górne tło

Konsultacje społeczne dot. projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa w zakresie trybu wyborów do Młodzieżowej Rady Krakowa

W okresie od 29 marca do 19 kwietnia 2024 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK prowadził z mieszkankami i mieszkańcami Krakowa konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa w zakresie trybu wyborów do Młodzieżowej Rady Krakowa.

Przedmiotem konsultacji była część projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa, dotycząca trybu wyborów do Młodzieżowej Rady Krakowa.

Celem konsultacji było pozyskanie opinii i uwag mieszkanek i mieszkańców dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa w zakresie trybu wyborów do Młodzieżowej Rady Krakowa.

Konsultacje obejmowały następujące formy:

  1. Spotkania konsultacyjne przeprowadzone:
  1. Zbieranie formularzy konsultacyjnych, poprzez które można było przekazać swoje wnioski/uwagi lub propozycje w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2024 r. w następujący sposób:
  1. Telefoniczne dyżury eksperta, w trakcie których można było zgłaszać wnioski do projektu uchwały, przeprowadzone:
  1.  Formularz konsultacyjny w wersji on-line (link do formularza).

Pliki do pobrania:


Konsultacje społeczne prowadzone były na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).