Kraków dla Równości rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wsparcie dla NGO

Organizujesz projekt, które ma na celu promowanie praw człowieka? Rozpoczynasz kampanię na rzecz walki z mową nienawiści? Chcesz zorganizować spotkania, wystawę lub warsztaty promujące równość kobiet i mężczyzn? Działasz na rzecz rozwoju demokracji i ochrony swobód obywatelskich? Nie zgadzasz się na dyskryminację i chcesz coś z tym zrobić?

To nasz wspólny cel, dlatego wspieramy wszystkie równościowe inicjatywy.

Kraków uruchomił specjalne fundusze na projekty dla krakowskich organizacji pozarządowych, które działają w obszarach:

  • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  • Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Przewodnik dla NGO w procedurze Małych grantów.jpg
Oferty powinny spełniać łącznie następujące warunki:
• wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekraczać kwoty 10 000 zł,
• termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni i musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego),
• łączna kwota środków finansowych przyznanych przez Prezydenta Miasta Krakowa tej samej organizacji lub temu samemu innemu podmiotowi uprawnionemu do otrzymania dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 zł,
• działalność statutowa organizacji (cel działania organizacji) powinna być zgodna z rodzajem zadania publicznego określonego w art. 4 ust. 1 ww. ustawy.

Ofertę należy złożyć z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.


Zadanie powinno być realizowane na terenie Gminy Miejskiej Kraków, a adresatami  zadania są mieszkanki i mieszkańcy Krakowa.

Oferty pozytywnie rozpatrzone /uznane za celowe do realizacji/ przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia zamieszczane są na okres kolejnych 7 dni:
• w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa
Oferty składane w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) w roku 2021- Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa - BIP MK

• na miejskiej platformie informacyjnej dla organizacji pozarządowych

• w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa: w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24.
W tym okresie (7 dni od daty zamieszczenia oferty) każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty, przekazując je do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia na adres: sz.umk@um.krakow.pl

Po rozpatrzeniu uwag, w przypadku pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia przystępuje niezwłocznie do zawarcia umowy dotyczącej wsparcia lub powierzenia zgłoszonego zadania publicznego. Do umowy stosuje się odpowiednio przepisy art. 16-19 ww. ustawy.

 

Szczegółowe informacje dot. procedury przyznawania małych grantów znajdą Państwo w krótkim przewodniku dla organizacji pozarządowych dostępnym TUTAJ w obszarach:

  • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
  • działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
  • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
  • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.


Informacje o zrealizowanych i aktualnie realizowanych małych grantach na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji również dostępne TUTAJ.
 

Aktualne zestawienie zadań publicznych i środków przeznaczonych na te zadania TUTAJ.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Bzura
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-02-26
Data aktualizacji: 2021-04-09
Powrót