górne tło

Ankieta dotycząca Mieszkalnictwa Dostępnego w Polsce

Fundacja Habitat for Humanity Poland serdecznie zaprasza do wypełnienia ważnej ankiety dotyczącej Mieszkalnictwa Dostępnego w Polsce, przygotowanej przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w porozumieniu z Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Wspierania Reform Strukturalnych (DG REFORM), wspiera Departament Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w projektowaniu i wdrażaniu reform dążących do poprawy dostępności cenowej mieszkań oraz w tworzeniu rozwiązań mieszkaniowych sprzyjających włączaniu społecznemu. Istotnym elementem tego projektu jest badanie ankietowe interesariuszy w Polsce.

Wypełnienie krótkiej ankiety internetowej ta pomoże zespołowi OECD lepiej zrozumieć poglądy szerokiego spektrum polskich interesariuszy na temat dostępu do wysokiej jakości mieszkalnictwa społecznego oraz rozwiązań mieszkaniowych dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. osoby starsze, osoby niepełnosprawne, osoby z zaburzeniami zdrowia psychicznego, dzieci w pieczy zastępczej, osoby zagrożone lub doświadczające bezdomności oraz osoby z doświadczeniem migracyjnym). Ankieta, dostępna w języku polskim i angielskim, powinna zająć Państwu około 25 minut. W każdej chwili mogą Państwo wstrzymać ankietę by powrócić do niej później, klikając na "Przełóż na później" w lewym, dolnym rogu ekranu.

Chociaż udział w ankiecie jest dobrowolny, zespół OECD serdecznie do niego zachęca,  ponieważ Państwa odpowiedzi będą niezwykle pomocne w zrozumieniu bieżących wyzwań mieszkaniowych i możliwych rozwiązań. Udzielone przez Państwa odpowiedzi pozostaną anonimowe.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety do środy, 5 czerwca 2024 r., do godziny 18:00.

Ankieta jest kierowana do interesariuszy sektora mieszkaniowego w Polsce, a także do osób korzystających z usług wsparcia społecznego.

Zachęcamy do udostępnienia linku do ankiety innym osobom, które mogą być zainteresowane wzięciem w niej udziału.