Inicjatywa lokalna rozwiń menu
Lista wniosków złożonych w 2021 r. rozwiń
Strefa wiedzy rozwiń
Archiwum inicjatyw rozwiń
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Inicjatywa lokalna - podsumowanie działań w 2020 r.

W 2020 r. do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia wpłynęły 24 wnioski o realizację zadania publicznego w formie inicjatywy lokalnej, z czego 10 wniosków zostało pomyślnie zrealizowanych.

Fot. Obywatelski Kraków
Obywatelski Kraków

Poniżej przedstawiamy, krótką charakterystykę każdej zrealizowanej inicjatywy.

 1. Ogród Społeczny Salwator - W ramach zadania w ogrodzie wykonany został płot wierzbowy oraz wierzbowy wigwam. W realizację zaangażowani byli ogrodnicy oraz sympatycy ogrodu, którzy dzieląc się pracą, wykonali ją samodzielnie. Ze względu na konieczność sprawnego posadzenia wierzby konieczna byłą sprawna koordynacja prac, ustalenie harmonogramu przebywania w ogrodzie. Druga część inicjatywy to wykonanie drewnianych elementów małej architektury takich jak tablice edukacyjne, tablice informacyjne, trejaże na pnącza, donice wolnostojące. Praca ogrodników w ramach inicjatywy znacząco podniosła funkcjonalność ogrodu, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i zrzesza osoby mieszkające nawet w innej części miasta. Ma to ogromne znaczenie dla idei ogrodnictwa miejskiego. W ramach inicjatywy lokalnej „Ogród Salwator” przestrzeń ogrodu społecznego zwiększyła swoją funkcjonalność, przez co dla obecnych jak i przyszłych ogrodników jest miejscem, w którym mogą oni realizować swoją pasję, promować idee ogrodnictwa miejskiego i płynących z niego korzyści dla miasta. Ogród Salwator zrzesza wokół siebie osoby świadome korzyści jakie płyną z rozwoju ogrodnictwa miejskiego w mocno zurbanizowanych miastach.
 2. Projekt i wykonanie bioróżnorodnych rabat kwietnych przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 106 w Krakowie - Inicjatywa lokalna pn. „Projekt i wykonanie bioróżnorodnych rabat kwietnych przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 106 w Krakowie” to zadanie, które było wspólną realizacją nauczycieli, dzieci, rodziców oraz seniorów z Centrum Aktywności Seniora działającego w budynku szkoły. Realizacja zadania była sposobem na łączenie różnych środowisk wokół jednego celu, działania, które będzie wspierało szkolną edukację. W ramach inicjatywy powstały rabaty, którymi szkoła będzie się opiekować, będzie to również miejsce do prowadzenia różnorodnych zajęć na świeżym powietrzu. Uczniowie mieli okazję wziąć udział w warsztatach z ogrodnikiem oraz pogłębiać swoją wiedzę z zakresu ekologii i przyrody. Wykonanie wszystkich zaplanowanych działań wymagało współpracy z rodzicami, seniorami oraz nauczycielami, co pozytywnie wpłynęło m.in. na społeczny wymiar zadania. Realizacja inicjatywy wymagała pozalekcyjnego zaangażowania uczniów oraz rodziców w zbiórkę materiałów, roślin czy obsadzenie rabaty. Zagospodarowanie przyszkolnego terenu to również nadanie mu nowych funkcji, które wzbogacą zaplecze edukacyjne szkoły. Dzieci zdobyły również wiedzę z zakresu recyclingu (zbiórka materiałów i szycie toreb) oraz nauczyły się współdziałania na rzecz dobra wspólnego jakim jest szkolna przestrzeń. Inicjatywa miała bardzo szeroki zakres celów – od edukacyjnych, poprzez społeczne i kulturowe po działania integrujące lokalną społeczność. Zagospodarowanie przyszkolnej przestrzeni to efekt współdziałania nauczycieli, dzieci, rodziców oraz seniorów. Działania zostały tak zaplanowane, aby tworzenie zielonych rabat, było samo w sobie sposobem edukacji. Dzieci skupiając się wokół realizacji inicjatywy nauczyły się współdziałania, zaangażowania na rzecz dobra wspólnego, które będzie służyło później wszystkim szkolnym i przedszkolnym oddziałom placówki. Wieloetapowy projekt pokazał, że we wspólnym działaniu tkwi potencjał pozwalający na realizację długoterminowych projektów, mających na celu rozwój umiejętności również w sferze społecznej.
 3. Ogród różany rozproszony cz.2 - Inicjatywa lokalna „Ogród różany rozproszony cz.2” to kontynuacja zeszłorocznego zadania o takiej samej nazwie. Celem inicjatywy było obsadzenie Alei Róż różami co nawiązuje do historii tego miejsca. Do nasadzeń wybrany został gatunek róży dobrze znoszącej miejskie warunki – Rosa Matador. Jednym z celów inicjatywy była również organizacja warsztatów na temat róż. Spotkanie dla mieszkańców zorganizowane było na świeżym powietrzu na skwerze przy os. Zgody 7. Warsztaty miały charakter otwarty. Poprowadziła je specjalistka w zakresie hodowli, utrzymania oraz doboru róż. Warsztaty były również okazją do przedstawienia informacji na temat narzędzia partycypacji, jakim jest inicjatywa lokalna, jak z niej korzystać, zaprezentowana została również inicjatywa ogrodu różanego. W ramach inicjatywy lokalnej „Ogród różany rozproszony cz.2” na skwerze przy os. Zgody 7 posadzonych zostało 300 krzewów róż, które poprawiają estetykę miejsca. Wzbogacenie inicjatywy o organizację warsztatów dla mieszkańców to także walor edukacyjny. Wnioskodawczyni inicjatywy opowiadała w jaki sposób realizować zadania w ramach pracy społecznej, jak aktywizować mieszkańców, aby wspólnie działać na rzecz dobra wspólnego. Mieszkańcy uzyskali również informacje na temat zielonych inicjatyw lokalnych, które są specyficzne chociażby ze względu na konieczność dopasowanie ich realizacji do pory sadzenia roślin. Powstałe podczas warsztatów notatki wizualne można obejrzeć w Filii Biblioteki Kraków nr 56. Inicjatywa „Ogród różany rozproszony cz. 2” była zadaniem, które łączyło w sobie działania na rzecz poprawienia estetyki danego miejsca, z chęcią popularyzacji działań i postaw prospołecznych wśród mieszkańców.
 4. Budujemy ogród deszczowy w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Wisła - Inicjatywa lokalna pn. „Budujemy ogród deszczowy w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Wisła” miała na celu z jednej strony stworzenie ogrodu deszczowego, z drugiej popularyzację tej idei wśród społeczności ogrodników oraz mieszkańców Krakowa. Ogród deszczowy to projekt, który wpisuje się w założenia Planu Adaptacji do zmian klimatu miasta Krakowa. Jest to działanie wpływające na poprawę retencyjności miasta. Edukowanie w tym zakresie i promocja tego typu rozwiązań jest więc bardzo potrzebna. Potencjał stworzonego ogrodu deszczowego może być wykorzystywany cały czas. Mieszkańcy będą mieli możliwość obserwować zalety takiego rozwiązania. Jest on zachętą do tworzenia tego rodzaju instalacji w innych miejscach. Wiosną mieszkańcy i ogrodnicy będą mieli możliwość pielęgnowania, dosadzania roślin oraz dbania o stworzony ogród.
 5. Społeczne wydawnictwo lokalne Gazetka - inicjatywa lokalna będąca kontynuacją projektu pod tym samym tytułem z 2019 r. Gazetka stanowi bezpłatny, kulturalno-rozrywkowo-informacyjny poradnik, w którym w dużej mierze mieszkańcy Dzielnicy XVII mogli brać udział. W redakcję gazetki, kolportaż zaangażowani są mieszkańcy osiedli Zesławice i Kantorowice. Głównym celem inicjatywy jest integracja formacji i osób działających na rzecz społeczności oraz informacja społeczności lokalnej o działaniach i osobach związanych z okolicą poprzez poprawę komunikacji między mieszkańcami, aktywistami lokalnymi. Gazetka stanowi źródło wiedzy i informacji dla mieszkańców.
 6. Ogród deszczowy w Mistrzejowichach Rada Dzielnicy XV - ogród deszczowy zostanie wykonany przy budynku siedziby Rady  Dzielnicy XV Mistrzejowice. Głównym celem  projektu będzie zwrócenie szczególnej uwagi na problem niskiej retencji wód opadowych w mieście oraz roli wody w przyrodzie i gospodarce człowieka. Realizacji inicjatywy będzie sposobem na przekazanie mieszkańcom wiedzy na temat możliwości podjęcia działań, które pozytywnie wpływają na retencję wód w mieście. Jest to temat bardzo ważny, a wnioskodawcy zadbają o to, aby pokazać mieszkańcom, że realizacja takiego przedsięwzięcia nie jest skomplikowana i wymaga stosunkowo niskich nakładów finansowych. Idea ogrodu deszczowego zostanie szerzej rozpropagowana dzięki działaniom w mediach społecznościowych oraz zaprojektowaniu i wydrukowi ulotki informacyjnej.
 7. Piknik u Fiedlera - Inicjatywa „Piknik u Fiedlera” to działanie, wokół którego skupili się uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Zaplanowane prace stały się również integralną częścią projektu„ Ogród z klasą”, w którym szkoła bierze udział. Zagospodarowanie przyszkolnego terenu zielonego połączone zostało z działaniami z zakresu ekologii, wiedzy przyrodniczo-środowiskowej a także połączone ze szkolnymi wydarzeniami kształcącymi w uczniach postawę przynależności do szkolnej społeczności oraz propagującymi wiedzę historyczną. W realizację całego przedsięwzięcia zaangażowani byli również rodzice, co całemu wydarzeniu nadało większego znaczenia i jest dobrą podstawą do dalszych działań mających na celu tworzenie, rozwijanie i korzystanie z zielonego, przyszkolnego terenu. Dzieci, rodzice i nauczyciele uprzątnęli i przygotowali teren, wykonali rabaty, posadzili rośliny orz zadbali o umieszczenie w nim wykonanie karmników oraz budek lęgowych dla zwierząt. Ogród będzie miejscem gwarantującym dzieciom edukację na świeżym powietrzu. Takie zajęcia mogą być realizowane przez nauczycieli wszystkich przedmiotów. Inicjatywa pozwoliła również na zaangażowanie rodziców, co sprzyja budowaniu relacji i wzmacnia w dzieciach poczucie odpowiedzialności i zaangażowania w projekt. Szkolna przestrzeń stała się bardziej przyjazna dla uczniów, a nauczycielom dostarczyła narzędzia do edukacji w kontakcie z przyrodą.
 8. Sekcja Sportowo-Rekreacyjna Seniorów - To inicjatywa skierowana do osób 60+ zamieszkałych w Dzielnicy VIII Dębniki. Dzięki niej w szczególny sposób upowszechnia się aktywizację kultury fizycznej w dziedzinach sportowo-rekracyjnych w wielu dyscyplinach. Dzięki realizacji inicjatywy seniorzy poprzez systematyczną aktywność ruchową  zyskali lepsze samopoczucie oraz poprawę swojej siły i kondycji fizycznej. Zajęcia sportowo-rekreacyjne stanowią promocję sportu jako dobrego sposobu na aktywne spędzanie wolnego czasu a przede wszystkim przyczyniły się do wzmocnienia integracji tego społeczeństwa wokół wspólnej pasji.
 9. Donice pełne kwiatów na Szkolnym 35 - Inicjatywa lokalna pt. „Donice pełne kwiatów na Szkolnym 35” nawiązuje do miejsca, w którym obecnie możemy podziwiać wystawę zdjęć przed realizacją inicjatywy i po jej zakończeniu, to również siedziba stołówki prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Gaudium et Spes. Projekt polegał na obsadzeniu 18 zaniedbanych kamiennych donic znajdujących się przed stołówką. Ostatecznie przy zaangażowaniu Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta udało się zagospodarować donice a efekty pracy możemy podziwiać dzięki wystawie obrazującej ten proces. Głównym celem inicjatywy było podniesienie estetyki miejsca, zadbanie o wspólną przestrzeń oraz integracja lokalnej społeczności.
 10. Profilaktyka w zakresie COVID-19 w osiedlu Opatkowice - to  inicjatywa skierowana głównie do mieszkańców, seniorów osiedla Opatkowice. Jej głównym celem było dostarczenie wprost do domów seniorów 100 szt. płynów do dezynfekcji o pojemności 0,5 l z atomizerem. Charakter zabudowy jednorodzinnej osiedla Opatkowice pozwolił na przekazanie środków w sposób bezpieczny. Wolontariusze na czas przekazywania płynów byli  zabezpieczeni w maseczki, rękawiczki jednorazowe, aby zachować maksymalne środki ostrożności. W dobie epidemii COVID -19 bardzo ważna rolę odgrywa profilaktyka w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby. W sposób szczególny należy zadbać o najstarszych mieszkańców, dla których przebieg choroby może być cięższy niż w przypadku innej grupy wiekowej Brak dostępności na rynku  środków ochrony osobistej  powoduje dodatkowe obawy dla tej grupy dotyczące np. wyjścia na zakupy. Seniorzy to w większości osoby wykluczone cyfrowo, co powoduje iż grupa ta nie korzysta z zakupów internetowych. Posiadanie środków podstawowych ( w tym płynów dezynfekujących)  stosowanych w profilaktyce walki z COVID-19 pomogło zabezpieczyć seniorów przed zarażeniem. Inicjatywa nie tylko zabezpieczyła seniorów w środki ochrony osobistej w postaci płynów  ale również sprawiła, że poczuli się docenieni. Dzięki inicjatywie seniorzy mieli okazję zapoznać się
  z informacjami czym jest inicjatywa lokalna co przyczyni się do  udziału
  w inicjatywach, które będą organizowane w następnych latach, zarówno jako uczestnicy, ale również jako osoby współtworzące, pracujące społecznie.

Wykaz zrealizowanych wniosków w ramach inicjatywy lokalnej w 2020 r.

 

Tytuł projektu

Merytoryczne K.O,M.J.O realizujące wniosek

Koszt po stronie Wnioskodawców

Koszt po stronie Gminy

Dzielnica

1

Ogród Społeczny Salwator

Zarząd Zieleni Miejskiej

19330

19160

VII Zwierzyniec

2

Projekt i wykonanie bioróżnorodnych rabat kwietnych przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 106 w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej

8650

14636

V Krowodrza

3

Ogród Różany rozproszony cz. II

Zarząd Zieleni Miejskiej

4657,8

16580,2

XVIII Nowa Huta

4

Budujemy ogród deszczowy na ROD Wisła

Zarząd Zieleni Miejskiej

1360

 11 685

XVIII Nowa Huta

5

Gazetka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

5120

3892

XVII Wzgórza Krzesławickie

6

Ogrody Deszczowe w Mistrzejowicach "Rada Dzielnicy XV"

Klimat Energia Gospodarka Wodna

6000

7500

XV Mistrzejowice

7

Piknik u Fiedlera

Zarząd Zieleni Miejskiej

12374,05

4692,96

III Prądnik Czerwony

8

Sekcja Sportowo-Rekreacyjna Seniorów

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

2262

2265

VIII Dębniki

9

Donice pełne kwiatów na os. Szkolnym 35

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

1554

505,6

XVIII Nowa Huta

10

Profilaktyka w zakresie ochrony przed COVID-19

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

5250

1845

X Swoszowice

 

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Bzura
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2020-12-23
Data aktualizacji: 2021-04-27
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat