Inicjatywa lokalna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Inicjatywa lokalna w 2024 roku

Obywatelski Kraków

Ogłoszenie o naborze wniosków w trybie inicjatywy lokalnej na 2024 r.

Na podstawie § 18 Zarządzenia nr 985/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.04.2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w związku z Zarządzeniem nr 1627/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13.07.2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 985/2020 w sprawie określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej ogłasza się nabór wniosków na realizację zadań w trybie inicjatywy lokalnej.

Termin przyjmowania wniosków: do wyczerpania puli dostępnych środków

Pula dostępnych środków na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej w 2024 r. - 195 000,00 zł

Wnioski można składać:

1. Tradycyjnie za pomocą operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. Partycypacji i Dialogu, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków,

2. Poprzez Platformę e-PUAP za pomocą profilu zaufanego opatrując go kwalifikowanymi podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP,

3. W siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. J. Dekerta 24.

4. W innych siedzibach Urzędu Miasta Krakowa.


Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.
Jeśli razem z innymi mieszkańcami macie pomysł lub chcecie rozwiązać lokalny problem – możecie zrealizować go korzystając ze wsparcia Rady Dzielnicy i zgłaszając wniosek o inicjatywę lokalną do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. Partycypacji i Dialogu, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków.

Podczas realizacji inicjatywy, mieszkańcy mogą zaoferować swoją pracę społeczną, wkład rzeczowy (np. przedmioty, projekty konieczne do wykonania inicjatywy) lub wkład finansowy. Gmina zaoferować może pomoc finansową lub rzeczową. Ważne jest jednak, by rozumieć, że w przypadku inicjatywy Gmina nie przekazuje mieszkańcom środków finansowych (dotacji), a jedynie realizuje niezbędne zakupy czy prace swoimi narzędziami, natomiast pomoc rzeczową przekazuje w ramach użyczenia na czas realizacji inicjatywy.

Kto może złożyć wniosek o inicjatywę?

 • mieszkańcy bezpośrednio lub
 • mieszkańcy za pośrednictwem organizacji pozarządowej (podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – z wyjątkiem spółdzielni socjalnych)

Czego może dotyczyć inicjatywa?

Obszary, w których można realizować inicjatywy lokalne:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – za wyjątkiem z wyjątkiem zadań dotyczących budowy lub rozbudowy kanalizacji i sieci wodociągowej (regulują je odrębne uchwały Rady Miasta Krakowa);
 • działalność charytatywna;
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • edukacja, oświata i wychowanie;
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 • turystyka i krajoznawstwo;
 • ekologia i ochrona przyrody;
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne.
pokaż metkę
Osoba publikująca: Piotr Marzec
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2024-01-12
Data aktualizacji: 2024-01-12
Powrót