Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

FILANTROP KRAKOWA A.D. 2022 – XXIII EDYCJA KONKURSU | ФІЛАНТРОП КРАКОВА А.Д. 2022 – XXIII ВИПУСК КОНКУРСУ

Ideą konkursu jest wspieranie inicjatyw charytatywnych i promowanie lokalnej filantropii. Tytułem honorowane są osoby lub podmioty szczególnie zaangażowane w bezinteresowne działania na rzecz najbardziej potrzebujących, pokrzywdzonych przez los mieszkanek i mieszkańców Krakowa. Filantropia zmienia otoczenie wokół nas nie tylko za sprawą nakładów finansowych, ale przede wszystkim dzięki współdzieleniu się z innymi naszym czasem, wiedzą, umiejętnościami. Firmy odpowiedzialne społecznie coraz częściej włączają filantropię do strategii swojego działania.

Ідея конкурсу полягає у підтримці благодійних ініціатив та популяризації місцевої філантропії. Титул присуджується фізичним або юридичним особам, які беруть особливу участь у безкорисливій діяльності на користь найбільш нужденних і знедолених мешканців Кракова. Філантропія змінює навколишнє середовище не лише через фінансові витрати, але, перш за все, через те, що ми ділимося своїм часом, знаннями та навичками з іншими. Соціально відповідальні компанії все частіше включають благодійність у свої стратегії.

Do XXIII-ej edycji konkursu zgłoszono 19 kandydatur w dwóch kategoriach:

za najciekawszą formę i efektywność filantropii:

Mateusz Wójcikiewicz;

ASPIRE – Stowarzyszenie It I Business Process Services;

Maria Wojtacha Fundacja Internationaler Bund Polska;

Daniel Gacek;

Stowarzyszenie Latarnia – „Boży Młyn”;

Stowarzyszenie Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „EMAUS”;

Artur Wabik;

CISCO Global Services Center w Krakowie;

Zespół Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira;

Strabag;

Echo Investment S.A.;

Agnieszka Szyluk;

Artur Dziurman;

Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka;

Ksiądz dr Jan Przybocki;

Anna Maria Kwiatek;

Olga Lany

za wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom:

Centrum Holding 1 SA Sp. k;

Firma Handlowa MAX – FLIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa.

Wnioski z kandydaturami do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2022 opiniowało Bractwo Filantropii powołane przez Prezydenta Miasta Krakowa zarządzeniem nr 584/2023 z dnia 6 marca 2023 r. w składzie:

Przewodniczący Bractwa:

Rafał Komarewicz - Przewodniczący Rady Miasta Krakowa,

Członkinie i Członkowie:

Andrzej Kulig – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Zdrowia,

Sławomir Pietrzyk – przedstawiciel Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa,

Bolesław Kosior – przedstawiciel Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa,

Dorota Skowerska-Witek – przedstawicielka laureatów tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2021,

Elżbieta Kois-Żurek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

Bractwo Filantropii nominowało do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2022 trzy podmioty. W kategorii za najciekawszą formę i efektywność filantropii symboliczne berła św. Jadwigi podczas uroczystej gali 26 czerwca 2023 r. otrzymali: Daniel Gacek oraz Zespół Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira, natomiast za wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom tytuł przyznano firmie MAX–FLIZ.

Kategoria za najciekawszą formę i efektywność filantropii

Daniel Gacek jest honorowym dawcą krwi, prezesem Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża Opatkowice-Kraków. Od 2015 r. oddał 30500 ml krwi. Zorganizował 14 akcji krwiodawstwa, w których uczestniczyło 345 dawców. Angażował się także w liczne zbiórki charytatywne oraz w działalność wspomagającą leczenie dzieci, w tym z niepełnosprawnościami. W 2021 r. otrzymał tytuł Zasłużony Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu. W 2022 r. zainicjował na terenie Krakowa siedem akcji krwiodawstwa, które zaowocowały zebraniem 66 litrów krwi od 152 osób oraz zbiórkę żywności i produktów pierwszej potrzeby dla potrzebujących w Ukrainie.

Daniel Gacek

Zespół Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira od kilkunastu lat angażuje się w działalność charytatywną. W szkole działa Szkolny Klub Wolontariatu. W 2022 r. szkoła współpracowała z Działem Rewitalizacji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. W ramach przedsięwzięcia „Trzy Kolory” uczniowie wykonali prace remontowo–budowlane w mieszkaniach osób i rodzin korzystających ze wsparcia MOPS w Krakowie. Ponadto wolontariusze szkoły uczestniczyli m.in. w akcjach krwiodawstwa, akcjach pomocowych „Solidarni z Ukrainą”, zbiórce darów dla Stowarzyszenia „Kresy” oraz artykułów dla krakowskiego schroniska dla zwierząt.

Zespół Szkół Zawodowych Huty im. Tadeusza Sendzimira

Kategoria za wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom

Firma Handlowa MAX–FLIZ sp. z o. o., sp. k. działa filantropijnie na wielu płaszczyznach. Udziela pomocy finansowej, pokrywa koszty remontów i zakupu wyposażenia, przekazuje darowizny, współpracuje z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie poprzez współfinansowanie sprzętu medycznego oraz przygotowywanie paczek świątecznych dla pacjentów. Wspiera także Fundację „Spełnij Jedno Marzenie” i koło TPD „Prokocimek”. Zorganizowała akcję charytatywną „Duzi dla Małych”. Ponadto w 2022 r. firma MAX-FLIX podjęła szereg działań pomocowych na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Firma Handlowa MAX–FLIZ sp. z o. o., sp. k.

Podczas gali prezydent miasta Jacek Majchrowski wręczył także odznakę Honoris Gratia Dawidowi Sporyszowi, w uznaniu za zasługi poniesione dla Krakowa i jego mieszkańców.

Dawid Sporysz – mieszkaniec Krakowa, zaangażowany w szereg działań charytatywnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym. Aktywnie uczestniczy w akcji pomocy dla Ukrainy. Jako przedstawiciel firmy NOHO Logistic udostępnił nieodpłatnie dla Urzędu Miasta Krakowa oraz Wojewody Małopolskiego, na okres półtora roku, magazyn o powierzchni 2,5 tysiąca m2. Pomieszczenia magazynowe służyły do logistycznego zabezpieczenia zbiórek darów dla uchodźców oraz przekazywanych bezpośrednio na teren ogarniętej wojną Ukrainy. Organizując pomoc, również międzynarodową, dał się poznać jako człowiek wrażliwy na skutki wojny i z empatią podejmujący działania humanitarne.

Dawid Sporysz

У XXIII-му конкурсі було представлено 19 кандидатів у двох категоріях:

за найцікавішу форму та ефективність філантропії:

Матеуш Вуйцікевич;

ASPIRE - Асоціація ІТ І Бізнес Процес Сервіс;

Марія Войтаха Фундація Internationaler Bund Polska;

Даніель Гачек;

Асоціація Латарня  - "Божий млин";

Асоціація інтеграції та професійної і соціальної активізації людей з інвалідністю;

Артур Вабік;

CISCO Global Services Center у Кракові;

Комплекс професійних шкіл Гути ім. Тадеуша Сендзіміра;

Strabag;

Echo Investment S.A.;

Агнешка Шилюк;

Артур Дзюрман;

Фундація Центр Лікування Мієломи;

Ксьондз доктор Ян Пшибоцький;

Анна Марія Квятек;

Ольга Лани

За фінансовий внесок на допомогу фізичним особам або організаціям:

Centrum Holding 1 SA Sp. k;

Товариство з обмеженою відповідальністю Firma Handlowa MAX - FLIZ.

Заявки з кандидатами на звання  Філантроп Кракова А. Д.2022  розглядало Братство Філантропії, призначене Мером міста Кракова Розпорядженням № 584/2023 від 6 березня 2023 року, у складі:

Головуючий Братства:

Рафал Комаревич - голова міської ради Кракова,

Члени:

Анджей Куліг - заступник мера міста Кракова з питань соціальної політики та охорони здоров'я,

Славомір Петржик - представник Комітету сім'ї, соціальної політики та житла міської ради Кракова,

Болеслав Косіор - представник Комітету сім'ї, соціальної політики та житла міської ради Кракова,

Дорота Сковерська-Вітек – представниця лауреатів титулу Філантроп Кракова А.Д. 2021,

Ельжбета Коіс-Журек – директор Департаменту соціальної політики та охорони здоров’я.

Братство Філантропії номінувало на звання Краківського Філантропа А.Д 2022 три суб'єкти. У номінації за найцікавішу форму та ефективність благодійництва визнані символічні жезли Св. Ядвіги під час урочистої гала-церемонії 26 червня 2023 року прийняли: Даніель Гацек та Комплекс професійних шкіл Гути ім. Тадеуша Сендзіміра, а також за фінансовий внесок у допомогу, надану фізичним особам або організаціям отримала звання фірма MAX-FLIZ.

Категорія за найцікавішу форму та ефективність філантропії

Даніель Гачек - почесний донор крові, президент Клубу почесних донорів крові Польського Червоного Хреста Опатковіце-Краків. З 2015 року він здав 30500 мл крові. Організував 14 заходів зі здачі крові, в яких взяли участь 345 донорів. Він також брав участь у численних благодійних зборах та заходах, спрямованих на підтримку лікування дітей, в тому числі з обмеженими можливостями. У 2021 році отримав звання "Заслужений донор крові - заслуги перед здоров'ям нації". У 2022 році ініціював сім донорських кампаній у Кракові, в результаті яких було зібрано 66 літрів крові від 152 осіб, а також зібрано продукти харчування та предмети першої необхідності для нужденних в Україні.

Комплекс професійних шкіл Гути ім. Тадеуша Сендзіміра вже кілька років поспіль займається благодійною діяльністю. У навчальному закладі діє Шкільний волонтерський клуб. У 2022 році школа співпрацювала з Відділом соціальної ревіталізації Міського центру соціального захисту в Кракові. У рамках проєкту "Три кольори" учні виконували ремонтні та будівельні роботи у квартирах осіб та сімей, які отримують допомогу від MOPS у Кракові. Крім того, волонтери школи брали участь, серед іншого, в акціях здачі крові, акції допомоги "Солідарність з Україною", зборі пожертв для товариства "Креси" та речей для краківського притулку для тварин.

Категорія за фінансовий внесок для допомоги фізичним особам або організаціям

Фірма Handlowa MAX-FLIZ sp. z o. o., sp. k. здійснює благодійну діяльність на багатьох рівнях. Вона надає фінансову допомогу, покриває витрати на ремонти та придбання обладнання, робить пожертви, співпрацює з Університетською дитячою лікарнею в Кракові шляхом співфінансування медичного обладнання та підготовки різдвяних посилок для пацієнтів. Також підтримує фонд "Здійсни одну мрію" та гурток ТПД "Прокоцімек". Компанія організувала благодійну акцію "Велике для малого". Крім того, у 2022 році MAX-FLIX провів ряд заходів з надання допомоги біженцям з України.

Під час урочистостей мер міста Яцек Майхровський також вручив Давиду Споришу відзнаку Honouris Gratia за заслуги перед Краковом та його мешканцями.

Давід Спориш - мешканець Кракова, залучений до низки благодійних заходів місцевого та надмісцевого характеру. Він бере активну участь у кампанії допомоги Україні. Як представник компанії NOHO Logistic, він надав у безоплатне користування мерії Кракова та Малопольському воєводству складські приміщення площею 2 500 м2 на півтора року. Складські приміщення були використані для логістичного забезпечення збору пожертв для біженців і тих, що надсилалися безпосередньо до постраждалої від війни України. Організовуючи допомогу, в тому числі міжнародну, він став відомим як людина, що чутливо реагує на наслідки війни і з емпатією здійснює гуманітарну діяльність.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2024-03-21
Data aktualizacji: 2024-03-21
Powrót