górne tło

Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów

Prezydent Miasta Krakowa zapraszał mieszkańców do udziału w trwających od 18 listopada do 9 grudnia 2022 r. konsultacjach społecznych dotyczących opracowania pn. „Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów”.
 

Celem konsultacji z mieszkańcami było poznanie oczekiwań mieszkańców na temat zasadności realizacji linii tramwajowej w ciągu Alei Trzech Wieszczów.

Budowa linii tramwajowej na odcinku pomiędzy Placem Inwalidów a Nowym Kleparzem przyczyni się do zwiększenia niezawodności sieci tramwajowej i tym samym umożliwi prowadzenie trasy objazdowej tramwajów w przypadku awarii torowiska na ul. Karmelickiej, bez konieczności zbędnego nadkładania drogi przez tramwaje.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną merytorycznie za konsultacje był Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa:
- kontakt telefoniczny: 12 616 88 18,
- kontakt mailowy: gk.umk@um.krakow.pl.

Konsultacje prowadzone były przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z firmą Sweco Polska Sp. z o.o. oraz Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Formy prowadzonych konsultacji:

Materiały poddane konsultacjom wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne były:
- w serwisie internetowym „Obywatelski Kraków”,
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Pliki do pobrania: