Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Adres: Kraków
WWW: https://obywatelski.krakow.pl/konsultacje_spoleczne_-_aktualne/282319,2148,komunikat,konsultacje_spoleczne_projektu_gminnego_programu_rewitalizacji_miasta_krakowa.html
  • Data:

    2024-04-29 - 2024-06-07

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa.

Celem prowadzonych przez Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa konsultacji społecznych jest pozyskanie uwag i opinii od interesariuszy procesu rewitalizacji w zakresie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa.

Konsultacje rozpoczynają się 29 kwietnia 2024 r. i potrwają do 7 czerwca 2024 r. włącznie. Zapoznanie się interesariuszy z przedmiotem konsultacji oraz materiałami informacyjnymi będzie możliwe przez cały okres trwania procesu konsultacji społecznych. Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa poddawany konsultacjom społecznym zostanie udostępniony na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na żądanie interesariuszy w siedzibie Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, Kraków ul. Zabłocie 22, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–15.00, pokój nr 103.

Interesariuszami rewitalizacji zgodnie z art. 2 ustawy o rewitalizacji są w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego, inni mieszkańcy gminy niż wymienieni powyżej, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organy władzy publicznej, podmioty, inne niż wymienione powyżej, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Obszar rewitalizacji określa uchwała nr XCVII/2644/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie i są to:

  1. podobszar rewitalizacji Kazimierz-Stradom, o powierzchni 138,17 ha;
  2. podobszar rewitalizacji Grzegórzki-Wesoła, o powierzchni 135,25 ha;
  3. podobszar rewitalizacji „stara” Nowa Huta, o powierzchni 320,47 ha.

Link do szerszej informacji na temat konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa.