górne tło

Projekty uchwał dotyczące zmian w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków - konsultacje społeczne

W okresie od 4 do 25 marca 2022 r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu prowadził z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi, dla których przedmiot konsultacji mieścił się w zakresie działań statutowych, konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie:

 1. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
 2. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 3. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego znajdującego się na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
 4. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Kraków za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz  określenia górnych stawek opłat za usługi pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Kraków, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy,
 5. zmiany uchwały Nr XLV/1197/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 września 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.

Formy konsultacji obejmowały:

 1. 17 marca 2022 r.  otwarte spotkanie on-line z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi w godzinach 17:00 – 19:00 w aplikacji MS Teams. 

2. Telefoniczne dyżury konsultacyjne:

3. Zbieranie uwag, wniosków i propozycji na piśmie, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

W okresie od 4 do 25 marca 2022 r. opinie, uwagi oraz wnioski można było składać za pomocą formularza konsultacyjnego, który stanowił Załącznik nr 1 lub Załącznik nr 2 w przypadku organizacji pozarządowych do niniejszego ogłoszenia. Czytelnie wypełniony i podpisany formularz konsultacyjny w okresie trwania konsultacji można było:

Pliki do pobrania:

 1. Załącznik nr 1 – formularz konsultacyjny w formacie .doc lub w formacie .pdf
 2. Załącznik nr 2 – formularz konsultacyjny dla organizacji pozarządowych w formacie .doc lub w formacie .pdf
 3. Projekty uchwał w zip.
 4. Uzasadnienia do projektów uchwał w zip.
 5. Informacja dotycząca proponowanych zmian w uchwałach dotyczących Zintegrowanego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków

 6. Raport z konsultacji

 7. Załącznik nr 1 do raportu

 8. Załącznik nr 2 do raportu