górne tło

Konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę w sprawie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.

W okresie od 22 marca do 12 kwietnia 2024 r. Wydział  Kształtowania Środowiska UMK prowadził z mieszkankami i mieszkańcami Krakowa oraz wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę w sprawie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r. 

Celem konsultacji było pozyskanie uwag, wniosków i propozycji mieszkańców Krakowa dot. Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r. 

W ramach konsultacji zorganizowano:

Wypełnione formularze można było dostarczać w nieprzekraczalnym terminie do 12 kwietnia 2024 r. na:

Pliki do pobrania:

Materiały poddane konsultacjom wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne są: w serwisie internetowym „Obywatelski Kraków”  i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


Konsultacje prowadzone były na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa nr CXI/2904/18 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.