Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Siewna – ponowne wyłożenie części planu

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Siewna" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia  19 listopada 2021 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Siewna" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), a także w związku z uchwałą Nr XXI/418/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Siewna" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją w związku z wprowadzonymi zmianami wynikającymi z rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu w czasie jego ponownego wyłożenia do publicznego wglądu oraz uzyskanych opinii i uzgodnień.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny pdf_bip_skrot_obrazek.png

Projekt planu (w zakresie objętym wyłożeniem) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 29 listopada do 28 grudnia 2021 r. poprzez:
- bezpośredni kontakt i obsługę obywateli w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, w godz. 8.00-15.00 (z wyjątkiem sobót, niedziel i 24 grudnia 2021 r.). Wizytę można umówić na konkretną godzinę - mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616-8526, 12 616-8542;
- zamieszczenie projektu planu "Siewna" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne .
Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:
- poniedziałki, środy, czwartki i piątki: 9:00 - 11:00,
- wtorki: 12:00 - 15:00.

Dyskusja publiczna (w zakresie objętym wyłożeniem) nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Siewna" zostanie przeprowadzona w dniu 13 grudnia 2021 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Lea, początek o godz. 15:30.

Będzie możliwość uczestnictwa w dyskusji publicznej online, tj. za pomocą środków porozumiewania na odległość. Link do połączenia z platformą zostanie wygenerowany i umieszczony na stronie planu. Szczegółowe informacje są publikowane w zakładce ZAPROSZENIA pod adresem: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne .

Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2022 r. - z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Uwagi można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

W przypadku poczty elektronicznej – maile należy kierować na adres: uwagi-bp@um.krakow.pl .

Forma papierowa obejmuje:
- złożenie pisma z uwagą w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa (dzienniki podawcze, stanowiska informacyjno-podawcze) lub - w przypadku ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta - wrzucenie do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku UMK,
- wysłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,
- przekazanie wypełnionego formularza w czasie prowadzonej dyskusji publicznej.

- przykładowy formularz uwagi do pobrania:  doc bip.png  pdf bip.png 

- odnośnik do karty usługi ePUAP

UWAGA: Liczy się data wpływu do tut. urzędu, a pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Wykładana do publicznego wglądu część projektu planu obejmuje: 

I. Rysunek planu (załącznik nr 1 do uchwały) w części wyróżnionej na rysunku kolorem, w zakresie:
1.    Nowo wyznaczonego:
a) terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności z usługami MWn/U.3,
b) terenu obsługi i urządzeń komunikacji KU.6;
2.    Zmiany linii rozgraniczających:
a) pomiędzy terenami dróg publicznych klasy dojazdowej KDD.1 – KDD.6 i terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN.1 – MN.7,
b) pomiędzy terenami dróg publicznych klasy dojazdowej KDD.27, KDD.28 i terenami zabudowy usługowej U.14, U.15,
c) pomiędzy terenem drogi publicznej klasy dojazdowej KDD.15, terenem zieleni urządzonej ZPz.8, terenem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW.13, terenem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami MW/U.4 i terenem obsługi i urządzeń komunikacji KU.6,
d) pomiędzy terenem drogi publicznej klasy dojazdowej KDD.14, terenem zieleni urządzonej ZP.13, terenem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW.6, terenem ciągu pieszego oznaczonego KDX.5,
e) pomiędzy terenem drogi publicznej klasy dojazdowej KDD.16, terenem zieleni urządzonej ZP.16, terenem zieleni urządzonej ZPz.9,
f) pomiędzy terenem drogi publicznej klasy dojazdowej KDD.23, terenem zieleni urządzonej ZP.13, terenem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami oznaczonym MW/U.7,
g) pomiędzy terenem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami MW/U.6, a terenami zieleni urządzonej ZP.9 i ZP. 12;
3.    Zmian przebiegu lub usunięcia nieprzekraczalnych linii zabudowy w terenach:
a) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami MW/U.4, MW/U.6,
b) zabudowy usługowej U.15;
4.    nowego elementu informacyjnego;
5.    zmian wynikających ze zmian tekstu projektu planu.

II. Tekst planu w zakresie:

1.    Ustalenia przeznaczenia i warunków zagospodarowania dla nowych terenów:
a) obsługi i urządzeń komunikacji – KU.6 - § 42,
b) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności z usługami – MWn/U.3 - § 24,
c) zieleni urządzonej – ZP.16 - § 39;
2.    Ogólnych zasad zagospodarowania terenów na całym obszarze zawartych w § 7 ust. 7 i 8, § 8 ust. 14, § 9 ust. 1 pkt 7, § 15 ust. 1 pkt 2, 4, 5;
3.    Zmiany warunków zagospodarowania terenów:
a) obsługi i urządzeń komunikacji – KU.3 - § 43,
b) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami – MW/U.2, MW/U.8 - § 25 ust. 5 pkt 2 i 6;
4.    Wprowadzenia niezbędnych korekt redakcyjnych tekstu projektu planu wynikających z:
a) powyższych zmian,
b) wprowadzenia dodatkowego elementu informacyjnego.
 
Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego Urzędu Miasta Krakowa, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@um.krakow.pl .

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne .

Link do strony internetowej poświęconej miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego obszaru "Siewna".

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-11-19
Data aktualizacji: 2021-11-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź