górne tło

Konsultacje społeczne dot. połączenia ul. Przybyszewskiego z ul. Piastowską poprzez przebudowę ulicy Buszka

W okresie od 13 czerwca do 30 września 2022 r. ydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa prowadził konsultacje społeczne dotyczące projektowanego połączenia ul. Przybyszewskiego z ul. Piastowską poprzez przebudowę ulicy Buszka ze szczególnym uwzględnieniem kategorii ulicy oraz możliwych nowych rozwiązań w tym zakresie.

Celem konsultacji było wypracowanie wspólnego stanowiska do realizacji bądź nie przedsięwzięcia, jakim jest rozbudowa ulicy Buszka do parametrów drogi lokalnej według założeń określonych w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, a także ewentualne wypracowanie innych dobrze funkcjonujących rozwiązań np. poprzez odpowiednią organizację ruchu  lub w zakresie zastosowania rozwiązań uspokajających ruch.

Podstawą do tworzenia stanowiska w przedmiotowej sprawie były proponowane warianty przebudowy i przedłużenia ulicy Buszka oraz założenia dotyczące organizacji ruchu. Opinii poddany był także wariant bezinwestycyjny. Materiałami pomocniczymi były wyniki prognoz ruchu dla każdego wariantu.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną merytorycznie za konsultacje był Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa:

- kontakt telefoniczny: 12 616 88 18
- kontakt mailowy: gk.umk@um.krakow.pl

Formy, w jakich prowadzone były konsultacje:

 1. Otwarte, protokołowane spotkanie z mieszkańcami: 14 września 2022 r. godz.18.00 – VII Liceum Ogólnokształcące – ul. Skarbińskiego 5 (przedstawienie prezentacji wykonanej na podstawie prognoz ruchu, przedstawienie stanowiska mieszkańców z zebranych od początku trwania konsultacji formularzy i ankiet, dyskusja na której zbierane były stanowiska osób obecnych na spotkaniu).
 2. Zbieranie uwag, wniosków i propozycji na piśmie za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie „Obywatelski Kraków” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2022 r. poprzez:
  - przesłanie w formie skanu / zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: gk.umk@um.krakow.pl
  - pocztą tradycyjną na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków
  - przesłanie przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje dotyczące projektowanego połączenia ul. Przybyszewskiego z ul. Piastowską poprzez przebudowę ulicy Buszka”
 3. Ankieta elektroniczna dostępna do 30 września 2022 r.link do ankiety elektronicznej
 4. Telefoniczne dyżury eksperckie pod numerami telefonów 12 616 876712 616 6574:
  - termin I: 22 czerwca 2022 r. od 10:00 do 11:00
  - termin II: 6 lipca 2022 r. od 10:00 do 11:00
  - termin III: 20 lipca 2022 r. od 10:00 do 11:00
  - termin IV: 3 sierpnia 2022 r. od 10:00 do 11:00
  - termin V: 17 sierpnia 2022 r. od 10:00 do 11:00
  - termin VI: 31 sierpnia 2022 r. od 10:00 do 11:00
  - termin VII: 7 września 2022 r. od 17:00 do 18:00
  - termin VIII: 21 września 2022 r. od 10:00 do 11:00
  - termin IX: 28 września 2022 r. od 10:00 do 11:00

Materiały poddane konsultacjom wraz z formularzem konsultacyjnym oraz linkiem do ankiety dostępne byly:

- w serwisie internetowym „Obywatelski Kraków” (www.obywatelski.krakow.pl)

- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl)

- w miejskim serwisie MPI (www.krakow.pl)

Pliki do pobrania:


Konsultacje prowadzone były przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.