górne tło

Ponowne wydłużenie terminu składania wniosków do planu ogólnego miasta Krakowa

Wydłużenie terminu składania wniosków do planu ogólnego miasta Krakowa do 30 czerwca 2024 r.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2024 r. o ponownym wydłużeniu terminu składania wniosków do planu ogólnego miasta Krakowa.

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), w związku z podjętą przez Radę Miasta Krakowa uchwałą Nr CXXVI/3470/24 z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Krakowa zawiadamiam o wydłużeniu terminu składania wniosków do planu ogólnego miasta Krakowa – do dnia 30 czerwca 2024 r.

Pozostałe ustalenia podane w ogłoszeniu z dnia 26 lutego 2024 r. pozostają bez zmian, w tym przede wszystkim w zakresie obligatoryjnej formy składania wniosków na obowiązującym FORMULARZU - zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509).

W przypadku składania wniosku za pomocą poczty elektronicznej lub za pośrednictwem platformy ePUAP, konieczne jest podpięcie wypełnionego i podpisanego FORMULARZA – jako załącznika do pisma.

UWAGA:

Liczy się data wpływu do tut. Urzędu, a pisma niespełniające wskazanych warunków – określonych w ogłoszeniach – pozostawi się bez rozpoznania.

Informuję, że: 
1. Złożenie formularza stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie. 
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Z administratorem możesz się skontaktować listownie (adres jw.) lub drogą elektroniczną – adres e-mail: bp.umk@um.krakow.pl
3. Składający formularz ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. 
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie. 
5. Składający formularz ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie formularza bez rozpoznania. 
7. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
8. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – adres pocztowy – jw., e-mail: iod@um.krakow
.

Link do szerszej informacji na temat planu ogólnego miasta Krakowa.