca 2023 r. w godz. 13.00-15.00.

4. Badanie ankietowe
Zaprojektowane zostało badanie opinii mieszkańców w zakresie użytkowania al. Solidarności.
Ankiety zbierane były wzdłuż al. Solidarności. Osoby chcące wypowiedzieć się w ankiecie mogły to zrobić też poprzez formularz dostępny pod linkiem: https://form.typeform.com/to/YUViFFQs .

Pliki do pobrania:

Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym oraz informacje o postępach w projektowaniu będą pojawiać się w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowie oraz na stronach Zarządu Dróg Miasta Krakowa zdmk.krakow.pl i razemwdialogu.pl .


Konsultacje społeczne prowadzone były na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).