Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Logo wydarzenia
  • Data:

    2021-01-01 - 2021-12-31

Nazwa wydziału/mjo: Wydział Edukacji

Lp.

Tytuł projektu dokumentu/nazwa zadania

Grupa odbiorców konsultacji (mieszkańcy/NGO)*

Planowany termin konsultacji

1.

przekształcenie/reorganizacja Młodzieżowych Domów Kultury

mieszkańcy

pierwszy kwartał 2021 r.

Nazwa wydziału/mjo: Wydział Gospodarki Komunalnej UMK

Lp.

Tytuł projektu dokumentu/nazwa zadania

Grupa odbiorców konsultacji (mieszkańcy/NGO)*

Planowany termin konsultacji

1.

Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków

mieszkańcy, NGO

II półrocze 2021

2.

Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

mieszkańcy, NGO

II półrocze 2021

3.

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty

mieszkańcy, NGO

II półrocze 2021

4.

Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku

mieszkańcy, NGO

II półrocze 2021

5.

Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miejskiej Kraków

mieszkańcy

I kwartał 2021

6.

Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych, w celu świadczenia usług komunikacji miejskiej na terenie aglomeracji krakowskiej

mieszkańcy

IV kwartał 2021

7.

Projekt koncepcyjny wielobranżowy dla zadania pn.: „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94” wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

mieszkańcy

I półrocze 2021 (marzec/kwiecień)

8.

Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagały w obszarze Rybitw

mieszkańcy

II półrocze 2021

9.

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy w Krakowie

mieszkańcy

II półrocze 2021

10.

Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów

mieszkańcy

II półrocze 2021

11.

Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej pomiędzy skrzyżowaniem ulic Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a osiedlem Rżąka wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem Park&Ride

mieszkańcy

II półrocze 2021

12.

Opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy Trasy Balickiej

mieszkańcy

I półrocze 2021

Nazwa wydziału/mjo: Wydział Kształtowania Środowiska

 

Lp.

Tytuł projektu dokumentu/nazwa zadania

Grupa odbiorców konsultacji (mieszkańcy/NGO)*

Planowany termin konsultacji

1.

Uchwała RMK w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa

mieszkańcy i NGO

październik/listopad 2021 r.

2.

Projekt Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2022.

zgodnie z ustawą: Koła łowieckie i Powiatowy Lekarz Weterynarii

listopad/grudzień 2021r.

3.

Uchwała RMK w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych

mieszkańcy i NGO

wrzesień/październik 2021 r.

Nazwa wydziału/mjo: Wydział Sportu

 

Lp.

Tytuł projektu dokumentu/nazwa zadania

Grupa odbiorców konsultacji (mieszkańcy/NGO)*

Planowany termin konsultacji

1.

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Krakowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

NGO

I półrocze 2021

Nazwa wydziału/mjo: Zarząd Inwestycji Miejskich

 

Lp.

Tytuł projektu dokumentu/nazwa zadania

Grupa odbiorców konsultacji (mieszkańcy/NGO)*

Planowany termin konsultacji

1.

„Przygotowanie budowy budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności Dzielnicy VI”.

mieszkańcy

III kwartał 2021 r.

2

Koncepcja architektoniczno-budowlana dla inwestycji pn.: „Budowa Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt” zlokalizowanej na terenie Lasów Tynieckich

mieszkańcy, organizacje ekologiczne zrzeszone w Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska

III kwartał 2021

3.

Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciagu ul. Kąpielowej

mieszkańcy

II kw. 2021

4.

Budowa linii tramwajowej na odcinku Cichy Kącik - Azory

mieszkańcy

III kw. 2021

5.

Budowa uzupełniającego układu komunikacyjnego – ulicy KDW.5, na odcinku od skrzyżowania ul. Żywieckiej i ul. K. Szczerbińskiego do skrzyżowania z projektowaną ul. 8 Pułku Ułanów o łącznej długości około 420 m” –– realizowanego w ramach zadania budżetowego pn. Budowa ulicy 8 Pułku Ułanów (ZIM/T1.123/15)

mieszkańcy

I kw. 2021

Nazwa wydziału/mjo: Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

 

Lp.

Tytuł projektu dokumentu/nazwa zadania

Grupa odbiorców konsultacji (mieszkańcy/NGO)*

Planowany termin konsultacji

1.

System Informacji Miejskiej dla Krakowa

mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków

Luty 2021 r.

2.

Utworzenie strefy czystego transportu w Krakowie (docelowy kształt i zakres)

mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków/NGO

listopad 2020 - kwiecień 2021

3

Plany rozwoju Obszaru Płatnego Parkowania

mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków

kwiecień 2020 - czerwiec 2021

Nazwa wydziału/mjo: Zarząd Zieleni Miejskiej

 

Lp.

Tytuł projektu dokumentu/nazwa zadania

Grupa odbiorców konsultacji (mieszkańcy/NGO)*

Planowany termin konsultacji

1.

Zagospodarowanie skweru przy ul. Stanisława Rostworowskiego

mieszkańcy

Luty 2021 r.

Nazwa wydziału/mjo: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

 

Lp.

Tytuł projektu dokumentu/nazwa zadania

Grupa odbiorców konsultacji (mieszkańcy/NGO)*

Planowany termin konsultacji

1.

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2023 - 2025

NGO

III kwartał 2021

2.

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2021 - 2030

NGO

I kwartał 2021

Nazwa wydziału/mjo: Grodzki Urząd Pracy

 

Lp.

Tytuł projektu dokumentu/nazwa zadania

Grupa odbiorców konsultacji (mieszkańcy/NGO)*

Planowany termin konsultacji

1.

Program Promocji Zatrudnienia, Aktywizacji Zawodowej na lata 2021-2024 w Gminie Miejskiej Kraków

NGO

I kwartał 2021 r.