górne tło

Budowa Centrum Muzyki w Krakowie

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących budowy Centrum Muzyki. Konsultacje trwają  w okresie od 2 listopada 2020 r. do 29 stycznia 2021 r.

Przedmiotem konsultacji jest budowa Centrum Muzyki a ich celem jest wysłuchanie głosu krakowian w tej sprawie oraz pozyskanie pomysłów w zakresie oczekiwanych społecznie aktywności w przyszłym Centrum, jak również w zakresie zagospodarowania przestrzeni w bezpośrednim jego otoczeniu.

Konsultacje są prowadzone przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z Miejskim Centrum Dialogu na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z uchwałą nr XLV/1243/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy na terenie Krakowa Centrum Muzyki.

Harmonogram konsultacji:

1. Spotkanie z mieszkańcami Krakowa w dniu 16 stycznia 2021 r. w godzinach 17.30-20.00 w KARCHER Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych, al. Marszałka Ferdinanda Focha 40. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Jeśli sytuacja epidemiczna nie pozwoli na organizację otwartego spotkania, zostanie ono zrealizowane on-line z wykorzystaniem dostępnych aplikacji internetowych.

Ze względu na sytuację pandemiczną podjęto decyzję o organizacji spotkania w tym samym terminie - 16 stycznia 2021 r. w godz. 17.30 - 20.00 - ale w formie on-line.

*Z uwagi na obostrzenia sanitarne, Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu online, muszą zgłosić chęć uczestniczenia w spotkaniu pod nr tel. 12 61 61 916 lub drogą mailową na adres e-mail: centrummuzyki@um.krakow.pl najpóźniej dzień przed planowaną datą tj. do dnia 15 stycznia 2021 r. do godz. 12.00 (decyduje kolejność zgłoszeń).

2. Dwa dyżury telefoniczne ekspertów pod numerem telefonu 12 616 1922 w dniach: 12 stycznia 2021 r. w godzinach 10.00-12.00 oraz 21 stycznia 2021 r. w godzinach 15.00-17.00.

3. Merytoryczny opis planowanego Centrum Muzyki wraz z formularzem konsultacyjnym w okresie trwania konsultacji społecznych dostępne są:

• na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu

• na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa

4. Uwagi, wnioski i propozycje można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia 2021 roku w następujący sposób:

• przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl

• wysłać pocztą tradycyjną na adres: Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków z dopiskiem „Konsultacje – budowa Centrum Muzyki w Krakowie”.

• przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje – budowa Centrum Muzyki w Krakowie”.

 

Informacje do pobrania:

1. Merytoryczny opis planowanego Centrum Muzyki

2. Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

3. Formularz konsultacyjny

4. Krakowskie Centrum Muzyki - analiza sektora muzycznego i analiza popytu