Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Adres: Kraków
  • Data:

    2022-01-01 - 2022-12-31

Nazwa wydziału/mjo: Wydział Edukacji

LP.

Tytuł projektu dokumentu/nazwa zadania

 

Grupa odbiorców konsultacji (mieszkańcy/NGO)

Planowany termin konsultacji

1. 

Uchwała w sprawie przekształcenia Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie poprzez zmianę siedziby z ul. Półkole 11 na os. Willowe 35

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych 

kwiecień/maj

Nazwa wydziału/mjo: Wydział Gospodarki Komunalnej

LP.

Tytuł projektu dokumentu/nazwa zadania

Grupa odbiorców konsultacji (mieszkańcy/NGO)

Planowany termin konsultacji

1.

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

mieszkańcy i NGO

18.02.2022 - 11.03.2022 

2.

Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku

mieszkańcy i NGO

18.02.2022 - 11.03.2022 

3. 

Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

mieszkańcy i NGO

18.02.2022 - 11.03.2022

4. 

Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków

mieszkańcy i NGO

18.02.2022 - 11.03.2022

5. 

Rozbudowa ul. Buszka

mieszkańcy

I kwartał

6.

Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej pomiędzy skrzyżowaniem ulic Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a osiedlem Rżąka wraz z pętlą tramwajową  oraz parkingiem Park & Ride

mieszkańcy

II kwartał

7. 

Wielowariantowa i wielobranżowa koncepcja budowy Trasy Balickiej

mieszkańcy

II kwartał

8.

Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagały w obszarze Rybitw


mieszkańcy

II kwartał

9. 

Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej Nowy Kleparz - Plac Inwalidów

mieszkańcy

II kwartał - etap I
IV kwartał - etap II

10.

Strategia Klimatyczna Krakowa

mieszkańcy i NGO

III kwartał

11.

Uchwała - "Program obsługi parkingowej Miasta Krakowa na lata 2022-2030"

mieszkańcy i NGO

III kwartał

12.

Wielowariantowa koncepcja programowo-przestrzenna budowa węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy w Krakowie

mieszkańcy

III kwartał

13.

Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kraków

mieszkańcy i NGO

IV kwartał

Nazwa wydziału/mjo: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

LP.

Tytuł projektu dokumentu/nazwa zadania

Grupa odbiorców konsultacji (mieszkańcy/NGO)

Planowany termin konsultacji

1.

Program Strategiczny Komunikacji i Promocji Miasta Krakowa - nazwa robocza

mieszkańcy

listopad - grudzień

Nazwa wydziału/mjo: Wydział Kształtowania Środowiska

LP.

Tytuł projektu dokumentu/nazwa zadania

Grupa odbiorców konsultacji (mieszkańcy/NGO)

Planowany termin konsultacji

1.

Uchwała w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych 

Podmioty wskazane w Uchwale nr CXI/2904/18 RMK w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

styczeń/ luty 2022

2.

Uchwała RMK w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa

Podmioty wskazane w Uchwale nr CXI/2904/18 RMK w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

październik/listopad 2022

3.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2023

Podmioty z Ustawy o ochronie zwierząt: Powiatowy lekarz weterynarii, organizacje społeczne , których statutowym celem jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy, dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy

listopad - grudzień

Nazwa wydziału/mjo: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

LP.

Tytuł projektu dokumentu/nazwa zadania

Grupa odbiorców konsultacji (mieszkańcy/NGO)

Planowany termin konsultacji

1. 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn. "Plan Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla Historycznego Centrum Krakowa"

mieszkańcy

od 28 stycznia do 18 lutego 2022 r.

Nazwa wydziału/mjo: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

LP.

Tytuł projektu dokumentu/nazwa zadania

Grupa odbiorców konsultacji (mieszkańcy/NGO)

Planowany termin konsultacji

1.

Uchwała w sprawie zmian w Statucie Rady Krakowskich Seniorów 


mieszkańcy i NGO
luty/marzec
2.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

mieszkańcy i NGO
 
wrzesień/październik
3. Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2026

mieszkańcy z niepełnosprawnościami/ organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami 

IV kwartał
4.  Wieloletni Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2023-2026 NGO

okres informacyjny o konsultacjach: od 24.10.2022 r. do 31.10.2022 r.
konsultacje: 02.11.2022 r. do 23.11.2022 r.

Nazwa wydziału/mjo: Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

LP.

Tytuł projektu dokumentu/nazwa zadania

Grupa odbiorców konsultacji (mieszkańcy/NGO)

Planowany termin konsultacji

1

Konsultacje społeczne projektu uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji

mieszkańcy / NGO / przedsiębiorcy i inni interesariusze rewitalizacji  II/III kwartał
2.

Program Wspierania Biznesu i Innowacji

Mieszkańcy (przedsiębiorcy)/NGO

II/III kwartał
3. Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji Krakowa

mieszkańcy / NGO / przedsiębiorcy i inni interesariusze rewitalizacji

IV kwartał 2022/I kwartał 2023
4.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu

mieszkańcy / NGO / przedsiębiorcy i inni interesariusze rewitalizacji  2022 r.

Nazwa wydziału/mjo: Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

LP.

Tytuł projektu dokumentu/nazwa zadania

Grupa odbiorców konsultacji (mieszkańcy/NGO)

Planowany termin konsultacji

1. 

Czynnik Ludzki: Adaptacja Miasta na Potrzeby Jutra

mieszkańcy grudzień

Nazwa wydziału/mjo: Zarząd Dróg Miasta Krakowa

LP.

Tytuł projektu dokumentu/nazwa zadania

Grupa odbiorców konsultacji (mieszkańcy/NGO)

Planowany termin konsultacji

1.

"Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji robót budowlanych dla rozbudowy ul. Chałubińskiego - „Przebudowa ul. Chałubińskiego – projekt”

mieszkańcy I kwartał
2.

"Rozbudowa ul. Lipskiej bocznej – opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na realizację robót budowlanych"

mieszkańcy

II kwartał

Uwaga: konsultacje do przeprowadzenia pod warunkiem, że Dzielnica XIII nie wykonała już konsultacji i jest to udokumentowane

3. 

"Budowa drogi gminnej klasy D łączącej ulicę Dietla z ulicą Wrzesińsk" – KONCEPCJA

mieszkańcy II kwartał
 
4.

"Przebudowa schodów prowadzących z ul. Zdrowej do kładki nad rzeką Białuchą" - KONCEPCJA

mieszkańcy II kwartał
 
5.

"Rozbudowa ul. Nazaretańskiej, etap I, koncepcja"

mieszkańcy II/III kwartał 2022
6.

Opracowanie wielowariantowej koncepcji dla zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulic: Sawiczewskich, Podgórki, Droga Rokadowa, Kuryłowicza, Landaua”

mieszkańcy II/III kwartał 2022
7.

Opracowanie wielowariantowej koncepcji dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Chałubińskiego od ul. Niewodniczańskiego do granic miasta”

mieszkańcy II/III kwartał 2022
8.

Opracowanie wielowariantowej koncepcji dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Borowinowej”

mieszkańcy II/III kwartał 2022
9.

Opracowanie wielowariantowej koncepcji "Budowa połączenia ul. Przykopy z ul. Beskidzką"

mieszkańcy II-III/IV kwartał 2022
10.

"Modernizacja ul. Potockiego na długości ok. 320 m" (odcinek od ul. Banacha w kierunku ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej)

mieszkańcy IV kwartał

Nazwa wydziału/mjo: Zarząd Inwestycji Miejskich

LP.

Tytuł projektu dokumentu/nazwa zadania

Grupa odbiorców konsultacji (mieszkańcy/NGO)

Planowany termin konsultacji

1.

Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory
ZIM/ST6.2/20

mieszkańcy II kwartał
2.

"Budowa Trasy Ciepłowniczej
ZIM/ST2.1/22"

mieszkańcy II kwartał
3.

"Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie ZIM/ST11.1/17 "

mieszkańcy II kwartał
4.

Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej - odcinek 1 - od ulicy Bulwarowej do węzła drogowego z drogą ekspresową S7 ZIM/ST7.4/06

mieszkańcy III kwartał
5.

"Budowa Trasy Nowobagrowej ZIM/ST2.2/22"

mieszkańcy III kwartał
6.

"BUDOWA KŁADKI PIESZO – ROWEROWEJ GRZEGÓRZKI – ZABŁOCIE   (ZIM/ T1.288/20) w zakresie dojazdów"

mieszkańcy IV kwartał

Nazwa wydziału/mjo: Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

LP.

Tytuł projektu dokumentu/nazwa zadania

Grupa odbiorców konsultacji (mieszkańcy/NGO)

Planowany termin konsultacji

1.

Konsultacje społeczne dot. planu wprowadzenia Strefy Czystego Transportu

mieszkańcy/NGO/ przedsiębiorcy I/II kwartał

Nazwa wydziału/mjo: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

LP.

Tytuł projektu dokumentu/nazwa zadania

Grupa odbiorców konsultacji (mieszkańcy/NGO)

Planowany termin konsultacji

1.

Budowa Parku Woźniców w Czyżynach

mieszkańcy II kwartał

Nazwa wydziału/mjo: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

LP.

Tytuł projektu dokumentu/nazwa zadania

Grupa odbiorców konsultacji (mieszkańcy/NGO)

Planowany termin konsultacji

1.

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2022-2024

NGO luty/marzec 2022
2.

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2023-2025

NGO III kwartał 2022