górne tło

Konsultacje Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2021-2027 – raport

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie opublikował raport z konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2021-2027.

Celem prowadzonych od 26 marca do 16 kwietnia 2021 r konsultacji było uzyskanie uwag, wniosków i propozycji od organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), będących materiałem pomocniczym w tworzeniu ww. projektu. Uwagi mogły zgłaszać organizacje, które w swojej działalności statutowej zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Raport z przedmiotowych konsultacji dostępny jest TUTAJ.

Więcej informacji na temat przedmiotowych konsultacji można znaleźć TUTAJ.